Kuva: Pixabay.

Osaamismerkkien käyttö korkeakouluopetuksessa

05.12.2022

Osaamismerkit käyttöön myös Xamkissa?

Osaamismerkki tarkoittaa yleensä digitaalista merkkiä, todistusta siitä, että sen omistaja on onnistunut hankkimaan tietyn alan osaamista. Merkistä käy ilmi, mitä osaamista on hankittu, millä tavoin ja missä ajassa. Periaatteessa osaamismerkin myöntäjä voi itse päättää, mitä asioita merkistä käy ilmi.

Osaamismerkkien käyttö työelämässä ja koulutuksen kentällä on lisääntynyt niin sanottujen mikrokoulutusten lisääntymisten myötä. Perinteinen tutkintokoulutus ei aina vastaa työelämän tarpeisiin, tai sillä ei kyetä vastaamaan tarpeeksi joustavasti nopeaan (digitaalisen) osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Suomessa osaamismerkkien käyttö on vielä melko vähäistä, mutta useat korkeakoulut ovat ottaneet käyttöön niin sanotun Open Badget -järjestelmän vastaamaan osaamismerkkitarpeeseen.

Sen lisäksi, että osaamismerkit ovat oiva esimerkki profiloida nopeasti ja standardoidusti osaamista, ne kuvaavat erinomaisesti, millaista osaamista on mahdollista kehittää esimerkiksi osana jo olemassa olevaa (tutkinto)koulutusta. Osaamismerkeillä voidaan myös vastata ketterästi työelämästä tulleisiin tarpeisiin. Osaamismerkkien käytettävyys tulee esiin parhaiten nimenomaan tässä tarkoituksessa.

Xamkissa ei ole vielä käytössä omaa osaamismerkkijärjestelmää. Meillä on kuitenkin hyviä kokemuksia ja esimerkkejä osaamismerkkien hyödyllisestä käytöstä muun muassa AMKoodari-hankkeessa.

Useissa uusissa koulutuksen hankkeissa on suunniteltu, että Xamk voisi myöntää osaamismerkkejä. Tällaisia ovat muun muassa Tiedolla johtaminen/JOTPA, Digivisio sekä TKI-hankkeista esimerkiksi Digitalia-tutkimusyksikön digitoinnin osaamisen hanke. Osaamismerkkien käyttöä on suunniteltu myös Jatkuvan oppimisen reformissa sekä Xamkin tulevassa pedagogisessa uudistuksessa.

Osaamismerkkien hyödyt

Mitkä ovat osaamismerkkien hyödyt korkeakoulun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseissa? Osaamismerkit ovat oppijalähtöisiä ja osaamislähtöisiä. Niiden myöntäminen kytkeytyy vahvasti kehitykseen, jota on laajasti viety valtakunnallisestikin eteenpäin osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen.

Osaamismerkeillä voidaan tuoda esille osaamista, joka ei ole nähtävissä tutkintotodistuksissa. Tällaista osaamista on hankittu korkeakoulussa muilla osaamisen kehittämisen tavoilla, esimerkiksi jatkuvan oppimisen tai TKI-osaamisen prosesseissa.

Osaamismerkkien rooli jatkuvan oppimisen strategioissa nousee tällöin merkittäväksi. Osaamismerkkien käyttö ja myöntäminen edellyttää jatkossa vahvaa yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa.

Osaamismerkkien käyttö linkittyy useisiin Xamkin toimintoihin: jatkuvaan oppimiseen (Pulse), tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hanketoiminnassa tapahtuvaan osaamiseen (TKI), tutkintokoulutuksiin (OHK ja koulutukset) sekä oman henkilöstömme osaamisen kehittämisen linjoihin (HR).

Xamkissa olisikin nyt hyvä ryhtyä valmistelemaan osaamismerkkien hyödyntämistä osana osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Tähän on hyvä nimittää vastuutaho ja muut tarvittavat toimijat.

Prosessin voisi aloittaa edellä mainitusta Open Badge -alustan käytön pilotoinnista ja hyödyntää järjestelmän avulla nonformaalin ja informaalin oppimisen tunnistamista ja tunnustamista. Prosessi voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi Digivision jatkuvan oppimisen pilotin sekä jonkin erillisen hankkeen kautta.

Myöhemmin käyttötarkoituksia ja -tapoja voitaisiin laajentaa myös formaaliin koulutukseen ja sisäisiin koulutuksiin.

Osaamismerkillä tarkoitetaan yleensä digitaalista merkkiä, joka osoittaa jonkin asian tai prosessin osaamisen tason. Osaamismerkkejä käytetään, kun osaamista ei voida muulla tavoin tunnistaa tai tunnustaa. Osaamismerkkien käyttö työelämässä ja koulutuskentässä on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti.

Lähteet

AMKoodari-osaamismerkillä viestit kätevästi osaamisestasi | amkoodari.fi

Jatkuva oppiminen: Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Karjalainen H. & Linden J. & Eskola J. 2018. Tulevaisuustaidot ja Open Badges – tulevaisuustaidot_ja_open_badges_-osaamismerkit.pdf (tuni.fi)

Pienistä mikrotutkintopaloista kasvaa uutta työelämäosaamista | Laurea Journal

Tervetuloa Open Badge Factoryyn – Open Badge Factory

Kirjoittanut Paula Leppänen

Kirjoittaja työskentelee koulutuksen kehittämiskoordinaattorina ja hyvinvointialojen tuntiopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.