Kuvassa Xamkin julkaisusarjassa ilmestyneitä julkaisuja. Xamkin julkaisut kertovat muun muassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Kuva: Xamk.

Ennätysmäärä julkaisuja vuonna 2021

15.03.2022

Kolmen julkaisusarjan ohella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa panostetaan aiempaa vahvemmin tieteelliseen julkaisemiseen.

Kuvassa esimerkkejä Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyneistä julkaisuista.
Xamkin julkaisusarjassa ilmestyy vuosittain kymmeniä ajankohtaisia julkaisuja.

Xamkilaiset ovat innokkaita julkaisijoita. Xamkilla on kolme julkaisusarjaa: Xamk Kehittää, Xamk Inspiroi ja Xamk Tutkii. Uusin tulokas on kansainväliselle kohdeyleisölle suunnattu vuosijulkaisu Xamk Beyond. Viime vuonna julkaisusarjoissa ilmestyi kaiken kaikkiaan 69 julkaisua, kun aiempina vuosina määrä on ollut reilu 40.

Kolmatta kertaa järjestettävän Xamkin vuoden julkaisu -kilpailun tavoitteena on tuoda esille ammattikorkeakoulujen asiantuntijuutta ja osaamista sekä lisätä julkaisujen vaikuttavuutta. Xamkin julkaisuryhmä on valinnut julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista ehdokkaat Vuoden julkaisuksi 2021.

Valinnassa painottuvat yhteiskunnallinen ja/tai alueellinen vaikuttavuus, asiantuntijuuden taso, ajankohtaisuus ja sovellettavuus. Yleisö saa äänestää ehdokkaista suosikkiaan maaliskuun aikana. Vuoden 2021 voittoisat julkaisut palkitaan huhtikuun alussa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Artikkelikokoelmia julkaistaan eniten

Tänä vuonna ehdokkaita Vuoden julkaisuksi on kuusi, joista artikkelikokoelmia on viisi. Artikkelikokoelmat ovatkin suosituin julkaisumuoto Xamkin julkaisusarjoissa. Kirjoittajat tekevät tietystä teemasta itsenäisinä toimivia artikkeleita, jotka toimittaja hioo yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimittajan rooli on siis keskeinen.

Tutkimusjohtaja Ville Henttu ja Pauli Potinkara ovat toimittaneet yhden tämän vuoden ehdokkaista, artikkelikokoelman Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021. Henttu kertoo, että vuosijulkaisun kirjoittajat saavat valita artikkelinsa aiheen, kunhan se jollain tavalla koskettaa logistiikkaa ja tai merenkulkua.

– Teemat muodostuvat yleensä helposti yhdistelemällä samojen aihealueiden artikkeleita keskenään. Tässä julkaisussa teemoina on muun muassa öljyntorjunta, turvallisuus, päästöjen vähentäminen, uudet teknologiat sekä dronet, Henttu täsmentää.

Kansainvälisyyden polulla

Xamkin tavoitteena on kasvattaa kansainvälistä julkaisutoimintaa. Henkilökuntaa rohkaistaan ja tuetaan kirjoittamaan aiempaa enemmän tieteellisiä artikkeleita ja julkaisemaan niitä kansainvälisissä julkaisuissa.

Englanninkielinen Xamk Beyond on tähän oiva ponnahduslauta. Sen lisäksi, että julkaisu tuo näkyväksi TKI-toiminnan tuloksia kansainvälisessä kontekstissa, se tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa omasta tieteenalasta englanniksi. Tämän vuoden Xamk Beyondin teema on Sustainable Development and Social Responsibility.

– Tuemme tekijöitä tieteellisen tekstin kirjoittamisessa. Tärkeässä osassa laadunvarmistusta on palautteen antaminen useita kertoja kirjoitusprosessin aikana, Beyondin toimittajat Cai Weaver ja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kertovat.

Julkaisuilla vaikuttavuutta

Vaikuttavuus on ollut Xamkissa vahvasti esillä etenkin alueellisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta.  Myös Vuoden julkaisu -kilpailun palkintojenjako- ja keskustelutilaisuuden teemana on tänä vuonna vaikuttavuus. Kaikille avoimessa tilaisuudessa kuullaan muun muassa Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtajan Petro Poutasen puheenvuoro.

Vaikuttavuus on ollut Xamkissa vahvasti esillä etenkin alueellisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta.

Vaikuttavuus on myös yhden tämän vuoden ehdokkaan kantavana teemana. Tutkimusjohtaja Anu Haapalan toimittama Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta on Xamkin kestävän hyvinvoinnin vahvuusalan vuosijulkaisu.

Haapala kertoo, että TKI-toiminnan vaikuttavuuskeskustelua haluttiin konkretisoida pohtimalla sitä omakohtaisesti omien hankkeiden ja asiantuntijuuden kautta.

– Julkaisu on vaikuttava silloin, kun se on saanut lukijan ajatteluun jonkinlaisen ”särön” eli asian, jota lukija jää miettimään, pohtimaan, kyseenalaistamaan tai halun etsiä lisää tietoa asiasta, Haapala jatkaa.

Henttu pohtii puolestaan julkaisun vaikuttavuutta tulosten ja mitattavuuden näkökulmasta.

– On tärkeää, että julkaisun luettuaan ymmärtää, mitä vaikuttavuutta tuloksilla on saatu aikaan tai mitä niillä voidaan lähitulevaisuudessa saada aikaan. Asia on kuitenkin usein helpommin sanottu kuin tehty. Tulokset voivat usein olla mitattavia, mutta vaikuttavuuden mittaus ei usein ole kovin selkeätä, Henttu painottaa.

Ehdokkaiden vinkit julkaisemiseen

Julkaisuprosessi voi tuntua ensikertalaisesta jännittävältä, työläältä tai pahimmassa tapauksessa jopa sekavalta. Kuitenkin kun sen käy läpi, on monta kokemusta rikkaampi.

Myös tämän vuoden kilpailujulkaisujen tekijöille on kertynyt tietoutta jaettavaksi. Heli Kesämaan ja Marita Mattilan toimittama Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille on korkeakouluopettajille suunnattu käytännönläheinen opas.

– Kohderyhmä ja lukija on syytä pitää kirkkaana mielessä, julkaisun toimittajat vinkkaavat.

Weaver ja Neuvonen-Rauhala korostavat, että ennen kirjoittamista kannattaa miettiä, mitä haluaa sanoa: mikä on viestini ydin, kenelle haluan sen kertoa ja miksi?

Mikä on viestini ydin, kenelle haluan sen kertoa ja miksi? 

Kirjoittajat muistuttavat myös kuvien ja kuvituksen merkityksestä julkaisussa. Kuvat täydentävät tekstiä, ja niiden avulla voidaan vaikuttaa viestin mielikuvaan ja julkaisun tunnelmaan.

– Hyviä, autenttisia kuvia ei ole koskaan ei ole liikaa, Kesämaa ja Mattila toteavat.

Myös Haapalan mukaan artikkelin tai julkaisun kirjoittajien on hyvä itse valita julkaisuun tulevat kuvat. Hän myös painottaa ajankäytön hallintaa.

– Julkaisun aikataulu ei ole koskaan liian löysä – varaa tarpeeksi aikaa julkaisuprosessin kaikkiin vaiheisiin!

Kilpailun verkkosivulla kannattaa tutustua myös niihin ehdokkaisiin, joita ei tavoitettu tätä artikkelia varten:

– Sirén, H. 2021. Yhteistyöllä osaamista, aluekehitystä ja kansainvälisyyttä.
– Soininen, H., Haatanen, N & Pulkkinen, L. (toim.) 2021. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021.

Kirjoittaneet Soila Eräniemi ja Henni Laitala

Eräniemi työskentelee tietoasiantuntijana ja Laitala julkaisuasiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.