Vastuullisen matkailun tiimi pohtii strategioita.

Matkailun kehittämisessä pyritään pois mutusta ja puuhastelusta

29.03.2020

Kaikki ovat joskus matkustaneet. Kaikilla on siksi mielipide siitä, miten matkailua pitäisi kehittää. Vaikka asiakasnäkökulma onkin erittäin tärkeä, on matkailusektorilla samankaltaisia lainalaisuuksia kuin muillakin liiketoiminnan aloilla, ja ne on otettava kehittämisessä huomioon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin matkailukärjellä tärkeä rooli eri aloilta ja tahoilta tulevien ideoiden kokoajana, analysoijana ja toteuttajana sekä koordinoijana.

TKI-kärki Vastuullinen matkailu on kesäkuussa toiminut aktiivisesti tutkimuspäällikön johdolla kaksi vuotta. Matkailua kehitetään amk-näkökulmasta sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa. Ei mikään ihan pieni tehtävä, kun kahdessa maakunnassa toimii neljä Visit-organisaatiota hallinnoimassa alueellista matkailua sekä useampia pieniä kehittämistoimijoita soppaa hämmentämässä yrittäjäkunnasta puhumattakaan. Näiden vastaparina sitten toimivat kansalliset pelurit ja kansalliset kehittämislinjat sekä potentiaaliset kansainväliset kumppanit.

Vastuullisuus, digitaalisuus, luovat elämykset

Tärkeää on ollutkin määritellä, mitä TKI-kärki Vastuullinen matkailu pitää sisällään. Kansallisten ja kansainvälisten trendien sekä Xamkin omien osaamisalueiden pohjalta on päädytty kolmeen fokusalueeseen: vastuullisuuteen, digitaalisuuteen ja luoviin elämyksiin. Näiden tiimoilta pyrimme luomaan asiantuntijamielikuvaa eri tasoilla erilaisten hankkeiden, asiantuntijapalveluiden, koulutuksen ja tutkimuksen avulla.

Vastuullisuus on entistä merkittävämpi ja kasvava trendi maailmalla. Sen eteenpäinviemisessä Suomessa Xamkilla on ollut merkittävä rooli. Olemme olleet mukana luomassa Sustainable Travel Finland -kriteeristöä ja edelleen toimimme tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Lisäksi olemme mukana valtakunnallisessa hankkeessa tuottamassa vastuullisen matkailun koulutusta matkailuyrityksiin.

Vastuullisen matkailun fokukset, tasot ja ilmentymät. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Digitalisaatio on viime vuodet lisännyt merkityksellisyyttään ja sen merkitys varsinkin matkailupalvelujen markkinoinnissa ja myynnissä on keskeinen. Xamkilla on jo digitaalisen talouden myötä vahva osaaminen digiasioissa, jotka tukevat matkailun kehittämistä.

Käytännössä tämä näkyy mm. jäsenyytenä Visit Finlandin matkailun digitiekarttatyöryhmässä ja kansallisen eTourismCurriculum-opintokokonaisuuden koordinointina. Kansallisen tason linjaukset ovat myös jalkautuneet mm. Kymenlaakson Digiloikka-hankkeeseen, jossa parannetaan koko maakunnan saavutettavuutta.

Luovat elämykset tukeutuvat pitkälti luoville aloille, jossa on vahva osaaminen esim. palvelumuotoilusta, pelillisyydestä ja kulttuurista. Xamk onkin mukana tiiviisti kulttuurimatkailun kehittämisessä mm. erilaisten matkailureittien kehittämisen kautta.

Pois puuhastelusta

Moni on varmaan kahden vuoden aikana huvittuneena kuunnellut, kun yhdeksi Vastuullisen matkailun tavoitteeksi on määritelty myös Xamkin aseman vakiinnuttaminen kansainvälisestikin arvostettuna matkailun huippuasiantuntijana niin tutkimuksen, kehittämisen kuin opetuksenkin saralla. Olemme kuitenkin tällä hetkellä useammassa kansallisen tason työryhmässä mukana ja entistä useammin meitä pyydetään yhteistyökumppaniksi hankkeisiin, tapahtumiin ja tutkimuksiin.

Matkailun hankkeet tukevat toisiaan irrallisten kokonaisuuksien sijasta. Näin voidaan myös entistä tehokkaammin hyödyntää rahoitusta ja luoda myytäviä asiantuntijapalveluita niihin kohtiin, joihin ulkopuolista rahoitusta ei saa. Keskeisenä tavoitteena kaikessa tekemisessä on vaikuttavuus ja kansainvälisyys.

Jokainen hanke on lähtenyt joko yritysten, alueorganisaatioiden tai kansallisten tahojen tarpeesta, joskin myös uusia kokeiluja on tehty mm. virtuaalisten matkailutuotteiden osalta. Tällainen ns. trendaus on myös oleellinen osa toimintaa, kuten myös epäkohtien ja haasteiden esiin nostaminen erilaisissa kirjoituksissa. Keskustelu kun on avain kehitykseen.

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa asiantuntijaryhmissä kotimaassa ja ulkomailla. Verkostoituminen – talon sisällä ja ulkopuolella – onkin elinehto kehittymiselle ja kehittämiselle. Tärkeitä ovat myös yhteiset tavoitteet, strategiat ja työnjako. Sen sijaan, että jokainen puuhastelee poteroissaan ja ehkä kilpailee samasta rahoituksesta, on paljon viisaampaa pistää osaaminen ja resurssit yhteen. Näin voidaan saavuttaa jotain suurta ja nostaa alueen kilpailukykyä entisestään.

Vastuullinen matkailu on yksi kestävän hyvinvoinnin vahvuusalan TKI-kärkiä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hankesalkku helmikuussa 2020 oli 2,5 miljoonaa euroa (kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa).

Neljä hanketta:

  •  yksi valtakunnallinen (Vastuullisen matkailun portaat)
  •  yksi Etelä-Savossa (Eteläsavolaisen matkailun  Osaamisloikka)
  •  kaksi Kymenlaaksossa (Kymenlaakson matkailun Digiloikka ja Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta)

Video https://youtu.be/DAvmi6HdcHw

Kirjoittanut Johanna Heinonen

Kirjoittaja työskentelee matkailun tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.