Robottien käyttö hoivatyössä lisääntyy

29.05.2023

Robottien käyttö hoivatyössä lisääntyy – mitä se tarkoittaa hoitajille ja asiakkaille? Jalkauduimme esittelemään hoivarobotteja ja muita sote-alalle sopivia teknologioita vaikeavammaisille.

Fyysisten robottien sekä palvelu- ja ohjelmistorobotiikan avulla voidaan tehostaa välittömän hoitotyön osuutta, lisätä erilaisia itsepalveluja ja automaatiota – käytännössä siis helpottaa rutiininomaisia tehtäviä. Hoivarobotteja voidaan hyödyntää viriketoiminnassa, ja myös muut teknologioihin perustuvat uudet sovellukset, kuten liikuntalaatat, antavat uudenlaisia mahdollisuuksia kuntoukseen.

Sotek-säätiön Sunilan vaikeavammaisten toimipisteessä järjestettiin 2.5.2023 hoivarobottien ja muiden sote-alalle soveltuvien teknologioiden esittelypäivä. Sunilan toimipisteen asiakkaat ja henkilökunta tutustuivat muun muassa sympaattiseen Zora-robottiin, suloiseen Paro-hylkeeseen, erilaisiin VR-sovelluksiin ja liikkumaan aktivoiviin MotoTiles –liikuntalaattoihin. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua myös lisätyn todellisuuden sovelluksiin. Mukana oli yhteensä noin 100 asiakasta yhdessä Sotek-säätion henkilökunnan kanssa.

Esittelypäivä oli osa Robota-hanketta, jossa kehitetään digitaalisia taitoja ja ymmärrystä, ja sitä kautta helpotetaan teknologian vastaanottoa hoivahenkilöstön keskuudessa. Kykyä hyödyntää digitalisaatiota, älykästä teknologiaa sekä muun muassa robotiikkaa vahvistetaan. Tutkimuksissa on huomattu, että robotiikalla voidaan rajallisesti korvata välittömän hoivatyön tehtäviä, mutta sen sijaan välilliseen hoivatyöhön liittyvistä tehtävistä voitaisiin korvata mahdollisesti jopa puolet.

Nainen tanssii lattialla pienen Zora-robotin tahdissa.
Sotek-säätiön asiakas innostui tanssimaan Zora-robotin tahtiin. Kuva: Anja Härkönen.

Sotekilla järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa sekä Sotekin Sunilan toimipisteen henkilökuntaa että asiakkaita teknologian mahdollisuuksiin, madaltaa sen käyttökynnystä sekä kannustaa löytämään teknologioille soveltamiskohteita Sotekin arjessa.

Robotit ja muut teknologian sovellukset kiinnostivat sekä Sotekin asiakkaita että henkilökuntaa. Asiakkaat tutustuivat esillä oleviin teknologioihin yhdessä ohjaajiensa kanssa omaan tahtiin. Zora-robotti sai varsinkin nuoremmat asiakkaat tanssimaan ja Paro-hyljettä asiakkaat paijailivat mielellään.

Uuden toimintamallin tai teknologian vieminen jo alkuvaiheessa tulevien käyttäjien omaan ympäristöön auttaa madaltaa ratkaisevasti käyttöönottokynnystä.

Sotekilla teknologioiden käyttäjiä ovat sekä asiakkaiden kanssa työskentelevät ohjaajat että vammaiset asiakkaat. Esittelypäivässä he pääsivät yhdessä tutustumaan teknologioihin, joita he myös yhdessä myöhemmin käyttävät päivätoiminnassa.

– Tämän tyyppiset teknologiat ovat tätä päivää myös vammaispalveluissa, ja siksi onkin erittäin mielenkiintoista olla mukana tällaisessa projektissa. Haluamme ehdottomasti edistää teknologian käyttöönottoa omalla toimialallamme ja uskomme teknologian mahdollisuuksiin laajemmin sote-alalla helpottamassa hoitotyön arkea, kertoo palvelupäällikkö Tomi Rossi Sotek-säätiöltä.

Xamkin sosionomi- ja geronomikoulutuksissa voi halutessaan käyttää Paro-hyljettä, Zora-robotteja ja MotoTiles -liikuntalaattoja omissa projektiopinnoissa tai opinnäytetyössä.

– Suhtautuminen tällaiseen teknologiaan on todennäköisesti myönteisempi ja hyödyt selvemmin nähtävissä, kun tutustuminen mahdollistetaan jo opintojen aikana, toteaa Xamkin lehtori Marko Raitanen.

Zora-robotti seisoo pöydällä odottamassa seuraavaa komentoa. Robotin ohjaamista opastamassa hankkeen henkilökunta ja oppimassa Sotek-säätiön asiakas.
Projektipäällikkö Jonne Holmén opastaa kuinka robotin toimintaa voidaan ohjata QR-koodeilla. Kuva: Anja Härkönen.

Robota-hankkeessa on toteutettu useita erilaisia kokeiluja sairaaloissa ja ikäihmisten palveluissa. Esimerkkeinä endoskooppien kuljettamista logistiikkaroboteilla, tasapainon kehittämisessä liikuntalaatoilla, hoivarobotti hoivatyössä vanhusten palvelutalossa, eksoskeleton nostopuku hoitotyötä helpottamassa. Tukea on annettu myös Office 365 ohjelmiston ja puheesta tekstiksi sanelusovelluksen käyttöön. Seuraavaksi meillä on vuorossa Palvelutaloyhdistys Koskenrinne aivan Kotkan kampuksen vierellä, jonne viedään samoja teknologioita pilotoitavaksi ikäihmisten toimintaan.

ROBOTA – digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla -hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR). Hanketta toteutetaan 2022–2023.

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/robota/

Kirjoittanet Anja Härkönen ja Jonne Holmén

Härkönen työskentelee TKI-asiantuntijana ja Holmén projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Robota – digitaalisten taitojen kehittäminen robotisaation avulla -hankkeessa.