Mikä on se minimiosaaminen tietotekniikasta, jota edellytetään jokaiselta, vaikkei varsinaisesti tietotyötä tekisikään? Kuva: Pixabay

Mitä digiosaamista jokaisella pitäisi olla Xamkissa?

01.06.2020

Digiloikka, verkko-opetus, digiosaaminen, digiopetus, diginatiivit. Kaikki termejä, joita käytämme sujuvasti puheessamme. Mutta mitä oikeasti on digiosaaminen? Käyttämällä Googlessa hakuna ”mitä on digiosaaminen” saa 21 800 tulosta. Edes Googlella ei ole selkeää vastausta kysymykseen.

Törmäämme päivittäin tilanteisiin, joissa toivoisimme itsellemme tai kollegallemme parempia digitaitoja. Mikä on se minimiosaaminen tietotekniikasta, jota edellytetään jokaiselta, vaikkei varsinaisesti tietotyötä tekisikään? Mitä oletuksia tai toiveita aiheesta on kenties työnantajalla liittyen henkilöstön digiosaamiseen?

Paneuduimme aiheeseen lehtori Ulla Korvenpään kanssa digiopettajan erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävässä, jossa määrittelimme, mitkä vähimmäisdigitaidot (ydinosaaminen) jokaisella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa työskentelevällä tulisi olla hallussa.

Osaamisen vaatimustaso voi olla erilainen riippuen työtehtävistä. Lähdimme liikkeelle tikkataulusta, jossa on määritelty Xamkin tasolla, miten työnantajan tuki koulutuksellisesti voisi toimia. Pohdinnassa keskityimme nimenomaan ydinosaamisen sisältöön.

Ydinosaaminen voi olla erilaista eri työtehtävissä

Osaamista monella tasolla.

Ydinosaamiseksi on ajateltu sellaiset digitaidot, jotka jokaisella yritykseen rekrytoitavalla uudella henkilöllä tai jo yrityksessä työskentelevällä on. Niihin ei siis työnantaja järjestä koulutusta.

Ydinosaamisen sisällöksi määrittelimme sähköpostin, internetin ja intranetin ja Teamsin käytön minimitasona. Tietyissä työtehtävissä ydinosaamiseen voidaan sisällyttää myös Word, Excel ja Power Point -ohjelmien hallinta.

Kunkin osa-alueen sisältöjen määrittelyissä hyödynsimme Tieken A-kortin vaatimuksia muokkaamalla niitä niin, että otimme huomioon Xamkin toiminnot. Tieken A-kortin vaatimukset ovat suhteellisen laajat. Karsimme pois monia vaatimuksia ja lisäsimme sellaisia vaatimuksia, joille digimentoreina saamamme kokemuksen mukaan on tarvetta tässä työyhteisössä.

Esimerkki ydinosaamisesta Xamkissa

Asiantuntijaorganisaationa Xamkissa on hyvin monenlaisia työtehtäviä ja monenlaista osaamista, joten vaatimuksia miettiessämme pyrimme huomioimaan työtehtävien erilaisuuden. Tämän perusteella jaoimme ydinosaamisen vaatimukset vielä minimiosaamiseen ja perusosaamiseen. Näin pyrittiin eliminoimaan liian alhainen tai korkea vaatimustaso henkilön työtehtävä huomioiden.

Esimerkiksi verkkoneuvottelun (Teams) osalta minimitason vaatimuksiksi työtehtävästä riippumatta tuli: tietää mikä on verkkoneuvottelu, osaa liittyä verkkoneuvotteluun, osaa sulkea mikrofonin, osaa järjestää verkkoneuvottelun (kutsua osallistujia) ja hallitsee ”handsfreen” käytön.

Edistyneemmäksi verkkoneuvottelun käytöksi edellä kuvattujen vaatimusten lisäksi ydinvaatimuksena olisi: työpöytänäytön tai tiedoston jakaminen, kameran käyttö (päälle/pois) ja chat-toiminnon käyttö.

Miten osoittaa osaaminen?

Työelämässä meille jokaiselle kertyy erilaista osaamista, josta ei aina itse huomaa edes kertoa muille. Toisaalta tämän päivän työelämässä on paljon muutosta ja sitä kautta jatkuvasti uuden oppimista ja uusien taitojen haltuunottoa. Miten saisi osaamisen ja oppimisen näkyväksi? Yksi ratkaisu asiaan on osaamismerkit.

Valmiita erilaisia osaamismerkkejä on tarjolla paljon, mutta suoraan sellaista osaamismerkkiä, jolla voisi todentaa edellä kuvattua osaamista, ei markkinoilta löytynyt yhtenä merkkinä. Voisiko Xamkilla olla oma osaamismerkkitehdas, josta saisi erilaisia osaamismerkkejä?

Kehityskeskustelussa voisivat esimies ja työntekijä asettaa tavoitteet seuraavan vuoden osaamismerkkien suorittamisesta. Ideaalitilanteessa voitaisiin osaamismerkit liittää Skillhive-järjestelmään, jolloin jokaisen osaaminen saataisiin läpinäkyväksi ja samalla helpommin myös työnantajaa hyödyttäväksi.

Kirjoittanut Mari Järvenmäki

Kirjoittaja työskentelee lehtorina. Hän on suorittanut digipedagogiikkaan erikoistuneen opettajan osaamismerkin Hamkissa.