Kuva: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay.

Nuorisotyö digiosallisuuden edistäjänä

29.05.2023

Uudet teknologiset innovaatiot ja nuorisokulttuuriset ilmiöt haastavat jatkuvasti nuorisotyötä. Ajan hermoilla pysyminen digimaailmassa on arkipäivää nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisilla. Miten ammattilaiset hyödyntävät digitalisaatiota nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja digiosallisuuden edistämisessä?

Näihin kysymyksiin saatiin vastauksia terveyden edistämisen (ylempi amk) opinnäytetyössä. Sähköiseen kyselyyn vastasi 30 nuorten aikuisten (18–29-vuotiaat) kanssa työskentelevää ammattilaista.

Digitaalinen nuorisotyö

Nopea digitalisaation kehitys aiheuttaa haasteita ammattilaisten osaamiselle, joten nuorisotyön tulee uudistua ja kehittyä vastaamaan näihin ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Opinnäytetyön tulosten perusteella ammattilaiset käyttivät runsaasti digipalveluita sekä työssään nuorten aikuisten kanssa että omalla vapaa-ajallaan niiden helpon saavutettavuuden vuoksi.

Opinnäytetyön tulosten mukaan ammattilaiset keskustelivat työssään nuorten aikuisten kanssa digitaidoista ja digiturvallisuudesta. He neuvoivat nuoria digipalveluiden käytössä konkreettisesti käymällä asioita yhdessä läpi sekä ohjasivat luotettavien lähteiden pariin ja hoitamaan arkipäiväisiä virallisia asioita sähköisesti.

Digipalveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta pystyttiin lisäämään matalan kynnyksen toiminnalla, kuten etäryhmiä pitämällä, tiedottamisella ja vertaistoiminnalla. Lisäksi ammattilaiset ohjasivat ja ylläpitivät erilaisia nuorille aikuisille suunnattuja verkkoalustoja, opastivat tiedonhaussa ja digipalveluiden käytössä, sekä jakoivat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että kognitiivisten taitojen (esimerkiksi luetun ymmärtäminen ja tiedonhakutaidot) ja digitaitojen puutteet (esimerkiksi ajanhallinta tai sekavana koetut palvelut) voivat heikentää digitaalisuuden hyödyntämistä oman hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Digisyrjäytymisestä digiosallisuuteen

Digiosallisuudella tarkoitetaan osallistumista digitaaliseen yhteiskuntaan. Olennaista on opettaa nuoria käyttämään tarvittavia tietoja ja taitoa edistäen nuorten kasvua, kehitystä sekä osallisuuden-, yhteisöllisyyden- ja yhdenvertaisuuden kokemusta. Osallisuuden vastakohtana on digisyrjäytyminen eli digipalveluiden ulkopuolelle jääminen.

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että nuorten aikuisten digisyrjäytyminen on yhteydessä yleiseen syrjäytyneisyyteen, huonompaan digiosaamiseen, heikkoon taloudelliseen tilanteeseen ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmiin. Heikomman aseman omaavat syrjäytyneet nuoret eivät välttämättä osaa hakeutua oikeisiin palveluihin tai käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Vaikka nuoret aikuiset viettävät paljon aikaa digilaitteilla, tulokset ilmensivät ammattilaisten huolta nuorten aikuisten kiinnostuksen ja motivaation puutteesta hoitaa virallisia asioita digipalvelujen kautta. Näin ollen kasvokkain toteutuville palveluille on tarvetta tulevaisuudessakin.

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa kehitetään Living Lab -toimintaa nuorten digiosaamiseen ja työllisyyteen liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021–31.8.2023 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta ja Instagramista @digielamaa

Lähde

Lindfors, V. & Tukia, S-A. 2023. Nuorten aikuisten digihyvinvoinnin ja digiosallisuuden edistäminen. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304034683

Kirjoittaneet Viivi Lindfors, Suvi-Anna Tukia ja Virpi Maijala

Lindfors ja Tukia valmistuvat Kaakkois-Suomen ylemmästä ammattikorkeakoulusta terveyden edistämisen (ylempi amk) koulutuksesta keväällä 2023. Virpi Maijala toimii yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa vastaten terveyden edistämisen (ylempi amk) koulutuksesta.