Digitaalisista palveluista ei voida puhua enää vain etäpalveluina tai vastakkaisina kasvokkain tapahtuvalle auttamistyölle. Ne voidaan nähdä myös nykyajan lähipalveluna. Kuva: Pixabay Mohamed Hassan

Digitaalinen sosiaalityö tarpeen enemmän kuin koskaan

01.06.2020

Pandemia on osaltaan osoittanut digitaalisten asiakastyön mahdollisuudet ja kehittämistarpeet myös sosiaalialalla. Sosiaalialan ammattilaisista koostunut Digiverkosto otti yhteiset digitaalisen kehittämisen ensiaskeleet Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hankkeen luotsaamana syksyllä 2019. Tuolloin ei aavistettu, miten pian digitaalinen tuki osoittautuisi tarpeellisemmaksi kuin koskaan.

Ammattilaismaailman ”perfect match” tapahtui Sosiaalialan asiantuntijapäiviin Tampereella keväällä 2019, jossa esiteltiin Pelastakaa lapset ry:n hallinnoimaa Digisosiaalityöhön liittyvää hanketta sekä mahdollisuutta liittyä verkostoon yhteiskehittämään mukaan seuraavaksi vuodeksi.

Sonja Soini ja Anna-Maija Ohlsson Kuva: Andi Balogh

Me allekirjoittaneet olimme miettineet aiemmin jo sitä, mistä löytyisi sosiaalialan digitaalisesta kehittämisestä kiinnostuneita työelämäkumppaneita opintojaksolle sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen. Tämän opintojakson myötä olemme tulleet yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että olisi tarpeen vahvistaa sosionomien digitaalisten asiakastyön valmiuksia tämän opintojakson tarjontaa paljon laajemminkin.

Satunnainen käytäväkohtaaminen Ville Eerikäisen kanssa johti sittemmin Xamkin oman Digivoimaa-hankkeen kanssa tehtävän yhteistyön käynnistämiseen. Yhteistyön tuloksena ja Digivoimaa-hankkeen avulla osa sosionomiopiskelijoista on suorittanut Digikoutsi-koulutuksen vapaasti valittavina opintoina. Digikoutsi-koulutuksen viiden opintopisteen opinnoissa opiskelijat saivat valmiuksia ja digitaalisia välineitä tukea nuoria eri puolella Suomea.

“Kokemukseni on, että kasvottomuus (käytimme puhekanavaa ja tekstikanavalle lisäsin muistiinpanoja sekä kävimme lyhyitä kommentointeja) tuo asiakkaan ja minut lähemmäksi toisiaan. On mahdollisuus kokea vertaisuutta, kun en näe edessäni 20 vuotta itseäni nuorempaa ihmistä, vaan joudun keskittymään vain hänen ääneensä. Ääni kertoo ihmisestä todella paljon! Voidaan näyttää toisillemme tunteita ilmeiden avulla puhuessamme, ja ne heijastuvat suoraan puheääneemme. Kokemus oli todella kannustava. Haluan hyödyntää kokemusta ja oppimaani jatkossa työssä sekä jo nyt lyhyellä aikavälillä vapaaehtoistyössäni lasten ja nuorten hyväksi.”

Katja Ihonen, Digikoutsi-opintoja suorittanut sosionomiopiskelija avoin amk

Sulautettu sosiaalityö

Yhteiskunta ja ihmisten arki vuorovaikutussuhteineen ovat muuttuneet digitalisaatiossa. Muutos on vaikuttanut myös sosiaalityön kontekstiin. Digitaalisista palveluista ei voida puhua enää vain etäpalveluina tai vastakkaisina kasvokkain tapahtuvalle auttamistyölle. Ne voidaan nähdä myös nykyajan lähipalveluna (Kivistö 2017, 22-33.)

Camilla Granholm (2016) käyttää käsitettä sulautettu sosiaalityö (blended social work) kuvaamaan verkossa tapahtuvan ja kasvokkain tapahtuvan asiakastyön sulautumista toisiinsa toisiaan täydentävinä työmuotoina. Sosi­aa­lia­lalla tulisi varmistaa tuki niin kasvokkain kuin vir­tu­aa­lisesti sen mukaan, miten asiakkaat niistä hyötyvät. Sosiaalityön tehtävänä ja eettisenä velvollisuutena on varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, myös suhteessa digitalisaatioon. Sulautuvan sosiaalityön viitekehys on omalta osaltaan auttanut suuntamaan keskustelua digitaalisen auttamistyön hyvä-paha-akselilta kohti käyttäjälähtöisempää ja laaja-alaisempaa keskustelua (Kivistö 2017, 22-33.)

Tulevaisuuden tarpeiden ennakointia

Ensi askeleemme Mikkelin sosiaalialan koulutuksen opintojaksollamme ovat olleet perinteisen vastakkainasettelun murtamista sekä olemassa oleviin sovelluksiin tutustumista oman alan käyttökelpoisuuden näkökulmasta.

On lähdetty yhdessä tutkimaan ja yhdistelemään, mitä aiheesta tiedetään, mitä digitaalisuus mahdollistaa ja miten se haastaa tämän päivän ja huomisen osaamista. Keskiöön on noussut erityisesti eettisyys, tietoturva, vuorovaikutus, käyttökelpoisuus, toimijuus sekä matala avun hakemisen kynnys. TKI hanketoimijat ovat käyneet kertomassa digitaalisen maailman mahdollisuuksista sekä kokeiluista, mikä on edelleen innostanut opiskelijoita näkemään digitaalisen potentiaalia liittyneenä myös sosiaalialaan.

Opetushallituksen ennakointifoorumi (OEF) on koonnut vastikään ennakointiprosessissaan eri alojen osaamistarpeita yhteen. Sosiaalialan ohjausosaamisen suhteen tarpeet liittyvät vahvasti digitaalisiin kommunikointitaitoihin, digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen hyödyntämiseen sosiaalialan aiemmin tunnistettujen peruskompetenssien lisäksi (Opetushallitus.)

Sosiaalialan koulutuksille ennakointifoorumi asettaa vahvoja odotuksia ja tarpeita digitaalisen asiakastyön valmiuksien vahvistamiseksi. Se voisi mielestämme tarkoittaa verkostoitumista laaja-alaisesti yhteisen tiedon, tekemisen ja palvelumuotoilun äärelle yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja palvelunkäyttäjien kanssa. Hyvinvointi, tekniikka, koulutus ja työelämä voisivat kohdata entistä vahvemmin niin yhdessä oppimisen, tutkimuksen kuin kehittämisen tasolla. Uusia matcheja näin ollen odotetaan.

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena, kutsumanimeltään Digisosiaalityö on osa Pelastakaa lapset ry hallinnoimaa oppimisyhteisöä Digiverkostoa, johon kuuluu yli 350 sosiaalialan ammattilaista. Digiverkosto on kokoontunut kerran kuukaudessa syyskuusta 2019 huhtikuuhun 2020. Verkoston tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä.

Verkostossa on tarkasteltu yhdessä digitalisaation mahdollisuuksia sosiaalityölle sekä erityisesti sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Xamkin Mikkelin sosiaalialan koulutusohjelmasta verkostossa mukana ovat olleet yliopettaja Johanna Hirvonen, lehtori Seija Nissinen sekä allekirjoittaneet.

Digisosiaalityö-hankkeeseen ja materiaaliin voit käydä tutustumassa #digisosiaalityö sekä sivustolta www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian Digivoimaa – Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hanke kouluttaa vertaisnuoria syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Mukana yhteistyössä sosionomikoulutuksen kanssa ovat toimineet projektipäällikkö Jarmo Rinne, puh. +358 44 59 00 300, 040 1440348 jarmo.rinne@xamk.fi , Riina Hämäläinen riina.hamalainen@xamk.fi sekä TKI-asiantuntija Ville Eerikäinen, joka siirtynyt toisiin hanketehtäviin Xamkissa.

Lähteet:

­­Kivistö, M.2017. Sosiaalityö digitalisaatiossa ja eettisyyden vaade. Teoksessa Kivistö Mari & Päykkönen Kirsi (toim.) 2017 Sosiaalityö digitalisaatiossa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 58 Lapin yliopisto.PDF dokumentti. Saatavissa: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63035/Sosiaalityo_digitalisaatiossa_pdfA.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 20.5.2020].

Opetushallitus. Osaamisen ennakointifoorumi-ammattiala -korttipakka. PDF dokumentti. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/osaamisen-ennakointifoorumi-selvitti-ammattialojen-tulevaisuuden-osaamistarpeita [viitattu 20.5.2020].

Granholm, C.2016.Social work in Digital Transfer services for next generation. Mathilda Wrede-insitutes forskningserie 1/2016. PDF dokumentti. Saatavissa: https://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf [viitattu 20.5.2020].

Kirjoittaneet Mauno Saksio ja Karoliina Rötkö

Kirjoittajat toimivat sosiaalialan lehtoreina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella.