Kuvakaappaus asiakasymmärryspelistä. Kuvassa näkyy tilanne ja siihen liittyvä kysymys sekä kolme vastausvaihtoehtoa. Asiakasymmärryspeli restonomiopiskelussa. Kuva: Laura Pulkkinen.

Restonomit oppivat virtuaalisesti alueellisesti tärkeitä aiheita

04.10.2022

Verkko-opintojen kasvaessa on uudenlaisien oppimisympäristöjen hallinta tärkeää. Miten opiskelijoiden osaaminen työelämässä vahvistuu virtuaalisia ja pelillisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä?

“Toivon, että kysyttäisiin meiltä yrityksiltä, mitä me haluamme kehittää.”

Näin Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen -selvityshankkeeseen osallistuneet ruokapalvelut kuvasivat toiveitaan oppilaitosyhteistyölle. Eteläsavolaisten ruokapalvelujen kehittämistarpeita havainnoitiin tiedolla johtamisessa, ruokapalveluprosessien, vähähiilisyyden, vastuullisuuden, asiakasymmärryksen sekä digitaalisuuden kehittämisessä. (Pulkkinen & Menard 2022, 54.)

Selvitetyt kehittämistarpeet kuvaavat Etelä-Savon ruokapalveluiden tilannetta paikallisesti. Kehittämistarpeiden aiheista voi alueesta huolimatta löytää yhteneväisyyksiä yleisesti koko matkailu- ja ravitsemisalan toimijoilla.

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä tehtävä alueellisessa kehittämisessä, uuden työvoiman ja osaamisen tuottamisessa sekä yritysten toiminnan tukemisessa. Yritysten toiminnan kehittäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistaa molempien osaamista. Kehittämistyössä tärkeää on selkeiden kehittämistarpeiden tunnistaminen.

“Virtuaaliset ja pelilliset oppimisympäristöt ovat ehdottomasti osana tulevaisuuden osaamisen kehittämistä niin opetuksen kuin työelämänkin puolella.”

Näin Xamkin restonomikoulutuksen opettajat kokivat uuden tyyppiset oppimisympäristöt. Yritysyhteistyö koettiin tärkeäksi osaksi opiskelijoiden osaamisen kehittymistä, vaikka aluekehittämiseen vaikuttaminen omassa työssään koettiin vähäisemmäksi.

Alueellista kehittämistä kuitenkin edesautetaan opetuksessa, ja aluekehittämisen edistämiseksi tärkeitä aiheita tullaan tulevaisuudessa opettamaan virtuaalisten ja pelillisten oppimisympäristöjen kautta. Suunnitteilla on rakentaa virtuaalisia, käytännön asiantuntijatyötä vahvistavia pelejä asiakasymmärryksen, digitaalisuuden ja kestävän kehityksen aiheiden alle.

Verkko-opiskelun myötä vaikutukset ovat enemmän kuin alueellisia, opiskelun kun on ajasta ja paikasta riippumatonta. Xamkin restonomikoulutuksen opettajat kokivat pelien ja virtuaalisten opetusratkaisuiden olevan osa tulevaisuuden opettamista, mutta pelien pedagogista sekä teknistä kokonaisuutta tulee kehittää.

“Vuorovaikutuksella on todella suuri vaikutus koko työskentelyyn matkailu- ja ravitsemisalalla, sen vuoksi tehtävä auttoi hahmottamaan kokonaisuutta entistä paremmin.”

Näin opiskelijat kokivat saaneensa aineksia johtamisen vuorovaikutustaitojen kehittymiseen virtuaalisen Kuuntelun eri tasot -pelin kautta. Eteläsavolaiset ruokapalvelut puolestaan kokivat vuorovaikutustaitojen olevan tärkeä osa johtamista, mutta mielipiteet verkko-opetuksen ja virtuaalisten pelien soveltuvuudesta niiden opettamiseen vaihtelivat.

Alueellisessa kehittämisessä vuoropuhelun tärkeys korostuu. Restonomien osaaminen kehittyy alan töitä tekemällä, mutta osaamisen pohjalle kaivattavaa tietoa voidaan opettaa käytännön työtä hyvin kuvaavilla, virtuaalisen maailman peleillä.

Yhteistyötä työelämän kanssa sekä ymmärrystä uusien oppimisympäristöjen ja verkko-opetuksen tärkeydestä kaivataan, jotta saavutetaan työelämän vaatimaa osaamista matkailu- ja ravitsemisalalle.

Kuvakaappaus asiakasymmärryspelistä. Kuvassa näkyy kysymys ja vastausvaihtoehdot, joista opiskelijan on valittava oikea.
Kuuntelun eri tasot -pelissä opiskelijat oppivat kuuntelun tärkeyttä vuorovaikutustaidoissa. Kuva: Laura Pulkkinen.

Johtopäätöksiä

Pedagogisista peleistä ja pelillisyydestä on selkeää hyötyä oppimisessa, mutta niiden rakentaminen osaamista tukeviksi kaipaa vielä kehittämistä. Virtuaalisten pelien avulla voidaan hyvin kuvailla työelämässä vaadittavia taitoja, ja pelillisyydellä saavutetaan oppimista hyödyttäviä kokemuksia.

Pelit ja pelillisyys restonomikoulutuksessa kaipaavat pedagogisen suunnittelun ja pelien eri mekanismien hyödyntämisen yhdistämistä toimivaan tekniseen toteutukseen. Pelien sisällön tulisi vahvistaa asiantuntijaosaamista. Opinnäytetyöni aikana tämä näkemys vahvistui opiskelijoilta kerätystä aineistosta.

Yksi ihminen ei voi hallita kaikkea. Pelien rakentamisessa hyödyttäisiin moniammatillisesta yhteistyöstä, jota tulisi mallintaa tulevaisuuden suunnittelutyötä helpottamaan.

Lähteet

Pulkkinen, L. & Menard, P. 2022. Ruokapalvelujen ja oppilaitosyhteistyön kehittämistarpeet Etelä-Savossa. Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut- tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen -selvityshankkeen tulokset. PDF-dokumentti. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/748071/URNISBN9789523444140.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viitattu 28.6.2022].

Pulkkinen, L. 2022. Mara-alan koulutukseen kaivataan pelillisyyttä, mutta tekemistä riittää. Avecmedia.fi. Saatavilla: https://www.avecmedia.fi/ura/mara-alan-koulutukseen-kaivataan-pelillisyytta-mutta-tekemista-riittaa/

Artikkeli perustuu kirjoittajan opinnäytetyöhön (YAMK) ja on toinen opinnäytetyöstä julkaistuista artikkeleista aihepiireinä virtuaaliset ja pelilliset oppimisympäristöt sekä aluekehittäminen. Opinnäytetyön tilaaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, jonka opiskelijoiden ja opettajien haastatteluihin artikkelit pohjautuvat. Opinnäytetyön alueellisena rajauksena on ollut Etelä-Savo.

Kirjoittanut Laura Pulkkinen

Kirjoittaja työskentelee tuntiopettajana Matkailu-, ravitsemus- ja nuorisoalan koulutusyksikössä.