Innovaatiokilpailun yhtenä teemana oli uusien matkailupalveluiden ja tapahtumien kehittäminen ravintoloille ja kahviloille. Kilpailun markkinointikuva. Kuva: Kaisa Voutila

Yhteistyö rikastuttaa kilpailujen toteuttamista

07.12.2020

Tourism Loves New -idea- ja innovaatiokilpailussa suomalaiset ja venäläiset opiskelijat kehittivät uusia ja realistisia matkailupalveluja, -tuotteita, tapahtumia ja niiden markkinointikeinoja. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Kilpailun toteutuksessa hyödynnettiin monenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokilpailun kantavana ajatuksena oli uusien palvelujen ja tuotteiden saaminen matkailuyritysten kokeiltaviksi; toisin sanoen innovaatiot eivät saaneet jäädä ideatasolle. Suurin osa kilpailutöistä liittyi tapahtuman toteutukseen tai mobiilisovelluksen kehittämiseen, ja näitä kaivataan kipeästi matkailualalle Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon.

Innovaatiokilpailun ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat muodostivat pienryhmät ja ideoivat kilpailutyönsä. Toisessa vaiheessa ryhmät kehittelivät kilpailutyötä saamansa kirjallisen palautteen ja tarjotun aineiston valossa. Lisäksi kilpailuryhmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua mentorointiin. Tukiaineisto, mentorointi ja kilpailun Open Learn -alusta käännettiin tai järjestettiin myös englanniksi. Kilpailun arviointiraati valitsee kolmesta esikarsitusta kilpailutyöstä voittajan, joka ei vielä tämän kirjoitushetkellä ole selvillä.

Hankeyhteistyö

Innovaatiokilpailu suunniteltiin alusta alkaen Contents for Cross-Cultural Events (C3E) -hankkeen ja Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen yhteistyönä, minkä ansiosta kilpailuun saatiin verkostojen mukana tuomaa osaamista, resursseja ja näkyvyyttä.

Opiskelijoille suunnattuja ideointitapahtumia, kuten hackathoneja ja design jameja, järjestetään paljon. Samanaikaisesti järjestetyt kilpailut tavoittelevat osittain samoja opiskelijoita. Nämä aiheuttavat yksittäiselle kilpailulle haasteen erottautua, ja siksi myös muita hankkeita kutsuttiin mukaan yhteistyöhön kilpailun toteuttamiseksi.

Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö

Kolme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijaa suunnitteli kilpailun ilmettä, markkinointia ja sääntöjä osana opintoihinsa liittyvää kurssia. Heidän tehtävänään oli myös selvittää, mihin syksyn 2020 kursseihin kilpailu voitaisiin sisällyttää.

Innovaatiokilpailu oli tarkoitettu eri alojen ja eri koulutusasteiden opiskelijoille, joten kilpailua markkinoitiin eteläsavolaisten ja kymenlaaksolaisten ammattiopistojen, Xamkin kaikkien kampusten ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Opiskelijat saivat itse muodostaa pienryhmät, ja lisäksi kilpailun Open Learn -alustalla oli mahdollisuus ryhmäytyä muiden opiskelijoiden kanssa.

Toteuttajien haaveena oli saada monialaisia ryhmiä eri koulutusasteilta, jotta mukana olisi sekä kansainvälistä osaamista että paikallistuntemusta. Kurssien erilaiset aikataulut ja rajoitukset fyysisissä kokoontumisissa eivät tätä kuitenkaan tällä kertaa mahdollistaneet.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua pelkkään kilpailuun, jonka pääpalkintona oli kolmipäiväinen tutustumismatka Pietariin ja lisäksi oman oppilaitoksensa mahdollistaessa saada opintopisteitä kilpailun suorituksesta. Osa Xamkin liiketalouden opettajista otti innovaatiokilpailun osaksi omia kurssejaan, jolloin opiskelijoilla oli mahdollisuus saada opintopisteitä. Tämän ansiosta kilpailuun saatiin mukaan 144 opiskelijaa. Kaikki opiskelijat olivat Xamkin tutkinto-opiskelijoita ja he saivat kilpailusta opintopisteitä.

Kansainvälinen yhteistyö

Vaihto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena oli saada Contents for Cross-Cultural Events -hankkeen pietarilaisen yhteistyöyliopiston opiskelijoita mukaan kilpailuun. Yhteistyö olisi vaatinut suurempia resursseja kilpailun sisällön ja yliopiston kurssien yhteensovittamiseksi, joten tällä kertaa pietarilaisia opiskelijoita ei saatu mukaan. Sen sijaan kilpailuun osallistuneista Xamkin vaihto-opiskelijoista useampi oli Venäjältä kotoisin, ja he myös hyödynsivät venäläisyyttä kilpailutöissä suunnittelemalla tapahtumia venäläisille asiakkaille. Tästä on varmasti hyötyä alueen matkailuyrityksille.

Yritysyhteistyö

Innovaatiokilpailun arviointiraatiin on pyydetty matkailuyritysten edustajia Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta, ja he valitsevat kolmen finalistityön joukosta voittajan. Kilpailutyöt esitellään alueen matkailuyrityksille ja mahdollisuuksien mukaan osa innovaatioista toteutetaan käytännössä opiskelijaprojektien avulla ensi vuonna.

Toivottavaa on, että jokin kilpailutöistä voisi edetä yritystoiminnaksi. Tapahtumatuottajista ja palveluntarjoajista on pulaa alueen matkailussa.

Contents for Cross-Cultural Events (C3E) -hankkeessa Xamk tekee laajaa verkostoyhteistyötä festivaalien, matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa Pietarin ja Kaakkois-Suomen alueella. Venäläiskumppanit ovat Institute for Cultural Programs, ICP sekä Pietarin valtiollinen teknologian ja designin yliopisto, SPbSUITD. Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa kehitetään eteläsavolaisten matkailutoimijoiden valmiuksia matkailupalvelujen tuotteistamisessa, digitaalisuudessa, vastuullisuudessa ja kansainvälistymisessä sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja ja osaamisverkosto, jolla jatkossakin varmistetaan matkailualan toimijoiden osaamistarpeisiin vastaaminen. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kirjoittaneet Kaisa Voutila ja Niko Arola

Voutila työskentelee Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Arola työskentelee Contents for Cross-Cultural Events (C3E) -hankkeessa tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.