Kuva: Gerd Altmann, Pixabay.

Opiskelijat tekoälyn kouluttajina

29.05.2023

Aidi-urasuunnittelusovelluksen kehittämiseen saatiin mukaan iso joukko opiskelijakokeilijoita. Heillä oli tärkeä rooli sekä sovelluksen taustalla olevan tekoäly kouluttamisessa että Aidin kehittämisessä kohti valmista sovellusta.

Urasuunnittelu ja -ohjaus ovat muutoksessa yhtä aikaa yhteiskunnan muuttuvien rakenteiden kanssa. Urapolut monimuotoistuvat ja oppimisesta on tullut elämänmittainen polku. Ohjaukseen on tullut mukaan paljon uutta teknologiaa, joka vaatii ohjaajilta ja ohjattavilta uudenlaisia taitoja esimerkiksi ymmärtää, kuinka eri palveluiden ja sovellusten taustalla oleva tekoäly toimii.

Kun lähdimme kehittämään uudenlaista tekoälypohjaista urasuunnittelusovellusta Aidia, meillä oli alusta asti kantavana ideana osallistaa kehitystyöhön sekä Xamkin opiskelijoita että ohjauksen parissa työskenteleviä toimijoita. Aidin tekninen kehitystyö yhdessä opiskelijoiden kanssa kesti noin kolme vuosineljännestä. Kehityksessä käytettiin sovellettuja SCRUM-käytänteitä, ja kehityssprintit olivat aina 2–3 viikon mittaisia.

Aidin kehittämisen tueksi haettiin ensimmäisiä opiskelijakokeilijoita loppusyksystä 2022, jolloin mukaan saatiin niin kutsuttu seitsemän hengen ydintiimi. Tämä joukko antoi palautetta kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, jolloin heiltä kysyttiin Aidin suuremmista kokonaisuuksista sekä yksittäisten komponenttien toimivuudesta, sillä kokonaista sovellusta ei vielä ollut valmiina testattavaksi.

Saimme näin arvokasta palautetta muun muassa Aidin ensimmäisen käyttöliittymän visualisoinnista. Opiskelijat osallistuivat myös sovelluksen nimiäänestykseen. Ryhmän valitsema Aidin opintopuun visuaalinen esitys valittiin lopulliseen sovellukseen.

Alkuvuodesta 2023 Aidia testattiin myös kahden eri opiskelijaryhmän kanssa. Näistä tapaamisista saimme hyvää palautetta teknologisille kehittäjille Aidin alkutaipaleella.

Aidin ensimmäinen palloina esitetty osaamispuu ja vieressä lopullinen polkuna esitetty opintopuumalli. Näiden välillä päätöksen teki opiskelijat.
Kuvassa vasemmalla Aidin opintopuun ensimmäinen versio ja oikealla opiskelijoiden valitsema versio. Kuvan muokkaus: Terhi Kaipainen.

Opiskelijat ovat innokkaita kokeilijoita

Koska kokeiluihin haluttiin mukaan opiskelijoita laajasti Xamkin eri aloilta, päätettiin osallistuminen opinnollistaa. Opintopisteen mahdollistavan todistuksen myöntäminen vaati opiskelijalta tietyn tekoälyyn ja sovelluskehittämiseen liittyvän materiaalin läpi käymisen, Aidin testaamisen sekä sen perusteella neljään eri kehittämiskyselyyn vastaamisen.

Helmikuussa 2023 lähestyimme opiskelijoita eri kanavia pitkin, ja ilmoittautuneita saatiin hurjat vajaa 420 kappaletta. Näistä aktiivisesti mukana eri vaiheissa oli noin 230 opiskelijaa. Kokeiluja varten perustettiin oma Teams-tiimi, jossa löytyi jaettu materiaali, kyselyt sekä annettujen palautteiden koonnit. Tiimi mahdollisti myös nopean viestinnän opiskelijoiden ja Xamkin kehittäjätiimin kesken. Osittain viestintää tehtiin myös sähköpostitse.

Opiskelijat testasivat Aidia pääsääntöisesti Tuudo-sovelluksen kautta, johon Aidi on integroitu. Lisäksi sovellusta voi käyttää selaimen kautta. Tämä mahdollisuus oli pelastus sellaisina hetkinä, kun puhelimen käyttöliittymä ei ollut yhteistyökykyinen Aidin kanssa.

Opiskelijat olivat todella aktiivisia, ja aluksi tämä jopa hieman yllätti. Yhden jos toisenkin hanketiimin jäsenen sähköposti sekä Teams-tiimi paukkui viesteistä, joissa ihmeteltiin esimerkiksi kirjautumisongelmia.

Huomasimme tästä, kuinka tärkeää on panostaa viestinnässä siihen, että nyt testataan vasta kehitteillä olevaa sovellusta, ei valmista sellaista. Tämä seikka tuntui tulevan osalle testaajista yllätyksenä.

Aidin profiilisivun ja tavoitteet-sivun näkymä verkkoselaimen kautta katsottuna.
Aidin Profiilisivu ja Tavoitteet-sivu selaimen kautta katsottuna. Kuvan muokkaus: Terhi Kaipainen.

Tässä toisessa vaiheessa pääsimme siis aloittamaan rajoitetun testauksen isommalla joukolla osittain toimivan sovelluksen avulla. Testauksissa pyrittiin menemään sprinttien aikataulussa, minkä vuoksi opiskelijoilta kysyttiin palautetta kahden viikon välein. Näin saimme aina mahdollisimman pikaisella aikataululla tietoa eteenpäin teknologiakehittäjien suuntaan.

Vastavuoroisesti sprintin päätyttyä opiskelijoille informoitiin mahdollisimman läpinäkyvästi, mitä ominaisuuksia on lisätty ja mitä bugeja on korjattu edellisen sprintin aikana. Näin pyrittiin siihen, että opiskelija näkee konkreettisesti, että hänen palautteensa päätyy ensin sprintin task-listaan ja siitä eteenpäin toteutetuksi ominaisuudeksi.

Tämä toimii oivana apukeinona pitää kiinnostusta yllä testauksen aikana: palaute ei katoa nimettömään ja persoonattomaan palautekanavaan, vaan kehitys on aidosti vuorovaikutteista.

Aitojen käyttäjien osallistaminen kannattaa

Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä, kuinka paneutuneesti ja huolella opiskelijat ottivat kokeilijan roolinsa. Varsinkin avoimien vastausten runsas määrä ja niiden varsin seikkaperäisetkin kuvaukset ovat sisältäneet erittäin hyvää materiaalia kehittämisen tueksi.

Kun opiskelija vie Aidiin omia tietojaan, kuten kiinnostuksen kohteitaan, olemme samalla saaneet koulutusdataa taustalla olevalle tekoälylle. Sen lisäksi, että me olemme saaneet arvokasta tietoa Aidin kehittämistä varten niin käyttöliittymän kehittämisen kuin taustalla olevan tekoälyn kouluttamisen näkökulmasta, ovat opiskelijat myös oppineet uutta muun muassa tekoälyn toiminnasta ja omasta datastaan ja sovelluskehityksen prosessista. Viimeisessä kyselyssä he toivat esiin myös omien digitaitojen kehittymisen.

Vaikka aitojen käyttäjien osallistaminen vaatii paljon esimerkiksi viestinnällistä työtä, on se tämän hankkeen osalta osoittautunut hyvin hedelmälliseksi tavaksi kehittää uudenlaista urasuunnittelusovellusta todelliseen käyttöön. Ja mikä parasta, myös osallistujat ovat kokeneet saaneensa tästä irti jotain uutta oman osaamisensa tueksi.

Älykkäästi ohjaten -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022-31.8.2023, ja hankkeen kehitystyölle on haettu 3 kuukauden jatkoaikaa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Älykkäästi ohjaten -hankkeen kehitystyö on jatkoa aiemmassa Älykäs ohjaus -hankkeessa tehdylle opintojen seurantaan liittyvälle sovellukselle. Aidi-urasuunnittelusovelluksen kehitystyötä tehdään kolmen koulutusorganisaation yhteistyönä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hankkeessa päätoteuttaja, Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu osatoteuttajia.

Teknistä kehitystyötä hankkeessa tekevät teknologiakumppanit Kwork Innovations (tekoäly suunnittelu ja kehitys), Tuudo ja TCD (välitys- ja rajapintaratkaisut) ja Metatavu (käyttöliittymäsuunnittelu).

Kirjoittaneet Terhi Kaipainen ja Jani Saari

Kaipainen työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Älykkäästi ohjaten -hankkeessa opiskelijoiden rekrytoinnista ja ohjauksesta vastaavana tki-asiantuntijana ja Saari ohjelmistosuunnittelijana, joka vastaa sprinttikehityksestä ja yhteydenpidosta teknologiakehittäjiin.