Teknosavon hakemittari testauksessa Xamkin Kuitu3 –laboratoriossa. Kuva Teknosavo Oy

Osaamiskeskittymä lietsoo uutta työtä metsäteollisuuteen

08.10.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Biotuote- ja kuitutekniikan tutkimuslaboratorioista ja insinöörikoulutuksesta on kehittynyt Savonlinnaan merkittävä vetovoimatekijä kasvuyrityksille. Kuitulaboratorion toiminta on laajentunut sellu- ja paperitekniikan prosessi- ja tuotetutkimuksesta metsäteollisuuden raaka-aineiden hallinnan sekä jätevesien käsittelyn tutkimukseen.

Xamk testaa Kuitulaboratoriossa puuhakkeen ominaisuuksia. Kuva: Lasse Pulkkinen

Metsäteollisuuden prosessit ja teknologiat ovat jo kauan olleet suomalaista huippuosaamista, ja kasvuekosysteemin yritykset vievät tuotteita ja palveluita lähes jokaiseen maapallon kolkkaan.

Kasvava tarve uusiutuvista raaka-aineista tehtäville tuotteille, alan lisääntyvä tietointensiivisyys sekä ympäristö- ja energiatehokkuuden hallinta tarjoavat merkittäviä kasvun mahdollisuuksia yrityksille. Savonlinnassa on tartuttu näihin mahdollisuuksiin. Xamk on vahvasti mukana yritysten rinnalla luomassa uutta osaamista ja asiakasratkaisuja.

Teknosavo Automation Engineering osaksi kasvuekosysteemiä

Kuitulaboratoriossa kehitetyt ja testatut kamerasovellukset parantavat prosessiteollisuuden kilpailukykyä. Kuva: Lasse Pulkkinen

Xamkin Kuitulaboratorion toiminta tuotekehitys- ja tutkimuspalveluineen on ollut kehityskaarensa aikana osallisena vaikuttamassa useiden maailmanlaajuisesti kaupallistettujen innovaatioiden syntyyn. Innovaatiot leviävät markkinaan ja tuovat työtä tuotekehitykseen, suunnitteluun, myyntiin, valmistukseen ja huoltoon.

Työelämälähtöinen biotuotetekniikan insinöörikoulutus tarjoaa keskittymään – Savonlinnan teknologiapuistoon – sijoittuville yrityksille kilpailuetua ja uusia osaajia. Kasvu syntyy verkostossa, ja osaamiseen, teknologiakehitykseen, laboratorio- ja testilaitteiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen ovat sitoutuneet asiakasyritykset ja tutkimustoimijat. Savonlinnaan onkin rakentunut ekosysteemi, joka tukee merkittävällä tavalla uusien työpaikkojen kehittymistä.

Teknosavo Oy on toiminut Savonlinnassa 30 vuoden ajan. Yritys on erikoistunut optimointi- ja on-line-mittausjärjestelmien toimittamiseen puunjalostusteollisuuden prosesseihin. Yritys toimittaa järjestelmiä kansainvälisille markkinoille.

Tuoteperhe käsittää nykyisellään lähes täydelliset mittaus- ja tiedonkäsittelyratkaisut, joilla puunkäsittelyn prosesseja optimoidaan tehtaan portilta aina sellun keittoon asti. Optimoinnilla varmistetaan puuraaka-aineen tehokas käyttö hukkaa poistamalla ja kokonaiskapasiteettia kasvattamalla. Yrityksen teknologioiden takaama tasalaatuinen prosessi vähentää myös kemikaali-, energia- ja työvoimakustannuksia.

Tarpeet, edut ja mahdollisuudet yhdistyivät

Kasvuyrityksen toimitilatarpeet, Xamkin Kuitulaboratorion ja insinöörikoulutuksen tuomat edut sekä Savonlinnan teknologiapuiston tarjoama mahdollisuus toimintojen keskittämiseen yhdistyivät merkittäväksi yritysinvestoinniksi vuoden 2019 aikana.

– Olimme Xamkin ja Savonlinnan kaupungin kanssa tehneet jo pitkään suunnittelutyötä toimintojemme keskittämiseksi Savonlinnan teknologiapuistoon. Etelä-Savon ELY-keskuksen lähteminen mukaan kasvuprojektiimme varmisti investointimme käynnistämisen, Teknosavon toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen sanoo.

Yhteistyötä on tehty mm. hakkeen laatumittausten kehitystyössä hyödyntäen Xamkin resursseja. Xamkin huippumodernit tilat ja laboratoriot ovat olleet vaikuttamassa kansainvälisten asiakaskontaktiemme vahvistamiseen viimeisen vuoden aikana, Hannu Hämäläinen jatkaa.

Metsäteollisuudesta lisää työpaikkoja

Savonlinna on yksi Suomen merkittävimmistä puunjalostusteknologioiden osaamiskeskittymistä Suomessa. Sellu- ja paperitekniikan perinteisemmän prosessi- ja laiteosaamisen rinnalle kasvuekosysteemiin on liittynyt mukaan korkean teknologian yrityksiä. Alueelle on nousemassa huippumoderni erikoislaboratorio metsän jalostukseen ja raaka-ainetuotannon tehostamiseen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Teollisen puurakentamisen insinöörikoulutus ja muut uudet avaukset pyrkivät entisestään vahvistamaan metsäklusterin kasvua ja työllisyyttä alueellisesti.

Kirjoittanut Lasse Pulkkinen

Kirjoittaja toimii tutkimusjohtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.