Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja oivaltamaan oma monipuolinen osaamisensa.

Vahva osaamisidentiteetti auttaa työelämässä

08.10.2019

Muun muassa jatkuvasti kiihtyvä teknologian kehitys tarkoittaa sitä, että seuraavina vuosikymmeninä näkemämme muutokset ovat suurempia ja nopeampia aiempaan verrattuna.

Koko arkielämämme tulee kokemaan useita radikaaleja mullistuksia, joiden seuraukset ovat sekä laajoja että vaikeasti ennakoitavissa. (Kuusi & Linturi 2018.)

Uudenlaista työtä tulossa

Nämä muutokset tulevat väistämättä näkymään myös työelämässä, jossa kokonaisia ammatteja ja toimialoja voi hävitä esimerkiksi robotisaation ja digitalisaation tuottamien innovaatioiden myötä. Samaan aikaan tilalle syntyy nopealla tahdilla uudenlaista työtä.

Tulevaisuudessa voi siis olla hyvin vaikeaa ennakoida, millaista ammattiosaamista työmarkkinoilla tullaan tarvitsemaan. Tämä tietysti asettaa isoja haasteita oppilaitoksille, jotka suunnittelevat tulevaisuuden koulutuksia ja haluavat antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet työelämää varten.

Tähän problematiikkaan on pureuduttu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimassa OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa, jossa työelämän jatkuvaa muutosta on lähestytty osaamisidentiteetin kautta.

Kun ihmisellä on vahva käsitys omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan sekä kyky soveltaa osaamistaan muuttuvissa tilanteissa, ei yksittäisen ammatin katoamisesta automaattisesti seuraa ajatus työttömyydestä. Sen sijaan muutoksen voi nähdä uutena mahdollisuutena.

Tarvitaan uskoa omaan selviytymiskykyyn

Osaamisidentiteetti sisältää myös ajatuksen oman osaamisen päivittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta. Myönteinen asenne jatkuvaan oppimiseen sekä osaamisen kehittymiseen vahvistaa ihmisen resilienssiä, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan ennen kaikkea uskoa omaan kykyyn selviytyä työelämän muutoksista. (Grekula 2018; OSATA-hanke 2019.)

Henkilökohtaisen osaamisidentiteetin vahvistuminen tulisikin alasta riippumatta olla yhtenä isona tavoitteena opintojen aikaisessa työelämäohjauksessa. Opiskelijoita on autettava oivaltamaan omat vahvuutensa sekä henkilökohtainen osaamisensa – oli kyse sitten opinnoissa tai vapaa-ajalla hankitusta osaamisesta. Näin valmistamme tulevaisuuden työelämään itsensä hyvin tuntevia osaajia, jotka pyrkivät aktiivisesti kehittämään itseään ja kykenevät löytämään oman paikkansa nopeiden muutosten keskellä.

OSATA-hankkeen innoittamana on syntynyt alla oleva video, jossa osaamisidentiteetin käsitettä avataan tarkemmin.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama OSATA-hanke 2019. Hankkeen www-sivut. www.osata.fi

Lähteet:

Grekula, M. 2018. Osaamisidentiteettiä rakentamassa. Verkkoartikkeli. https://osata.fi/osaamisidentiteettia-rakentamassa/

Kuusi, O., Linturi, R. 2018. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1 / 2018.

Kirjoittanut Antti Rantaniva

Kirjoittaja työskentelee Uusille urille -hankkeen projektipäällikkönä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.