Opinnäytetyönä asiakasprojekti

27.05.2024

Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin kiinnostavaan oman alan aiheeseen ja osoittaa siinä parasta osaamistaan.

Aihevalinta on tärkeä, jotta se kantaa läpi koko pitkän opinnäytetyöprosessin. Työssään opiskelija voi suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen sekä siihen liittyvän projektin, joka vastaa opinnäytetyölle asetettuja tavoitteita.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat usein käytännönläheisiä yritysyhteistyöprojekteja. Graafisen muotoilun opinnäytetyö voi olla esimerkiksi yrityksen brändin kehittämistä, yritysgrafiikan muotoilua, informaatiografiikkaa, tai vaikka kuvituksia yrityksen tuotteisiin.

Doom metal ja stoner rock -tyylisen levynkannen suunnittelu

Pauli Heikkilän opinnäytetyössä tutkitaan, miten luodaan hyvä ja myyvä doom metal sekä stoner rock -levynkansi kuvituksineen ja taittoineen. Asiakkaana projektissa oli suomalainen kyseisiä genrejä edustava yhtye Ambassadors of the Green Garnish. Yhtye on vielä tuntematon ja levyttämässä ensijulkaisua, joten levynkannen visuaalinen ilme on entistä merkittävämmässä roolissa kuluttajien kiinnostuksen herättämisessä ja fanikunnan kasvattamisessa. 

Pauli Heikkilän suunnittelema doom metal ja stoner rock -levynkansi.

Opinnäytetyön tutkimusosassa käsitellään levynkansien ja doom metal -genren historiaa kontekstin luomiseksi, ja miksi on tärkeää noudattaa alakulttuurin tapoja. Siitä siirrytään doom metal ja stoner rock -genrejen estetiikan tutkimukseen genreuskollista ja myyvää levynkantta varten. Opinnäytetyö olettaa genreuskollisuuden olevan tärkeä arvo metallimusiikin alakulttuureissa, ja tämä pitää paikkansa Heikkilän tutkimuksen perusteella. Tutkimusongelmana oli, miten luoda musiikkibisneksessä artistien ylitarjonnasta erottuva levynkansi, joka ei ole liian geneerinen, mutta tarpeeksi uniikki herättääkseen kuluttajan huomion. 

Opinnäytetyön produktio-osassa hyödynnettiin tutkimuksen tietoja. Produktiota avataan lukijalle erilaisin tunnetauluin ja luonnoksin sekä muutamalla välivaiheella kuvituksen edistymisestä. Päiväkirjamaisella kerronnalla perustellaan kaikki suunnitteluratkaisut valmista ja genreuskollista levynkantta varten. 

Tutkimuksen lopputuloksena todetaan doom metallin levynkansien noudattavan genrelleen tyypillistä kuvastoa, jossa teemoina esiintyvät uskonto, kuolema ja synkkyys. Stoner rockin kuvasto taas eroaa korostaen psykedeliaa ja uniikkia visuaalista tyyliä. Kun levynkansitaide on tehty kohderyhmälle sopivalla tyylillä, levy menestyy. Tärkeintä levynkannen tekemisessä on luoda levynkansi, joka vastaa tunteiltaan ja tunnelmaltaan artistin musiikkia. 

Sana-kuvakorttien suunnittelu ja kuvittaminen

Emilia Kejonen tutki opinnäytetyössään, millaista on hyvä kuvitus oppimateriaaliin ja sana-kuvakortteihin. Kuvituksen kohderyhmänä sana-kuvakorteissa oli 5–7-vuotiaat lapset. Tutkimuksessa huomioitiin myös kansainvälisyys oppimateriaalien kuvittamisessa.

Työssä selvitettiin tarkemmin, millaisia sana-kuvakortit ovat ja annettiin esimerkkejä siitä, miten niitä voidaan hyödyntää kielen opiskelussa. Työssä selvitettiin myös, mitä asioita kansainvälisyyden näkökulmasta oppimateriaalin kuvittamisessa pitää ottaa huomioon. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaus taustatyön lisäksi vertailemalla ja analysoimalla jo olemassa olevien sana-kuvakorttien kuvituksia.

Sanaryhmät C, K ja CK.
Kuvitus sanalle itch.

Tutkimuksen produktiivisessa osassa Kejonen toteutetti sana-kuvakorttien kuvitukset asiakkaalle. Kortit on tarkoitettu lapsille, jotka opettelevat lukemaan englantia toisena kielenä eli kuvitusten tuli sopia kansainväliseen käyttöön. Kuvituksissa hyödynnettiin tutkimuksesta ja taustatyöstä saatua tietoa, jotta niistä saatiin mahdollisimman toimivat ja hyödylliset lapsille englannin kielen opiskeluun.

Korttien kuvitusten suunnitteluprosessia ja niiden kuvittamisen vaiheita käydään opinnäytetyössä läpi: kuinka kortit suunniteltiin ja mitä asioita piti eri aiheissa ja suunnitteluvaiheissa ottaa huomioon. Tutkimuksen loppupäätelmänä oli, että mielenkiintoiset kuvitukset auttavat lapsia keskittymään paremmin oppimateriaaliin. Myös kuvitusten sisältämä huumori antaa lapsille positiivisen kuvan materiaalista. Oppimateriaalin kuvituksen on tärkeää olla realistista, jotta se ei anna vääriä mielikuvia. Monimuotoisuus tulee ottaa huomioon, jotta kaikenlaiset lapset voivat samaistua kuvituksiin.

Seinäkalenterin kuvittaminen ja taitto

Jasmin Heikkilän opinnäytetyö käsitteli seinäkalenterin kuvittamista ja taittoa. Työssään hän tutki mitkä tekijät vaikuttavat kalenterin suunnitteluun ja toteutukseen toimeksiantajalle. Produktio-osa koostui kolmesta valmiista kalenterin sivusta sisältäen maskotin suunnittelun osana kuvituksia.

Opinnäytetyössä avattiin kalenterin visuaalista maailmaa ja suunnitteluprosessia. Tutkimuksen osana opiskelija haastatteli asiakasta, kirjakaupan yrittäjää saadakseen tietoa yrityksen brändistä kuvitusten suunnittelua ja toteutusta varten.

Produktio sisälsi touko- kesä ja elokuun kuvitukset eli vuodenajat kevät, kesä ja syksy (artikkelin pääkuva). Myöhemmin tarkoituksena on kuvittaa ja taittaa kalenteri valmiiksi, jotta asiakas saa sen myyntiin.

Heikkilän tutkimus osoitti, että erityisesti kalenterin aihemaailma, tunnelma ja taiton yhdenmukaisuus kuvituksen kanssa luovat kiinnostavan kalenterin. Eri kalentereilla voi olla sama rakenne, mutta niiden sisältö ja visuaalinen ulkoasu eroavat toisistaan.

Jasmin Heikkilän kuvitus kesäkuun kalenterisivuun.

Artikkelissa kuvatut opinnäytetyöt

Heikkilä. J. 2024. Seinäkalenterin kuvitus kirjakaupallle

Heikkilä. P. 2024. Doom metal ja stoner rock -tyylisen levynkannen suunnittelu.

Kejonen. E. 2024. Sana-kuvakorttien kuvitus

Kirjoittanut Tarja Brola

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kulttuurin koulutusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.