Kuvituskuva: vasemmalla hymyilevä nuori nainen, oikealla kasvokuvista muodostuva verkosto. Kuva: Gerd Altmann, Pixabay.

Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon

05.10.2021

Hyvinvointiala on vahvassa murroksessa muun muassa väestön ikääntymisen ja sote-uudistuksen sekä sen tuoman rakennemuutoksen myötä. Samaan aikaan teknologia tuo päivä päivältä uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin mittaamiselle, ja mitatun tiedon hyödyntämiselle hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vaikuttavuuden edistämisessä.

Niin yksityiset yritykset kuin julkisen sektorin toimijat rekrytoivat hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita kiihtyvällä vauhdilla. Hyvinvointiala tarvitsee kipeästi uusia osaajia ja yrittäjiä, ja Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon -hanke mahdollistaa tämän yhdessä hyvinvointialan toimijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulutusta kehitetään entistä työelämälähtöisemmäksi kasvattaen ja hyödyntäen opiskelijoiden kansainvälistä osaamista. Samalla tuetaan opiskelijoiden yrittäjyyspolkua ja edistetään opiskelijoiden työelämään integroitumista.

Opetuksen ja TKI-toiminnan välistä integraatiota vahvistetaan, jotta eteläsavolaiset yritykset hyötyvät opiskelijoiden kansainvälisestä osaamisesta aiempaa systemaattisemmin ja pitkäkestoisemmin. Xamkin koulutuksen ja opetuksen puolelta mukana on Wellbeing Management -koulutus.

Yhteistyömallin rakentaminen lähtökohtana yhteistyölle

Alkuvaiheessa mukana on yhdeksän hyvinvoinnin toimijaa ympäri Suomea hyvin monipuolisesti eri  hyvinvointialan erikoistumisalueilta. Yritysten ja Xamkin Wellbeing Management -koulutuksen pilottiryhmän tavoitteena on vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta systematisoimalla koulutuksessa tehtävää opiskelija-, yritys- ja TKI-yhteistyötä. Nyt kehitettävällä ja pilotoitavalla yhteistyömallilla tuetaan molemminpuolista, suoraviivaista ja kokonaisvaltaista vuorovaikutusta sekä englanniksi että suomeksi.

Lopputuloksena syntyy kansainvälisessä toimintaympäristössä kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavalla hyvinvointialalla pilotoitu toimintamalli koulutuksen ja työelämäyhteistyön systematisoimiseksi. Yhdessä toteutettu syvenevä ja systematisoitu yhteistyö hyödyttää eteläsavolaisia yrityksiä entistä perusteellisemmin, monipuolisemmin ja pitkäkestoisemmin.

Kertaluontoisten toimeksiantojen sijaan tavoitteena on rakentaa vahvaperustainen yhteistyömalli, jota voidaan vaivattomasti hyödyntää tulevaisuudessa muissakin koulutuksissa. Opiskelijoiden työelämävalmiudet ja ammatillinen verkosto kehittyvät vahvemmiksi jo opintojen aikana, mikä edistää opiskelijoiden integroitumista alueen yrityksiin entistä aikaisemmin.

Yrittäjyys vahvassa asemassa hyvinvointialalla

Opiskelijayrittäjyyden tukeminen opintojen alusta aina valmistumiseen saakka mahdollistaa opiskelijoille paremmat valmiudet aloittaa kasvu yrittäjyyden polulla heti valmistumisen jälkeen. Tämä onnistuu vaihtoehtoisia toimintamalleja ja oppimismuotoja kokeilemalla sekä parhaita käytäntöjä systematisoimalla. Tärkeää on huomioida yrittäjyyden uudet muodot erityisesti hyvinvoinnin alalla.

Yrittäjyyden mahdollistamisessa keskeistä on kummiyritystoiminta. Siinä jokaiselle opintonsa aloittavalle opiskelijalle etsitään opintojen alussa kummiyritys, jossa kahdenvälisen vuorovaikutuksen kautta hyötyvät sekä opiskelija että yritys. Kummiyritys tukee opiskelijan työelämävalmiuksien ja ammatillisen verkoston kasvattamista ja mentoroi opiskelijaa yrittäjyyspolulla. Vastaavasti kummiyritys saa käyttöönsä opiskelijan osaamisen läpi koko 3,5-vuotisen opiskeluajan.

Opiskelijoiden fasilitointi-konsepti kartoittaa uusia ilmiöitä systemaattisesti

Opiskelijoiden fasilitointi-konsepti mahdollistaa kansainvälisten opiskelijatiimien hyödyntämisen hankkeen yrityksiä kiinnostavien ilmiöiden tutkimisessa. Opiskelijatiimit eivät työskentele suoraan yritysten määrittelemien tehtävien parissa, sillä yritysten kiinnostusten kohteista muodostetaan ilmiökartta. Sen pohjalta eri tiimit tarkastelevat useita yrityksiä samanaikaisesti kiinnostavia ilmiöitä. Toiminnan alussa tunnistetaan n. 3–5 teemaa, joiden selvittämiseen opiskelijatiimit valjastetaan.

Jokaisesta teemasta järjestetään noin kolmen viikon välein yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joihin aiheesta kiinnostuneet yritykset, opettajat, TKI-asiantuntijat ja opiskelijat voivat osallistua. Jos valitulla teemalla on laajempaa kiinnostusta, osa keskustelutilaisuuksista voidaan myös järjestää julkisina tilaisuuksina.

Keskustelutilaisuudet paitsi rakentavat yhteistyösuhteita yritysten kanssa, myös synnyttävät ideoita potentiaalisista hankeaihioista. Näitä hankeideoita pyritään konkretisoimaan kohti hankesuunnitelmia osana TKI-valmennuspolun harjoitustyötä.

Opiskelijoiden fasilitointi–konseptia pilotoimalla vahvistetaan alueen suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista. Lisäksi edistetään pilottikoulutuksen kansainvälisten opiskelijoiden integroimista eteläsavolaisiin yrityksiin ja heidän jäämistään alueelle valmistumisensa jälkeen, ja siten tarjoamaan ratkaisu kasvualojen osaajapulaan.

Opiskelijoiden fasilitointi-konseptia pilotoidaan Xamkin Wellbeing Management -koulutuksessa opintojen 1. ja 3. vuosikursseilla. Samalla selvitetään konseptin soveltuvuutta laajemmin alueen koulutustarjontaan ja työelämäyhteistyöhön. Toiminnasta laaditaan selvitys, kuinka opiskelijoiden fasilitointi konseptia voitaisiin hyödyntää Etelä-Savossa alueellisesti.

Aluekehittäjä-valmennuspolku tukee uusien palvelujen innovoimista ja uuden liiketoiminnan kehittämistä

Edellä kuvatuissa osioissa pyritään joko luomaan suotuisammat olosuhteet uusien palveluiden innovoinnille tai tukemaan niistä syntyvää uuden liiketoiminnan kehittämistä. Jotta palveluinnovaatiot saataisiin vaikuttavammin konkretisoitua, tarvitaan myös vahvaa TKI-hankeosaamista.

Tästä syystä etenkin opiskelijoiden, mutta myös alueen eri hanketoimijoiden henkilöstön sekä yritysten TKI-osaamista tuetaan rakentamalla monimuotoinen aluekehittäjän valmennuspolku. Aluekehittäjän valmennuspolun avulla vahvistetaan TKI-hankeosaamista kattaen hankevalmistelun -ja toteutuksen prosessit sekä kansainvälinen TKI-toiminta.

Osana TKI-valmennuspolkua osallistujat valmistelevat harjoitustyönään konkreettisen hankkeen. Hankevalmisteluiden aiheita valittaessa hyödynnetään ensisijaisesti opiskelijoiden fasilitointi-työskentelyn tuloksena syntyneitä hankeideoita.

Uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin alalle

Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon -hanke käynnistyi syyskuussa 2021, ja se kestää kaksi vuotta Etelä-Savon alueella; Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnilla. Hankkeessa on mukana yhdeksän hyvinvoinnin alan toimijaa monipuolisesti ympäri Suomea.

Otamme mukaan vielä uusia toimijoita, jotka voivat olla erikokoisia yksityisiä yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita tai yhdistyksiä, urheiluseuroja ja muita hyvinvoinnin edistämisen toimijoita. Hanke on toimijoille maksuton.

Pitkäaikaisella, johdonmukaisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan yhdessä!

Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon -hanketta toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023 ja sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Liiketalouden koulutusyksikössä.