Kuva: Manu Eloaho.

Tuoreinta tutkittua tietoa käytäntöön – kohti ilmastoviisasta metsätaloutta

18.03.2024

Ilmastoviisas metsätalous on ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää. Jotta kykenisimme tekemään metsien käsittelyn suhteen oikeita ratkaisuja, on uusilla tutkimustuloksilla suuri merkitys. Tuoreimman tutkimustiedon siirtäminen käytäntöön on merkittävässä roolissa, kun harjoitamme kestävää ja ilmastoviisasta metsätaloutta.

Metsien rooli hiilensidonnassa ja luonnon monimuotoisuudessa on ollut vilkkaan keskustelun keskiössä viime aikoina. Kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisestä, nousee esille metsien merkitys.

Syynä on metsien erinomainen kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida hiiltä. Metsänhoidolla vaikutetaan hiilinielujen ja -varastojen kehittymiseen. Suomen pinta-alasta noin 75 % on metsää.

Monimuotoisuuden merkitys ilmastoviisaassa metsätaloudessa

Monimuotoisuus on edellytys luonnon kyvylle mukautua erilaisiin olosuhteisiin. Metsälajien monimuotoisuutta on heikentänyt erityisesti metsätalous, mutta myös ilmastonmuutos on metsälajeille merkittävä uhka. Elinympäristöjen häviäminen ja heikentyminen ovat suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle, ja myös ilmastonmuutoksella on vaikutusta tähän.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal-ohjelma on politiikka-aloitteiden paketti, jonka tavoitteena on ohjata Euroopan unionia kohti vihreää siirtymää. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tämä ohjelma on tuonut eri strategioiden ja asetusten muodossa meille uusia tavoitteita metsiemme käytön suhteen. Lisäksi uudet tutkimustulokset ja tätä kautta uudenlaiset metsienkäsittelymenetelmät sekä -ohjeistukset vaativat metsäalan organisaatioilta ponnistuksia osaamisen kehittämisessä.

Tieto käytäntöön

Metsäalan koulutuksessa tiedon ajantasaisuus ja sen vastaavuus kentän toiveisiin ovat koulutuksen lähtökohdat. Viime vuosina Suomessa on toteutettu lukuisia hankkeita metsien ilmastoviisaaseen käsittelyyn liittyen. Teema pitää allaan muun muassa monipuolisia metsäkäsittelyn toimintatapoja.
Näissä hankkeissa on tuotettu uutta tietoa ja kehitetty parhaita käytäntöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Nyt tieto tulee saada alan toimijoiden käyttöön ja muutettua siten käytännön toimenpiteiksi.

Työn haasteena on valtava tiedon määrä ja sen hajautuneisuus. Xamkilla on käynnissä kaksi merkittävää metsäpuolen hanketta, joissa uutta tietoa jalkautetaan alan toimijoille.
Komio-hankkeessa kootaan yhdeksän ammattikorkeakoulun voimin maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia. Niitä jalkautetaan laajemmalle joukolle maa- ja metsätalousyrittäjiä, alan neuvojia sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Samalla tuotetaan opetusmateriaalia ja avoimia opintokokonaisuuksia kaikkien saataville. Materiaalit julkaistaan jo tämän vuoden syksyllä Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Etelä-Savon metsien kokonaiskestävä käsittely – tutkimuksesta työkaluja -hanke keskittyy puolestaan tuomaan alueellisesti soveltuvaa tietoa Etelä-Savon alueen metsäalan toimijoille. Tavoitteena on tarjota toimijoille käytännön työkaluja ja toimintamalleja metsien kokonaiskestävään hyödyntämiseen.
Hankepartnerit muodostavat erinomaisen kokonaisuuden alan toimijoiden saavuttamiseksi. Luonnonvarakeskus on maan johtava metsien ja niiden käytön tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, Xamk tarjoaa kattavasti koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa metsäbiotalouden alalla, ja Samiedun kautta tavoitetaan toisen asteen metsäalan perustutkinto-opiskelijat ja alan yrityksiä.

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö KOMIO -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2023–30.9.2024. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lisäksi yhteistyössä ovat mukana Seinäjoen, Hämeen, Jyväskylän, Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Savonia-, Karelia ja Novia-ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuudesta. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: www.xamk.fi/komio

Etelä-Savon metsien kokonaiskestävä käsittely – tutkimuksesta työkaluja -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024–31.12.2025 yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ammattiopisto Samiedun kanssa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: www.xamk.fi/esko

Kirjoittaneet Anna Dunderfelt, Kirsi Itkonen ja Kati Kontinen

Dunderfelt on TKI-asiantuntija Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalla, Itkonen ja Kontinen ovat lehtoreita Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.