Kuva: Pixabay.

Yhteistyössä uutta osaamista

04.12.2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kuluvan vuoden aikana alettu panostamaan tutkimuksesta ja kehitystyöstä nousevan uuden osaamisen ja innovaatioiden tunnistamiseen ja tuotteistamiseen osaksi jatkuvan oppimisen toteutuksia. Samalla myös yhteistyötä Xamkin tutkintokoulutuksen kanssa tiivistetään.

Kansallisessa korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiassa, Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi, TKI-toiminta on nostettu yhdeksi keskeisesti kansalliseksi menetystekijäksi korkean koulutustason ja osaamisen rinnalla. Strategian mukaan korkeakoulujen opetuksen ja TKI-toiminnan välinen yhteistyö mielletään usein hankkeisiin liittyvänä opiskelijayhteistyönä, mutta olennaista olisi tunnistaa aiempaa vahvemmin TKI-toiminnan tarjoaman potentiaalin merkitys osana korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa ja tarpeita. (OKM 2022.) Kehitystyöhön ja tutkimukseen pohjautuvan tiedon merkityksen hyödyntäminen osana osaamisen kehittämistä tulee siis varmasti kasvattamaan merkitystä korkeakouluissa lähivuosina.

On tunnistettava TKI-toiminnan potentiaalin merkitys osana korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa ja tarpeita.

Xamkilla on pitkät perinteet TKI-ammattikorkeakouluna, ja vuosien varrella TKI-toimijat ovat tehneet yhteistyötä jatkuvan oppimisen yksiköiden ja tutkintokoulutuksen kanssa eri muodoissa. Opiskelijayhteistyö on muodostanut yhden keskeisistä osista, mutta yhteistyötä on tehty esimerkiksi koulutussisältöjen kehittämiseen liittyen.

Kuluneen vuoden aikana Xamkissa on kuitenkin löydetty uudenlainen tahtotila yhteistyön syventämiseksi. Uudenlaisen yhteistyökulttuurin kehittäminen mahdollistaa, että Xamk pystyy tulevaisuudessa vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin, työn murrokseen sekä sidosryhmien tarpeisiin vielä aiempaa paremmin hyödyntämällä tehokkaammin laadukkaita TKI-tuloksia sekä organisaation osaamispotentiaalia myös osana jatkuvan oppimisen ja tutkintokoulutuksen sisältöinä. Uudistuvan yhteistyön merkitys on huomioitu aina Xamkin strategian tasolla saakka.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on useana vuonna ollut Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu, jossa tehdään monipuolista ja tulevaisuuteen suuntaavaa kehitystyötä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Xamkin TKI-toiminnan vaikuttavasta kehitystyöstä puhuu puolestaan vuositasolla 200–250 käynnissä olevaa hanketta neljällä eri vahvuusalalla. Esimerkiksi vuonna 2023 päättyvistä hankkeista ammenettavissa uutta osaamista aina vihreästä siirtymästä nuorisotyöhön ja kyberturvallisuudesta digitaalisiin menetelmiin unohtamatta monipuolista työtä hyvinvoinnin eteen.

Nopeasti muuttuva yhteiskunta edellyttää korkeakouluilta uudistumista.

Kehitystyön ohella TKI-toimijoiden tekemä arjen työ yritysten, organisaatioiden ja työelämän rajapinnassa avaa näköaloja olemassa oleviin tarpeisiin, mutta samalla tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on merkittävä osana kehitystyötä. Myös kansallisen jatkuvan oppimisen strategian mukaan (2022, 33) TKI-hankkeet ovat rajapinta työelämälähtöisille koulutustarpeille, mutta mahdollistavat samalla myös koulutusmallien pilotointia.

Nopeasti muuttuva yhteiskunta edellyttää korkeakouluilta uudistumista, mutta tunnistamalla ja tuotteistamalla paremmin olemassa olevaa kehitysosaamista sekä rakentamalla pitkäjänteistä yhteistyötä pystytään proaktiivisemmin vastaamaan osaamistarpeisiin. Tulevaisuudessa Xamkin TKI-hankkeissa kehitettyjä laadukkaita tuloksia, menetelmiä ja innovaatioita hyödynnetään entistä laajemmin myös jatkuvan oppimisen ja tutkintokoulutuksen sisältöinä.

Tavoitteena on syventyvän yhteistyön kautta vahvistaa alueellista elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä vastata korkeakouluna muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Heräsikö sinulle ajatuksia, toiveita ja tarpeita? Ota yhteyttä!

Lähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi. Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia. PDF. Viitattu 18.11.2023. Saatavilla: https://okm.fi/documents/1410845/4392480/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf/22fd6ebf-1a3a-cdf3-b14d-4aa32bf2aaf0/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf?t=1670567296866

Kirjoittanut Riina Hämäläinen

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana edistäen TKI-toiminnan, jatkuvan oppimisen ja tutkintokoulutuksen välisen yhteistyön kehittämistä.