Varsinkin hiilipäästöjen laskeminen ja seuraaminen sekä hiilineutraalisuus korostuvat usean korkeakoulun strategiassa.

Kestävä kehitys mukana korkeakoulujen strategiassa

07.12.2020

TWIN CAMPUS -hankkeessa Xamkin työpakettiin kuuluu korkeakoulujen kestävän kehityksen, yrittäjyyden tukipalveluiden sekä yritysyhteistyön hyvien käytänteiden benchmarkkaaminen. Pyrimme selvittämään, mitkä toimintatavat toimivat ja missä koetaan haasteita.

Benchmarkkauksen pohjalta kehitämme strategisen paperin ja tiekartan rajat ylittävälle yhteistyömallille, ja otamme mallia toimintatapoihimme niin Xamkin uudella Kotkan kampuksella kuin ITMO Yliopiston uudella kampuksella Pietarissa.

Benchmarkkaamisella tarkoitetaan havainnoimista, ja sitä käytetään usein menetelmänä, kun pyritään selvittämään jo olemassa olevien toimintatapojen toimivuutta ja mahdollisia kehityskohteita. Tuloksena syntyy havaintoja hyvistä toimintatavoista, joiden avulla voidaan lähteä kehittämään toimivampaa kokonaisuutta.

Hiilineutraalisuutta, teemaviikkoja ja vastuullisia ratkaisuja

Syksyn 2020 aikana olemme benchmarkanneet kolme suomalaista korkeakoulua. Benchmarkkaus on vielä kesken, mutta olemme saaneet jo käsitystä hyvistä käytänteistä sekä koetuista haasteista. Tuloksena kirjoitamme raportin, jossa avaamme tarkemmin kaikkia kolmea aihealuetta.

Tässä artikkelissa nostamme kuitenkin jo muutamia nostoja kestävään kehitykseen liittyvistä benchmarkkauksista. Kestävään kehitykseen liittyen on noussut selkeästi kolme aihetta: hiilineutraalisuus, kampuskäyttäjien motivointi sekä kestävän kehityksen ratkaisut kiinteistöissä.

Kestävyys, vastuullisuus ja hiilineutraalisuus nousevat esille Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Yliopistojen rehtorineuvosto Unifin sitoutumisissa. Tämän seurauksena mainitut teemat nousevat esille myös korkeakoulujen toiminnassa sekä strategioissa. Varsinkin hiilipäästöjen laskeminen ja seuraaminen sekä hiilineutraalisuus korostuvat usean korkeakoulun strategiassa. Kunniahimoisimpana hiilinegatiivisuutta tavoittelee LUT vuoteen 2024 mennessä.

Xamkin henkilökunnan käytössä on yhteisiä Waltti-matkakortteja työmatkoja varten. Kuva: Anne-Mari Vuoksi

Useammassa korkeakoulussa on nimetty erillinen tiimi, joka pyrkii viemään kestävän kehityksen toimia eteenpäin. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa jokaiselta kampukselta löytyy Green Office-tiimi, jonka kokoukset ovat avoimia kaikille niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin.

Korkeakouluissa tiimit järjestävät esimerkiksi erilaista toimintaa kuten teemaviikkoja, kampanjoita sekä muita tempauksia, jotka motivoivat kampuskäyttäjiä ja tekevät toimintaa näkyvämmäksi. Henkilökunnan motivointi kestävään liikkumiseen koetaan tärkeäksi ja näin ollen benchmarkatuissa korkeakouluissa tarjotaan tai suunnitellaan tarjottavan esimerkiksi työsuhdebussilippuja, työsuhdepolkupyöriä ja sähköauton latauspaikkoja.

Tempaus, jossa kannustettiin Xamkin Kotkan henkilökuntaa pyöräilemään Kantasatamaan ja tutustumaan uuden kampuksen sijaintiin. Kuva: Nicole Javanainen

Kestävä kehitys ja vastuullisuus on huomioitu myös korkeakoulujen kiinteistöissä. Useampi korkeakoulu on ottanut käyttöön vihreän sähkön sekä asentanut aurinkopaneeleja kampuksilleen. Myös kampuskäyttäjiä kannustetaan energian säätämiseen esimerkiksi muistuttelemalla valojen sammuttamisesta ja jätteiden lajittelusta. Osalla on lämmitysmuotona kiinteistöissään käytössä myös vihreää lämpöä kuten maalämpöä. Xamkin Kotkan uusi kampus toteutetaan lähes nollaenergiarakennuksena ja rakennukselle haetaan ympäristösertifiointia.

Tekemämme bencmarkkauksen pohjalta luodaan strategisia linjauksia ja tiekartta kansainväliselle yhteistyölle ja kehitämme kampusten toimintatapoja. TWIN CAMPUS -mallille luodaan ensi vuoden aikana niin sanottu Playbook, jota voidaan käyttää ohjekirjana uusien toimintatapojen jalkauttamiseen. Benchmarkkauksien ja toimintamallien kehittämisestä tullaan kirjoittamaan lisää yhteenvetoja julkaisujen muodossa. Pysy siis kuulolla!

TWIN CAMPUS -hankkeessa kehitetään rajat ylittävää yhteistyömallia korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön vahvistamiseksi sekä uusien teknologiapohjaisten yritysten perustamisen ja uudelleen sijoittumisen helpottamiseksi. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään korkeakoulupohjaisten teknologioiden ja innovaatioiden nykyaikaistamiseen, kansainvälistämiseen sekä kaupallistamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2019 – 30.11.2021 kuuden kumppanin kanssa ja hallinnoijana on ITMO Yliopisto. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020-ohjelma.  https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/twin-campus/

Kirjoittaneet Jade Hirvonen ja Nicole Javanainen

Hirvonen työskentelee TKI-asiantuntijana ja Javanainen projektipäällikkönä TWIN CAMPUS-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.