Tiimien ryhmäyttäminen, työelämäkoulutukset ja mentorointi toimivat Juvenia Akatemian keskeisinä uraohjausmenetelminä. Kuva: Pixabay

Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta

01.06.2020

Jotta työelämän tarpeet ja koulutuksen painopisteet saadaan kohtaamaan, korkeakoulujen tarjoaman uraohjauksen tulee olla ajan hermolla.

Tämän eteen tehdään töitä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hallinnoimassa valtakunnallisessa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa. Hanke on mukana toteuttamassa Juvenia Akatemiaa, joka on yhteisöpedagogiopiskelijoiden uraohjausympäristö ja osa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniaa.

Keväällä 2020 ensi kertaa toteutunut Juvenia Akatemia tuotti kokemusta siitä, millaista tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ammattikorkeakoulussa kannattaa toteuttaa.

Juvenia Akatemia tarjosi opiskelijoille vaihtoehtoisia opiskelun tapoja. 2–6 hengen opiskelijatiimit ratkoivat TKI-hankkeiden tarjoamia caseja aidoissa työelämäympäristöissä ja samalla tekivät opetussuunnitelmansa mukaisia opintoja 15 opintopistettä tai jopa enemmän.

Ensimmäisen Juvenia Akatemian opiskelijat valittiin hakemusten perusteella marraskuussa 2019. Opiskelijoille laadittiin henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, ja 20 opiskelijaa aloitti työskentelyn heti vuoden vaihteen jälkeen.

Tavoitteena käytännön kokemus

Paula Sainio sai Juvenia Akatemiasta paljon tiimityö-, TKI- ja koulunuorisotyöosaamista. Kuva: Paula Sainio

Mikkelissä opiskeleva Paula Sainio haki mukaan, koska halusi hankkia kokemusta koulunuoriso- ja TKI-hanketyöstä. Sainio työskenteli Yhessä!-hankkeessa ja kehitti yhteisöllisen nuorisotyön sisältöjä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen keskiasteen oppilaitoksille. Työparinsa Hanna Kurrosen kanssa Sainio toteutti yhteisöllisyyttä tukevan verkkokoulutuksen Etelä-Savon ammattiopiston liikuntatuutoreille. Koulutuksella tuettiin opiskelijahyvinvointia koulun ulkopuolella.

Opiskelijat Maliisha Wadunombi, Meri Könönen ja Joose Pitkänen puolestaan toteuttivat Digivoimaa-hankkeelle roolipelin. Digitaalisessa seikkailukasvatuskokeilussa tuettiin hyvin tuloksin nuorten yhteiskunnallista osallisuutta.

Tiimityötaidot kohenivat

Akatemia-työskentely oli vuorovaikutteista, ja esimerkiksi Paula Sainio kokee saaneensa paljon harjaannusta tiimityötaidoissa. Työskentelyä ohjasivat TKI-hankkeiden ja sidosryhmien työelämäohjaajat, työelämentorointimallia kehittävä yamk-opiskelija sekä kaksi Xamkin opettajaa.

Toinen opettajista oli lehtori Sari Miettinen, joka kehuu opiskelijoiden ottautumista yhteistyöhön sekä uudenlaiseen kokeilevaan opiskeluun: “Juvenia Akatemian toiminta on varsin erilaista kuin perinteinen, opettajavetoinen pedagogiikka. Opiskelijan roolikin on erilainen, aktiivisempi.”

Oma-aloitteisuus tarpeen

Maliisha Wadunombi, Meri Könönen ja Joose Pitkänen uskovat, että pelien kautta voidaan tavoittaa nuoria ja saada heitä nuorisopalvelujen piiriin. He kehittivät digitaalisen version Kohiha-roolipelistä Roll20-alustalle. Discord-toimi kehittäjien ja pelaajien yhteydenpitovälineenä. Kuvakaappaukset: Meri Könönen, editointi Miia Karttunen

Paula Sainio kertoo oppimistavoitteidensa toteutuneen Juvenia Akatemian työskentelyssä niin hyvin, että hän jatkaa koulunuorisotyön ja hyvinvoinnin teemojen parissa myös opinnäytetyössään.

”Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä, aikataulutus- ja tiedonhakutaitoja sekä kykyä hallita paitsi laajan case-työn myös opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen materiaalit. Urasuuntaani Juvenia ei varsinaisesti vaikuttanut, mutta se vahvisti kyllä omaa ajatustani”, toteaa Maliisha Wadunombi, joka oli tyytyväinen Juvenia Akatemian työelämän toimijoiden kanssa vahvistuneisiin verkostoihin. Meri Könöselle Akatemian konkreettisin anti olivat uudet työmahdollisuudet.

Vahvistusta ammatti-identiteetille

Tiimien ryhmäyttäminen, työelämäkoulutukset ja mentorointi toimivat Juvenia Akatemian keskeisinä uraohjausmenetelminä. Akatemia onnistui tavoitteessaan vahvistaa tulevien ammattilaisten toimijuutta ja resilienssiä, siis sopeutumiskykyä ja osaamisidentiteettiä.

“Parasta on, että opiskelija itse löytää tien ahaa-elämykseen, joka vahvistaa ammatti-identiteettiä. Uraohjauskonsultaatio pitäisi kohdistaa ennen kaikkea niille, jotka eivät itsenäisesti löydä tällaista ahaa-elämystä”, opiskelija Joose Pitkänen summaa.

Lehtori Sari Miettinen jakaa ajatuksen: “Eri opiskelijoiden ohjaustarpeet vaihtelevat. Ohjausta pitää myös kehittää ajallisesti joustavammaksi, jotta sitä olisi tarjolla kullekin opiskelijalle sopivassa kohdassa.”

Sari Miettisen mukaan Juvenia Akatemiassa jatketaan saatujen kokemusten pohjalta yhteistyön systematisointia ja ohjauskumppanuuden kehittämistä. Tulevaisuusorientoituneen uraohjausmallin kehittämistyö jatkuukin pian, kun Juvenia Akatemia käynnistyy taas uudelleen syyskuussa. Yhteisöpedagogiopiskelijat voivat hakeutua Akatemia-opintoihin vielä elokuun täydennyshaussa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke ESR (1.9.2019 – 31.8.2021) kehittää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ammattikorkeakoulujen toimintaa helpottamaan. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, johon voi hakeutua opiskelemaan 15–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/juvenia-nuorisoalan-tutkimus-kehittamiskeskus/

Kirjoittanut Miia Karttunen

Kirjoittaja työskentelee Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.