Xamkissa kehitetään kaatopaikkojen ja jäteasemien suoto- ja hulevesien käsittelymenetelmiä. Kuva: Manu Eloaho.

Uusi demonstraatioympäristö suoto- ja hulevesien käsittelyyn

13.03.2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa uudenlaisen demonstraatioympäristön suoto- ja hulevesien käsittelyyn. Siirrettävään konttiin rakentuva testausympäristö mahdollistaa erilaisten vesienkäsittelymenetelmien ja suodatinmateriaalien testaamisen hallituissa olosuhteissa.

Kaatopaikat pistekuormituslähteinä

Kaatopaikkojen ja jäteasemien suotovedet sisältävät monia haitallisia aineita ja usein myös runsaasti ravinteita. Näiden vesien käsittely jätevedenpuhdistamoilla kuormittaa puhdistamoiden prosesseja muun muassa suotovesien sisältämän korkean typpipitoisuuden vuoksi.

Vanhoilla suljetuilla kaatopaikoilla, joilla suotovesiä ei johdeta jätevedenpuhdistamolle, ravinteet ja haitta-aineet päätyvät ympäristöön ja lopulta vesistöihin. Tällaisista kohteista lähtöisin olevaa kuormitusta voidaan vähentää käsittelemällä suoto- ja hulevesiä jo niiden syntypaikalla esimerkiksi erilaisten biologisten prosessien avulla.

Monipuolinen testausympäristö kehitystyön tukena

Uusi demonstraatioympäristö koostuu muunneltavissa olevasta allasjärjestelmästä, jossa käsiteltävien vesien laatua ja käytettyjen suodatinmateriaalien vaikutuksia vesiin voidaan seurata vaiheittain.

Kaksi rinnakkaista testilinjastoa ja tutkimuksen kannalta optimaaliset näytteenotto- ja monitorointimahdollisuudet mahdollistavat laadukkaan ja kohdennetun koetoiminnan. Järjestelmän siirrettävyys mahdollistaa sen sijoittamisen erilaisiin pistekuormituslähteisiin, tai järjestelmään voidaan tuoda testattavaksi erilaisia käsittelyä vaativia vesiä.

Demonstraatioympäristön periaatekuva. Kuva: Salla Pulliainen Juha-Pekka Saarelaisen suunnitelman pohjalta.

Demonstraatioympäristön on rakentanut Maarakennus Talpa Oy, suunnittelijanaan erityisasiantuntija Juha-Pekka Saarelainen Watec Consulting Oy:stä.

– Luontopohjaiset vesienkäsittelyjärjestelmät kasvattavat hurjasti suosiotaan vihdoin myös Suomessa, Saarelainen kertoo.

– Tarvitaan runsaasti kustannustehokkaita ja kohdennettuja vesienkäsittelyratkaisuja, kun pyrimme saamaan nostettua vesistöjemme tilan hyvään luokkaan vesipuitedirektiivin mukaisesti vuoteen 2027 mennessä. Demonstraatioympäristö tarjoaa hienon mahdollisuuden tutkia menetelmien, ratkaisujen ja materiaalien toimivuutta hallituissa olosuhteissa, Saarelainen toteaa.

Ensimmäiset käsittelykokeet alkamassa

Demonstraatioympäristö otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana, kun Devo-hankkeessa toteutetaan järjestelmän ensimmäiset suotovedenkäsittelykokeet. Ensimmäisissä kokeissa testataan suotoveden käsittelyä biohiilen ja puuhakkeen avulla.

Vettä pumpataan biohiili- ja puuhakepatjojen läpi vaiheittain, ja veden laadun muutoksia seurataan vedenlaatumittarien ja vesinäytteenottojen avulla. Tavoitteena on vähentää suotoveden typpipitoisuutta biologisten prosessien avulla, sekä testata biohiiltä suotoveden sisältämien haitta-aineiden vähentämisessä.

Demonstraatioympäristö on sijoitettu Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueelle. Kuva: Salla Pulliainen.

Demonstraatioympäristö vahvistaa alueen vesiosaamista

Uusi testiympäristö täydentää EcoSairilan kehittämisalustan vesienkäsittelyn TKI-ympäristöjen kokonaisuutta ja vahvistaa alueen vesiosaamista. Ympäristössä demonstroidaan menetelmiä ja materiaaleja yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Kunnat, tutkimuslaitokset ja yritykset voivat hyödyntää ympäristöä esimerkiksi eri suodatusmateriaalien tutkimiseen ja prosessien optimointiin, ja siten kehittää edelleen kaupallistettavia ratkaisuja vesien suojeluun. Monistettavat ratkaisut ovat muokattavissa puhdistettavan kohteen vaatimusten mukaisesti, jolloin edistetään esimerkiksi käytöstä poistettujen kaatopaikkojen suotovesien puhdistusta ja siten vesistöjen suojelua.

Devo – Kaatopaikan suoto- ja hulevesien uudet käsittelymenetelmät -hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Metsäsairila Oy.

Deve – Demonstraatioympäristö kaatopaikan suoto- ja hulevesien ympäristökuormituksen vähentämiseksi on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteishanke. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoa hankkeista osoitteessa www.xamk.fi/deve.

Kirjoittaneet Salla Pulliainen ja Matti Hämäläinen

Pulliainen työskentelee Deve- ja Devo-hankkeiden projektipäällikkönä ja Hämäläinen Devo-hankkeen projektitutkijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.