Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä jokaisen panos on tärkeä. Kuva: Juha Ripatti

Matkailun hiilijalanjälki lasketaan Etelä-Savossa

16.12.2018

Hiilijalanjälkilaskennan avulla selvitetään, mistä matkailun päästöt Etelä-Savossa syntyvät. Laskentaa toistamalla voidaan seurata hiilijalanjäljen kehitystä ja toimenpiteiden vaikutuksia.

Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen toiminnan tuottamien päästöjen ilmastovaikutusta ja sillä tarkoitetaan ilmastokuormaa, jonka tietty tuote, toiminta tai palvelu aiheuttaa. Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata ja vertailla eri toimintojen ilmastovaikutuksia.

Hiilijalanjälkilaskentaan ei ole olemassa yhtä tiettyä laskentatapaa tai laskentamallia. Laskentaa ohjaavat standardit ja ohjeet, mutta jokainen laskentaa tekevä taho päättää itse tapauskohtaisesti, miten laskenta suoritetaan. Laskennassa mukaan otettaviin tietoihin vaikuttaa niiden saatavuus, luotettavuus ja merkittävyys. Juuri laskennan eroavuus tekeekin hiilijalanjälkivertailusta haastavaa.

Osana vastuullisuuden edistämistä

Kohti vastuullista matkailua -hanke edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa. Muiden toimenpiteiden ohella hankkeessa lasketaan myös Etelä-Savon alueen matkailun hiilijalanjälki. Laskennassa huomioidaan kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden sekä maakunnan vapaa-ajan asutuksen vaikutus hiilijalanjälkeen.

Hiilijalanjälkilaskentaa tehdään myös hankeyrityksille, jolloin saadaan pohjatietoa muun muassa matkailijoiden majoituksen, aktiviteettien ja tapahtumien hiilijalanjäljen muodostumisesta.

Päästöjen hallinnan tueksi

Matkailijan tekemät valinnat vaikuttavat matkailun hiilijalanjäljen suuruuteen. Kuva: Riina Tuominen

Matkailussa suurimmat päästöt syntyvät matkustuksesta matkakohteeseen, mutta myös matkan aikainen majoitus, ruokailu ja erilaiset aktiviteetit lisäävät päästöjä. Laskemalla matkailun alueellinen hiilijalanjälki voidaan selvittää, mistä matkailun päästöt Etelä-Savossa muodostuvat. Kun hiilijalanjäljen osatekijät tunnistetaan, voidaan kehittää erilaisia toimintatapoja, joilla hiilijalanjälkeä pystytään hallitsemaan.

Hiilijalanjäljen hallintakeinot, kuten energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet voivat tuoda matkailuyrityksille päästöjen vähentämisen lisäksi myös taloudellista hyötyä sekä kilpailuetua. Kun energiaa kuluu vähemmän, ovat energiankulutuksen kustannukset myös pienemmät. Vastuullisuuden kehittyminen kilpailueduksi vaatii aktiivista viestintää kohderyhmille yrityksen toiminnasta.

Kompensointi ei poista päästöjä

Hiilipäästöjä voidaan myös kompensoida esimerkiksi osallistumalla rahallisella panoksella hankkeisiin, jotka edistävät muun muassa ympäristönsuojelua sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästötoimenpiteiden käyttöönottoa. Kompensointi ei kuitenkaan poista jo aiheutettuja päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Jotta hiilipäästöjen hallinta voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti, on myös matkailijoita kannustettava mukaan toimenpiteisiin. Vaikka yritykset voivat luoda edellytyksiä matkailijoiden valinnoille oman toimintansa ja viestinnän avulla, matkailija päättää itse omista valinnoistaan. Lisätiedon avulla matkailijoita voidaan herätellä vastuullisempiin valintoihin esimerkiksi kulkuvälineiden osalta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan matkailijoiden ja matkailuyritysten lisäksi kaikkien muidenkin matkailun sidosryhmien aktiivista työtä matkailun hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Kohti vastuullista matkailua -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kirjoittanut Riina Tuominen

Kirjoittaja on projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee asiantuntijana Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa.