Active Life Labin teknologia ja erityisesti käyttäjäverkostolta kerättävä data luovat hyvät puitteet yritysten palvelutestaukselle

ProVaHealth-verkosto reittinä kansainvälistymiseen

06.10.2020

Hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Xamk Active Life Lab toteutti vuoden 2019 loppupuolella yhteistyössä Xamk Pienyrityskeskuksen kanssa palvelutestauksen älypuhelinsovellusta kehittävälle saksalaiselle Yolife-yritykselle.

Testin tavoitteena oli kerätä loppukäyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia sovelluksesta kahden viikon käyttöjakson ajalta. Yritys hyödyntää kerättyä tietoa sovelluksen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Testaus oli osa Product Validation in Health ProVaHealth -hanketta. Yhtenä projektin toimenpiteenä yhteensä 14 Itämeren alueella toimivaa living labia toteutti testauksen alueen toisesta maasta lähtöisin olevalle pk-yritykselle. Tavoitteena oli kehittää living labien verkoston toimintaa ja palveluita vastaamaan terveys- ja hyvinvointialan pk-yritysten kansainvälistymistarpeisiin.

Pitkäjänteistä asiantuntijatyötä ja kansainvälisyyttä

Active Life Labin yhteistyöprojekti Yolifen kanssa oli oppimisen näkökulmasta antoisa molemmille osapuolille. Aika ensimmäisistä keskusteluista valmiiseen loppuraporttiin kesti yli vuoden, vaikka varsinainen testausjakso ei kestänyt tästä kuin muutamia viikkoja.

Suunnitteluun ja protokollan viilaamiseen käytettiin runsaasti aikaa ja varsinaisen testauksen ajankohtaa siirrettiin muutamaan otteeseen, jotta se sopi parhaiten Yolifen tuotekehityksen aikatauluihin. Näin saatiin testauksesta irti paras hyöty asiakkaalle.

Testauskutsu kohdennettiin Active Life Labin testausrekisterissä oleville ihmisille. He olivat aiemmin osallistuneet laboratoriolla erilaisiin testauksiin ja antaneet luvan yhteystietojensa käyttöön tutkimustarkoituksissa. Kohderyhmä sai vapaasti valita ottaako sovelluksen käyttöönsä, ja kahden viikon testijakson aikana heiltä kerättiin tietoa verkkokyselyllä kahteen otteeseen. Tuloksista laadittiin raportti, joka käytiin läpi yhdessä Yolifen kanssa.

Molemmat osapuolet saivat testata palvelunsa toimivuutta pienellä riskillä ja asiakasymmärrys kasvoi. Yolife sai arvokasta käyttäjätietoa jatkokehitystä varten. Vastaavasti Active Life Labissa opittiin testausprosessin läpivienti. Kun yritykset ja testaajat olivat eri maista, monessa hankkeen testissä konkretisoituivat kansainvälisen toiminnan haasteet, esimerkiksi kielen, kulttuurin, lainsäädännön, sopimusten tai ajankäytön erilaisuus.

Yritykset tyytyväisiä testauspalveluihin

Koko ProVaHealth -projektissa toteutetuista 14:sta testauksesta kerätyn palautteen perusteella sekä pk-yritykset että living labit olivat erittäin tyytyväisiä testausprosessin tuloksiin. Molemmat osapuolet suhtautuivat myönteisesti myös yhteistyön jatkumiseen.

Jotkut living labit kokivat testihenkilöiden houkuttelun ja tavoittamisen haasteellisena. (Health Innovation Centre of Southern Denmark 2020.) Toki on huomioitava, että testauspalvelut tarjottiin yrityksille ilmaiseksi, mikä voi vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen myönteisesti.

Active Life Labin vahvuutena tämän tyyppisessä toiminnassa on laaja rekisteri asiakkaita, joilta on jo kerätty aiempaa taustadataa. Toki tästä huolimatta ihmisten motivointi ja aktivointi osallistumaan tutkimuksiin vaatii aina työtä. Active Life Labin kohdalla kehityskohteena on testauspalvelun tuotteistaminen niin, että se on asiakkaalle helppo ostaa ja liiketoiminnallisesti kannattavaa tuottaa.

Verkosto yritysten hyödynnettävissä

Jos oman yritystoiminnan laajentaminen Itämeren alueen maihin on tähtäimessä, ovet ProVaHealth-verkostoon aukeavat Active Life Labin ja Pienyrityskeskuksen kautta.

Verkostossa on Suomen lisäksi toimijoita Tanskasta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Liettuasta, Latviasta ja Virosta. Kaikilla näillä on omaa terveys- ja hyvinvointialan erityisosaamista ja valmiit verkostot toimintamaissaan.

Pitkäaikainen yhteistyö palkitsee hanketyössä

Yksi pitkäaikaisimmista kansainvälisistä kumppaneistamme on ProVaHealth-hankkeen hallinnoija Tallinnan Science Park Tehnopol.

Yhteistyömme juontaa juurensa parinkymmenen vuoden taakse, jolloin Pienyrityskeskus auttoi startup-hautomoiden perustamisessa ja alkavien yritysten maasta ja hautomosta toiseen siirtymisen mallin luomisessa Itämerialueella.

Tehnopol on kasvuyritysten keskittymä, joka auttaa uusia ja kehittyviä teknologiayrityksiä nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se on Baltian maiden isoin teknologiapuisto, jossa on yli 200 toimiva yritystä ja yli 35 start-up yritystä yrityshautomossa.

Tehnopolin kaltaiset Living Labit tarjoavat tien kansainvälistymiseen. Vuosittaiset kilpailut start-upeille voivat olla keino päästä tutustumaan kohteiseen. Tehnopol on lähellä ja ajattelutapamme on samankaltainen, joten yhteistyö etenee helposti käytännön tasolle.

ProVaHealth -hankkeen projektipäällikkö Piret Hirv kävi Mikkelissä kertomassa Tallinn Science Park Tehnopolin palveluista suomalaisille hyvinvointialojen yrityksille aamukahvitilaisuudessamme Active Life Labilla. Me puolestamme osallistuimme Tehnopolin hyvinvointialojen yritysideoiden sparraukseen Tallinnassa.

Tällaiset kumppanuudet tuovat lisäarvoa hanketyöhön, toiminta on sujuvaa, osaamista jaetaan ja tulevia toimia suunnitellaan yhdessä. Nyt odotamme uusien yhteishankkeiden päätöksiä, joiden turvin voisimme löytää uusia kehittämisyhteistyön muotoja. Jos hankerahoitus ei toteudu, eivät pitkäaikaiset kumppanuudet katoa.

Product Validation in Health

Xamkin Pienyrityskeskus ja Active Life Lab olivat mukana laajassa Itämerialueen hyvinvointialojen Livin Labit yhdistävässä hankkeessa. Mukana konsortiossa oli 17 toteuttajapartneria, 14 terveys- ja hyvinvointialan living labia kahdeksasta maasta (FI, DE, EE, SE, DK, LV, LT, PL).

Tärkeimmät muut kumppanit ovat ScanBalt ja European Network of Living Labs (ENoLL) -verkostot. Hanke sai rahoitusta Itämerialueen Interreg-ohjelmasta ja kansallista vastinrahoitusta Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hankkeen toteutusaika 1.10.2017-31.3.2020.

www.xamk.fi/activelifelab

www.xamk.fi/pienyrityskeskus

YoLife

Yolife Gmbh on saksalainen startup-yritys, joka kehittää älypuhelinsovellusta auttamaan ihmisiä elämään pidempään terveenä ja välttämään ikään liittyviä sairauksia.

www.yolife.io

Lähde:

Health Innovation Centre of Southern Denmark 2020. PRODUCT VALIDATION IN HEALTH – Evaluating transnational testing in Baltic Sea Region Living Labs. Saatavilla: https://scanbalt.org/wp-content/uploads/2020/03/ProVaHealth-Evaluating-transnational-testing-in-Baltic-Sea-Region-Living-Labs.pdf

Kirjoittaneet Viljo Kuuluvainen ja Kaija Villman

Kuuluvainen toimii tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Labissa ja Kalevankankaan kehittämisalustan ohjelmakoordinaattorina. Villman toimii Pienyrityskeskuksessa projektipäällikkönä.