Osumat lukujärjestyksessä kertovat vastausten jakautumisesta. Kuva: Pölönen 2020

Tikkatauluna tulevaisuuden lukujärjestys

07.12.2020

Haastattelimme Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen osaamistarvekartoituksessa erityisellä kiinnostuksella monikansallisia yrityksiä, vaikka ne eivät suoraan logistiikka-sektorilla toimikaan. Niiden toiminnot kuitenkin vaativat paljon logistista osaamista ja mahdollisen toimialarajojen katoamisen lisäksi liittyvät laajemmin megatrendeihin, kuten globalisaatioon, digitalisaatioon, verkostomaisen vallan voimistumiseen ja talouden suunnan etsintään.

Haastattelujen viimeisimpinä asiana yrityksiä pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä tulevaisuuden oppiainetta, Euroopan 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon valitun Perttu Pölösen laatimasta tulevaisuuden lukujärjestyksestä.

Kokosin viiden monikansallisen yrityksen vastaukset ja käyn neljä eniten ääniä saanutta teemaa läpi Pölösen Tulevaisuuden lukujärjestys -kirjan tarjoamin ajatuksin. Jutussa otsikoitujen teemojen lisäksi ääniä saivat myös uteliaisuus ja kokeilu, kommunikaatio ja tarinankerronta, luovuus ja improvisaatio sekä hyvinvointi ja itsetuntemus.

Haastateltavien määrä yrityksissä vaihteli. He saivat valita, vastaavatko vain nimeämällä vai tärkeysjärjestykseen laittaen. Nimeämisestä tuli yksi sininen osuma. Tärkein antoi kolme vihreää osumaa, toiselle kaksi ja kolmanneksi tärkein sai yhden.

Tulevaisuus ja teknologiat

Teknologian merkittävimmät vaikutukset elämäämme liittyvät tietokonemaiseen tietojen käsittelyyn, kuten älypuhelin tai lohkoketju. Tulevaisuudessa muutos on suurempi, nopeampi ja todennäköisesti hyvin erilainen kuin osaamme nyt kuvitella. Vielä tätä vaikeampaa on ennustaa ihmisen reaktioita vanhojen ajatusmallien haastamiseen, sillä totutusta poikkeaminen herättää luonnollisesti pelkoa ja huolta, joka asenteemme ja lainsäädäntömme kanssa ovat teknologisen kehityksen hitaimpia osia.

Kehityksen sujuvoittaessa yritystenkin prosesseja, on tulevaisuuden osaajan omaksuttava uusia teknologioita ja sopeuduttava uusiin toimintamalleihin. Perusasiat on tiedettävä ja hallittava esimerkiksi tekoälystä, robotiikasta, virtuaalitodellisuudesta, lohkoketjuista ja nanoteknologiasta. Ilman tekoälyäkin varmasti pärjättäisiin, mutta se tulee auttamaan meitä päivittäin.

Syvempi tutustuminen ja käytännön kokeilut lisäävät ymmärrystä toimintalogiikoista ja edesauttavat positiivisempaa suhtautumista sekä voivat avata kokonaan uusia näkymiä ja soveltamismahdollisuuksia. Hyötyjen ja haittojen arvioinnissa on huomioitava ajan henki ja tarpeet.

Ongelmanratkaisutaidot ja sopeutumiskyky

Suunnitelmallisuuden ja luovuuden yhdistävät ongelmanratkaisutaidot auttavat improvisointikyvyn ohella sopeutumaan. Epävarmuuden ja muutosnopeuden lisääntyessä työ on hyvin todennäköisesti ongelmien ratkaisua, missä monipuolisella ihmisellä enemmän mahdollisuuksia. Kaikki on ratkaistavissa, optimistisella asenteella ongelmia kohtaan ja kyvyllä ajatella eri tavoin, useista vaihtoehtoisista näkökulmista.

Haastavaa on se, että ymmärrämme ongelmat usein todella hyvin omasta taustastamme, juurtuneista käytännöistämme käsin. Se sokeuttaa meidät yhtä helposti kuin oma asiantuntijuutemme jyrää ulkopuoliset näkemykset. Käsityksemme asiantuntijuudesta on kutienkin väistämättä murroksessa. Oman ajattelun vinoumien ymmärtäminen mahdollistaa muilta avun kysymisen ja puuttuvien palasten täydentämisen. Kestävät ratkaisut ovat lähellä, kun näemme kunnolla kaikki ongelmaan vaikuttavat tekijät.

Uuden oppimiseksi on puolestaan altistettava itsensä tiedolle ja oltava avoin muiden näkökulmille. Suurimmat oivallukset tulevat oman alan ulkopuolelta, sillä eri ammattikunnat voivat nähdä mahdolliset ratkaisut hyvin eri tavoin. Myös eri ikäisillä on erilaisia tunnistettavia kykyjä. Vanhemmilla on elämänkokemusta, johon ei ole oikopolkuja. Älylaitteiden kanssa kasvaneilla nuorilla on puolestaan näkemystä tai jotain muuta arvokasta ja annettavaa.

Kriittinen ajattelu ja tulkinta

Monimutkainen maailma tarvitsee monipuolisia ajattelijoita. Elämän rikkaus on mahdollisuus tulkita sama tapahtuma eri tavoin. Lisääntyvässä tiedon tulvassa korostuu kriittisen ajattelun taito eli kyky esittää mahdollisimman hyviä kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta googlaamalla. On osattava arvioida tiedon paikkansapitävyyttä ja hyödyllisyyttä kontekstista riippuen. Edessä on kuitenkin parempia päivittäisiä valintoja. Vaaditaan luovuutta, sopeutumista, uteliaisuutta ja reflektointia, jotta emme olisi lukossa omissa paikkansa pitämättömissä havainnoissamme, jotka voivat olla haitallisia ja jopa vaarallisiakin.

Yrittäjyys ja tiimityöskentely

Yrittäjyyden ja tiimityöskentelyn opettaminen on tärkeää, koska yrittäjän asenteelle on lisääntyvä tarve ja sen vahvuus on siinä uskossa, että muutokset ja vastoinkäymiset ovat avuksi ja opiksi. Joko onnistumme tai opimme. Asiat menevät harvoin ilman yllättäviä mutkia, juuri niin kuin on suunniteltu. Paremmalla epävarmuuden sietokyvyllä, pystymme nauttimaan enemmän hetkestä.

Yrittäjyys voidaan nähdä vastuunkantona, oma-aloitteisuutena ja itsensä johtamisena. Toimintatapana siinä ensiksi identifioidaan ongelma, sitten luodaan visio sen ratkaisemiseksi ja sen jälkeen toteutetaan suunnitelma joko yksin tai yhteistyössä.

Kuva 2. Lineaarinen vs. Moniura-ajattelu. Kuva: Hannu-Pekka Pukema. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Työelämän pirstaloituessa (kuva 2) uralla eteneminen on yhä enemmän omalla vastuulla ja itsestä kiinni. Kymmenien vuosien työurat samassa työtehtävässä, samalla työnantajalla tai toimialalla eivät ole kovinkaan realistisia. Tämä mahdollistaa vapauden oman polun luomiseen, omien taitojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Yrittämisen mahdollisuudet ovat nykyään lähempänä yksilöä ja uudet teknologiat tarjoavat valtavasti keinoja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tänään mahdottomalta näyttävä ja kritisoitu idea voi jo huomenna muuttaa maailmaa.

Tulevaisuudessa tarvitaan mukavaa seuraa olevia, intohimoisia ihmisiä, jotka osaavat antaa ja vastaanottaa palautetta, kestävät kritiikkiä, eivätkä kavahda epäonnistumisia. Tarvitsemme miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, ihmisiä, jotka uskaltavat sekä unelmoida että ottaa riskejä ja joiden kanssa on helppo kehittää ideoita eteenpäin

Lähteet:

Pölönen, P. 2020. Tulevaisuuden lukujärjestys. Otava Oy.

Kirjoittanut Hannu-Pekka Pukema

Kirjoittaja työskentelee Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.