Rahtialus jäiden reunustamalla väylällään. Kuva: iStock

Musta hiili vaikuttaa arktiseen ilmastonmuutokseen

16.12.2018

Jääpeitteen pieneneminen on kasvattanut kiinnostusta arktiseen merenkulkuun. Merenkulun aiheuttamat päästöt saattavat kuitenkin olla uhkana arktiselle meriluonnolle ja ilmastolle. Etenkin mustan hiilen (noki) päästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta arktisella alueella.

Lämpötilat ovat nousseet viime vuosikymmenten aikana arktisella alueella, jossa ilmasto lämpenee jopa kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hidastaa, vaaditaan globaalien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös lyhytikäisten ilmastovaikutteisten ilmansaasteiden määrää pitää vähentää.

Merenkulkuteollisuus alkanut kiinnostua

On arvioitu, että jopa puolet arktisen alueen lämpötilan noususta liittyy mustaan hiileen, joka kuuluu lyhytikäisiin ilmastovaikutteisiin ilmansaasteisiin. Vaikka mustan hiilen määrä ilmakehässä on yleensä vähäistä syrjäisillä alueilla, kuten arktisella alueella, sen vaikutukset alueen ilmastoon ovat merkittäviä.

Arktisen alueen lämpötilan nousu on johtanut myös alueen monivuotisen merijään vähenemiseen. Jään väheneminen puolestaan on lisännyt merenkulkuteollisuuden kiinnostusta arktisesta alueesta, sillä se mahdollistaa Luoteisväylän ja Koillisväylän hyödyntämisen merenkulussa ainakin osan aikaa vuodesta. Nämä väylät lyhentäisivät matkaa Aasian ja Euroopan välillä 25 % sekä Itäisen Amerikan ja Aasian välillä jopa 50 % säästäen sekä aikaa että polttoainekustannuksia.

Merenkulun päästöt arktisella alueella

Merenkululla on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen siitä johtuvien kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vuoksi. Kuitenkin merenkulun aiheuttamat mustan hiilen päästöt muodostavat vain noin 2-3 % maailmanlaajuisista mustan hiilen päästöistä. Merenkulun mustan hiilen päästöjen määrä ei riipu ainoastaan liikennemääristä vaan myös aluksen tyypistä, kuten sen käyttämästä polttoaineesta.

Merenkulun päästöt poikkeavat muista päästöistä, sillä merenkulku aiheuttaa päästöjä myös sellaisille alueille, joissa päästömäärät ovat muutoin melko vähäisiä, kuten esimerkiksi arktisella alueella. Tämänkaltaisessa ympäristössä jopa vähäiset kasvut päästömäärissä johtavat merkittävään muutokseen kokonaispäästömäärissä.

Erityisesti mustan hiilen päästöt aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia arktisella alueella, sillä musta hiili komponenttina leviää tuulten mukana helposti kauaskin ja sitoo auringon lämpösäteilyä tehokkaasti. Mustan hiilen päätyessä jään tai lumen pinnalle pinnan lämpötila nousee, mikä aiheuttaa jään ja lumen sulamista ja edistää ilmastonmuutosta.

Arktisten laivaväylien tulevaisuus

On vaikeaa arvioida, millaisia merenkulun vaikutukset arktisella alueella tulevat olemaan tulevaisuudessa. Jotta merenkulku arktisella alueella lisääntyisi, tulee jäättömien ajanjaksojen pidentyä. Muita väylien houkuttelevuuteen vaikuttavia seikkoja ovat laivojen tankkausmahdollisuudet ja -hinnat, jäänmurtoavun saatavuus, kauttakulkumaksut, vaadittavat laiteinvestoinnit ja henkilöstön koulutukset sekä kasvavat vakuutusmaksut ja kiristyvä sääntely.

Merenkulun päästöjä arktisella alueella voidaan vähentää monin keinoin. Suositeltuja vähennyskeinoja ovat esimerkiksi rikkipesurit sekä slow steaming. Päästöjen määrää voidaan vähentää myös lainsäädännön keinoin kuten päästörajoitusalueita asettamalla sekä erilaisten positiivisten ja negatiivisten kannustimien avulla. Tällä hetkellä arktisen alueen liikenteen sääntely ei ole vielä riittävää, mikä asettaa riskejä arktiselle meriluonnolle ja ilmastolle.

Kirjoittaneet Vappu Kunnaala-Hyrkki ja Olli-Pekka Brunila

Vappu Kunnaala-Hyrkki työskentelee TKI-asiantuntijana ja Olli-Pekka Brunila tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.