Kuvassa suuri kone. Työntekijä ohjaa konetta sen lähellä olevasta pienestä lasikopista. Numeerisesti ohjattu avarruskone suurien kappaleiden koneistukseen. Kuva: Mari Rasku.

Etelä-Savon teknologiayritykset tunnistavat osaamistarpeensa

02.06.2021

Helmikuussa 2021 haastateltiin 14:ää teknologia-alan yritystä niiden tarpeista osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka alan vetovoimaisuutta voi lisätä ja helpottaa sen avulla osaavan työvoiman saantia. Yritykset tunnistavat osaamistarpeensa ja ovat halukkaita kehittämään osaamistaan monipuolisesti.

Etelä-Savossa on lukuisia teknologia-alan yrityksiä, jotka toimivat muun muassa konepaja-, sähkö- ja elekronikkateollisuuden tuotteiden ja palvelujen tuottajina ja suunnittelijoina. Alueella on muutamia kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia yrityksiä, jotka käyttävät monipuolisesti alueen PK-sektorin teknologiayrityksen palveluja. Siksi alueella on suhteellisen vaativa osaavan henkilöstön tarve niin teknologia-alan valmistuksen työntekijöiden kuin johdon ja suunnittelun toimihenkilöiden suhteen.

Johtamisen kehittäminen koettiin keskeiseksi teemaksi

Johtamisen sekä tuotannon ja suunnittelun tehokkaat toimintamallit nousivat kaikilla haastatelluilla yrityksillä keskeisiksi koulutustarpeiden teemoiksi. Suunnittelun ja tuotannon ohjauksessa suunnittelun valmistettavuus, robotisoinnin huomioiminen, ostojen hallinta ja kehittäminen sekä yritysten sisäinen ja ulkoinen tiedonsiirto tilaaja-toimittaja-ketjussa koettiin tärkeiksi kehityskohteiksi.

Erityisesti tehokkaat johtamismenetelmät olivat yritysten tavoitteita. Laatujohtaminen ja ihmisten johtaminen koettiin tärkeäksi. Vaikka osalla yrityksistä Lean-menetelmät ovat jo hyvin hallussa, haluttiin aiheesta myös syventävää koulutusta perustason lisäksi.

Digitaalisuus ja sen hyödyntäminen kiinnostaa

Jatkuva menetelmien kehitys liiketoiminnassa muun muassa digitalisaation myötä on haaste. Toisaalta juuri digitaaliset sovellukset voivat olla myös mahdollisuus toimia kannattavasti ja jopa lisätä liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

Uudet digitaaliset tuotantoteknologiat ja sovellusten tiedonkäsittelyyn liittyvät sovellukset (mm. tekoäly, data-analyysi ja IoT) kiinnostivatkin kaikkia haastateltuja yrityksiä. Lähes kaikki halusivat osallistua kevään aikana tehtävään tarvekartoitukseen digitaalisuuden hyödyntämisestä liiketoiminnasta.

Teknologiateollisuuden pysyttävä valmistustekniikassa kehityksen mukana

Valmistustekniikoiden alueelta koettiin tärkeäksi saada lisätietoa valmistusautomaatiosta, erityisesti robotiikasta ja coboteista eli yhteistyöroboteista. Erityisprosessien koulutukset kuten hitsaukseen liittyvät koulutukset ovat edellytys alan kilpailukykyisen toiminnan kannalta.

Myös numeerisesti ohjattujen koneiden käyttö, sähkölaitteiden kokoonpano-osaaminen, sähkö- ja prosessiautomaatio-osaaminen ja piirustusten lukutaito on tärkeää. Näiden taitojen ylläpitoon toivottiin myös digitaalista oppimissisältöä esimerkiksi videointien avulla.

Teknologiateollisuuden imagon päivittäminen nykytilannetta vastaavaksi koetaan haasteeksi

Mielikuva teknologiateollisuuden työtehtävistä ja teollisuuskiinteistöjen olosuhteista on usein vanhentunut. Haastatteluissa koettiin, että nuoret eivät tunne alaa tarpeeksi hyvin. Myös vanhemmat ovat isossa roolissa lasten uravalinnoista päätettäessä. Haastatteluissa todettiin, että oikean kuvan antaminen työtehtävistä ja olosuhteista onnistuu parhaiten järjestämällä koululaisille ja opiskelijoille yritysvierailuja mahdollisuuksien mukaan, miksei vanhempienkin kanssa.

Messut ja teemapäivät sekä yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa koettiin samoin tärkeäksi. Lähikontaktit asetettiin ensisijalle, mutta myös tarpeeksi laadukas virtuaalitapahtuma ja digitaalinen sisältö kuten esittelyvideot saivat kannatusta.

Näihin yritysten havaitsemiin tarpeisiin vastataan Xamkin ja Samiedun yhteisessä Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeessa, jossa tarjotaan koulutuksia sekä tukea alan vetovoimaisuuden ja imagonhallinnan haasteisiin. Tarpeita käydään läpi myös hankkeen perustamissa asiantuntijatyöryhmissä, joissa yritysten edustajat saavat hankkeen avulla mahdollisimman kattavaa vaikuttavuutta.

Elektroniikan 3K-tehtaalla toteutettava Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hanke kehittää alueen teknologiateollisuuden henkilöstön osaamista ja saantia tarjoamalla yrityslähtöistä koulutusta ja vahvistaa alan vetovoimaisuutta. Hanketta toteutetaan 1.11.2020-31.12.2022, ja sen päärahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Kirjoittanut Ari Mielo

Kirjoittaja työskentelee projektiasiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Elektroniikan 3K-tehtaalla OSKU 2025 -hankkeessa.