Biotalouskorttikoulutuksella halutaan kasvattaa Kymenlaakson osaamispääomaa. Kuva: Eveliina Kuokkanen

Biotaloustietoa yrityksille korttikoulutuksella

08.10.2018

Mitä tulee ensimmäiseksi mieleen biotaloudesta? Mielikuvat voivat vaihdella maataloudesta hyönteisruuan kautta selluteollisuuteen.

Mielikuvat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen yhdestä kärkialasta ovat aivan oikeita, mutta biotalous on paljon muutakin. Sitä voidaan kuvailla monia toimialoja läpileikkaavaksi teemaksi kuten digitalisaatiotakin. Siksi on tärkeää, että yleisesti yritystoiminnassa tunnistetaan biotalouteen liittyviä liiketaloudellisestikin merkittäviä seikkoja.

Tammikuussa 2018 Kouvolassa pidetyssä Biotalouden tulevaisuuden osaamisen työpajassa nostettiin esiin tarve rakentaa koulutus, jossa yleisellä tasolla tuodaan biotaloutta tutuksi. Koulutuksen muodoksi ideoitiin monesta yhteydestä tuttua korttikoulutuksen konseptia.

Kun biotalouskorttia ryhdyttiin ideoimaan eteenpäin, päätettiin lähtökohdaksi ottaa se, miten biotalouteen liittyvät seikat on syytä huomioida missä tahansa yritystoiminnassa.

Koulutuksen sisällöissä ei pureuduta kovin syvälle biotalouden ydinasioihin tai sen eri osa-alueiden substansseihin, vaan kortin suoritettuaan opiskelija saa perustietämyksen biotalousalasta. Hän ymmärtää biotalouden merkityksen erityisesti liiketalouden ja hankintojen näkökulmasta. Osallistuja osaa työssään kiinnittää huomiota biotalouden kannalta tärkeisiin seikkoihin ja ymmärtää laajempia kokonaisuuksia esimerkiksi elinkaariajattelumallissa.

Yrittäjyys, hankinnat, viestintä

Biotalouskorttikoulutuksen sisällöissä lähdetään liikkeelle laajemmin olemassa olevista strategioista: miten esimerkiksi Kymenlaakson biotalousstrategia vaikuttaa alueen liike-elämään? Strategisilla linjauksilla voi olla hankintoihin liittyviä vaikutuksia, joten hankintoihin liittyvää biotalousosaamista ei voida sivuuttaa.

Tärkeänä sisältönä tuodaan esille myös viestintä ja markkinointi. Kyse on siitä, kuinka kerrotaan asiakkaille ja sidosryhmille, että yrityksen toiminta toteutuu biotalousalaa määrittelevien suositusten mukaisesti ja kuinka siten edistetään kestävää kehitystä ja jatkuvuutta. Elinkaariajattelu nähdään myös merkittävänä näkökulmien avaajana esimerkiksi siten, millaista hyötyä saadaan sivuvirroista tai miten hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.

Korttikoulutuksen tueksi tuotetaan lyhyitä videoita siitä, mitä paikallisissa organisaatioissa on tehty biotalouden edistämiseksi ja millaisilla suuntaviivoilla jatkossa edetään.

Biotalouskorttikoulutuksen sisältö ja ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan KYMIEXACT- ja KYMBIO-hankkeiden yhteistyöllä syksyn 2018 aikana. Biotaloustietämyksen tarjoaminen korttikoulutuskonseptilla tukee molempien hankkeiden kehittämistyötä ja tavoitteita.

Lupaavat tulevaisuudennäkymät

Biotalous on yksi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialoista ja sillä on lupaavat näkymät maakunnan kehityksen veturina logistiikan ja digitalisaation ohella. Älykkään erikoistumisen strategiassa biotaloudesta nostetaan esiin erityisesti pakkausala, sellu, uusiutuva energia ja puurakentaminen.

Näiden kärkien lisäksi on kuitenkin hyvä laajentaa näkökulmaa niin, että biotalous nähdään merkittävänä perusteena ja motiivina liiketalouden kehittämisessä. Biotalouskorttikoulutuksella kasvatetaan Kymenlaakson osaamispääomaa.

Kirjoittanut Tiina Kirvesniemi

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.