Innovaatioleirillä työpajassa palautetta annettiin sijoittamalla leikkirahaa konsepteille. Kuva: Jani Kiviranta.

Innovaatioleirillä ideoitiin rakennetun ympäristön kiertotalousratkaisuja

18.03.2024

Circular design sprint -innovaatioleiri yhdisti insinöörit ja muotoiluajattelun sekä opiskelijat ja asiantuntijat. Lopputuloksena syntyi uusia kiertotaloutta edistäviä konsepteja rakennettuun ympäristöön.

Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli kestävän elämäntavan saavuttamisessa. Maapallon luonnonvaroista puolet, ja energiastakin noin 40 % käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vaikuttavat merkittävästi luontoon ja ilmastoon. Rakennussektorin on arvioitu tuottavan globaalisti noin 35 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. (Ympäristöministeriö 2024.) EU:ssa neljännes jätteistä syntyy rakentamiseen liittyvästä materiaalintuotannosta, rakentamisesta ja purkamisesta (European commission 2016).

Rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksia voidaan olennaisesti pienentää siirtymällä kiertotalouteen (Carra & Magdani 2018). Tähän tähdätään sekä Euroopan unionissa että kansallisilla kiertotalousstrategioilla. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uusien teknologioiden, materiaalien ja suunnittelutapojen lisäksi systeemiajattelua, monialaisuutta ja koko elinkaaren huomiointia.

Xamk pyrkii osaltaan edistämään kiertotaloutta tuottamalla tietoa ja osaamista, uusia tuotteita ja konsepteja. Xamkissa on tunnistettu tarve monialaisen yhteistyön lisäämiselle, sillä rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvä tutkimus, kehittäminen ja opetus on pirstaloitunut eri yksiköihin ja toimipaikkoihin.

Monialaista yhteistyötä lähdettiin toteuttamaan hyödyntämällä strategisen muotoilun viitekehystä. Yhdeksi toimenpiteeksi xamkilaisten asiantuntijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteen tuomiseksi valikoitui kiertotalouden innovaatioleiri, jonka toteutuksen avuksi saimme asiantuntijoita Ethicasta. Ethica on uudistavaan tulevaisuuteen tähtäävä kotimainen yritys, joka ratkaisee haasteita kiertotalouden mukaisen suunnittelun kautta.

Circular design sprint ja innovaatioleiri pähkinänkuoressa

Circular design sprint -innovaatioleiri oli yhdistelmä Xamkin ja Ethican asiantuntijaosaamista, sillä molemmat tahot ovat järjestäneet omia Design Sprint -konseptia mukailevia rutistuksia aiemminkin. Design Sprint on alkujaan viiden päivän mittainen prosessi, joka on kehitetty tuottamaan nopeasti mahdollisimman paljon ideoita, joista jalostetaan testattu prototyyppi ratkaisemaan haluttu ongelma (Knapp s.a.). Tällä kertaa sprintattiin neljä päivää kahdessa osassa, ja erilaisia vaiheita toteutettiin leiripäivien ulkopuolellakin.

Ennen innovaatioleirille osallistumista verkossa pidettiin alkulämmittelytilaisuus, jossa perehdyttiin rakennetun ympäristön kiertotalouden kokonaiskuvaan sekä esiteltiin toteuttajatahot ja leirin työskentelytapa: circular design sprint. Näin leiriosallistujat saivat ennakkoon virittäytyä teemaan. Alkulämmittelytilaisuus mahdollisti myös osaamisteemojen tunnistamisen, mitä hyödynnettiin leirityöskentelyn suunnittelussa.

Circular design sprint on Ethican mukaan yhdistelmä itse tekemistä, muilta oppimista, moniammatillista inspiroitumista ja kunnianhimoisten kiertotalouskonseptien visiointia. Innovaatioleiri noudatteli palvelumuotoilulle tyypillisen tuplatimantti-prosessimallin vaiheita; ymmärryksen laajentamisesta edettiin määrittelyyn ja kehittämiseen, testauksiin ja lopulta valmiisiin konsepteihin. Vaiheisiin sisältyi paljon palautetta, iteraatiokierroksia ja valintojen tekemistä.

Innovaatioleirin sprint-päivät järjestettiin Nuorisokeskus Anjalan tiloissa, Ankkapurhan kulttuuripuiston maisemissa Kymijoen varrella. Innovaatioleiri konseptina on nimensä mukaisesti leiri, jossa yhtenä tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä ja irrottautua normaaliarjesta innovoimaan yhdessä.

Ankkapurhassa yövyttiin ja nautittiin sen tarjoamista fasiliteeteista ruokailuineen, aktiviteetteineen ja saunomisineen. Leiriolosuhteet lisäävät verkostoitumista ja monialaista kohtaamista, jota myös innovaatioleirin sprint-osuuksien työskentelytavat tukivat. Osallistujat toimivat pienryhmissä, joissa osaamisia oli yhdistelty mahdollisimman laajasti, ja käytettävissä oli kattava valikoima erilaisia menetelmiä ideoiden työstämisestä konseptointiin.

Yhteiskehittäminen rikastuttaa

Innovaatioleirin tuloksena syntyi kuusi keskenään erilaista rakennetun ympäristön kiertotaloutta edistävää tuote-, palvelu- tai kehittämiskonseptia. Konsepteissa edistettiin kiertotaloutta paitsi tuote- ja asiantuntijapalvelukehityksen, myös soveltavan tutkimuksen, digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton sekä tutkimus- ja kehittämisyhteistyön (TKI) vahvistamisen näkökulmasta. Vaikka konseptit olivat kaikki keskenään hyvin erilaisia, löytyi niiden väliltä myös yhtäläisiä tavoitteita ja yhteistyömahdollisuuksia.

Konsepteihin pääsemiseksi tarvittiin yhteiskehittämistä. Innovaatioleirillä tiimien sisällä erilaiset taidot ja tiedot ja jopa ristiriitaisetkin mielipiteet valjastetaan yhdessä kehittämiseen. Yhteiskehittäminen vaatii fasilitointia, jotta toiminta pysyy tasavertaisena mutta tavoitteellisena ja erilaiset tunteet mahdollistavana prosessina. Erilaisuus rikastuttaa tiimityöskentelyä.

Taululle on kiinnitetty värikkäitä post-it lappuja, joissa lukee sprint-päivien sisältöä.
Leirin ensimmäisen ja toisen sprint-päivän rakennetta. Kuva: Jani Kiviranta.

Innovaatioleirillä tuotettuja konsepteja edistetään Xamkissa

Osa innovaatioleirillä tuotetuista konsepteista on edistettävissä Xamkissa käynnissä olevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Osa konsepteista vaatii edelleen kirkastamista, taustoitusta tai yhteistyökonsortion rakentamista, minkä jälkeen ne voidaan hankkeistaa Xamkissa.

Jokaisen innovaatioleirin ryhmän kanssa käydään läpi idean jatkokehitysmahdollisuudet ja halukkuus osallistua idean edistämiseen. Konseptit toivat esille myös yhteistyö ja osaamistarpeita, joihin pyritään vastamaan panostamalla eri tutkimusyksiköiden keskinäiseen sekä TKI-toiminnan ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön.

Innovaatioleiri itsessään oli onnistunut pilotti, josta saatiin kokemuksia sekä menetelmäpankin että käytännön järjestelyjen osalta. Yhteistyö Ethican kanssa toimi monella tasolla. Ensinnäkin se toi leirin järjestämisen tueksi rakennetun ympäristön kiertotalouden asiantuntijuutta ja sparrausta. Toiseksi saimme laajasti kiertotaloustyökaluja ja palvelumuotoilumenetelmiä yhdistettäväksi Xamkilla aiemmin eri teemoilla järjestettyyn innovaatioleiriosaamiseen.

Competences and materials for low-carbon and circular economy -based construction – CIRCON -hanke (1.11.2021–31.10.2024) auttaa Xamkia vastaamaan tulevaisuudessa entistä kokonaisvaltaisemmin rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin.

Hanke edistää kiertotaloutta tuottamalla tietoa ja osaamista, investoimalla tutkimuslaitteistoihin ja laboratorioihin. Hankkeessa myös pyritään luomaan uusia tuotteita ja konsepteja monialaisesti viiden Xamkin tutkimusyksikön yhteistyössä ja opetuksen rajapinnassa eri sidosryhmiä osallistaen.

CIRCON-hanke kuuluu Xamkin strategiarahoitukseen ja sen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Lähteet

Carra, G. & Magdani, N. 2018. Circular Business Model For the Built Environment. Pdf-tiedosto.

Euroopan komissio. 2016. Construction and Demolition Waste. Pdf-tiedosto.

Knapp, J. s.a. Stop Brainstorming, Start Sprinting. Www-lähde. Saatavilla:
https://www.thesprintbook.com/articles/stop-brainstorming-start-sprinting

Ympäristöministeriö. 2024. Rakentamisen kiertotalous. Www-lähde. Saatavilla: https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous

Kirjoittaneet Melina Maunula ja Tiiu Leirimaa

Maunula työskentelee CIRCON-hankkeen projektipäällikkönä ja Leirimaa TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovan talouden tutkimusyksikössä.