Digitoinnin prosessikaaviossa on kuvattu prosessi, jossa perinteinen kirja skannataan, luokitellaan ja muutetaan digitaaliseksi aineistoksi, joka on saatavilla verkkoympäristöissä.

Ammattilainen digitoi laadukkaasti

16.03.2021

Käytämme työelämässä ja vapaa-ajalla enenevissä määrin digitaalisia aineistoja. Tarvitsemme ammattilaisia digitoimaan aineistoja laadukkaasti ja saattamaan aineistoja saataville nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikki aineisto ei kuitenkaan ole saatavissa verkossa ja tarinoita epäonnistuneista digitoinneista riittää. Vaikka aineistot olisikin digitoitu, niiden metatiedot voivat olla puutteellisia tai hakujärjestelmät soveltumattomia aineistoille. Osaaville koko digitointiprosessin hallitseville ammattilaisille on kysyntää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vastaa työelämän osaajatarpeisiin järjestämällä yhteistyössä Memory Campuksen toimijoiden ja muiden alueen digitointiorganisaatioiden kanssa suunnitellut digitointikoulutukset Mikkelissä sekä digitoijille että digitoinnin asiantuntijoille.

Laatua digitointiin

Digitointi uudistuu hyödyntäen tekoälyä ja kehittyy prosessien muuttuessa. Laadukas digitointi, joka tähtää aineiston säilyttämiseen ja saataville asettamiseen, huomioi digitointiprosessin kokonaisuutena.

Laitteiden ja muiden työvälineiden tuntemuksen lisäksi on tärkeää tunnistaa digitointiin kuuluvat standardit, lainsäädäntö, turvallisuusnäkökulmat, suositukset ja laadunvarmistuksen menetelmät. Mahdollinen hävittäminen digitoinnin jälkeen edellyttää digitointityön laadulta erinomaista prosessia ja virheiden minimointia.

Ammattilaiseksi kouluttautumalla

Koulutukset antavat valmiuksia hakea töihin digitoinnin työtehtäviin ja digitoinnin asiantuntijatehtäviin alan organisaatioissa. Erityispiirteenä järjestettävissä koulutuksissa käsitellään hävittämiseen tähtäävää massadigitointia. Koulutuksissa opiskelijoilla on käytettävissä harjoitteluympäristö, joka mukailee käytännön työympäristöä ja tarjoaa mahdollisuuden pienimuotoisen digitointiprojektin toteutukseen.

Kuvassa näkyy esimerkkejä linkeistä digikirjaston digitoimiin artikkeleihin.
Digitoijien koulutuksessa opiskelijat tutustuivat Kansalliskirjaston digitoimiin aineistoihin Digikirjastossa ja artikkelien sisällönkuvailuun tekoälyyn perustuvalla Finto AI -tekstintunnistustyökalulla. Kuva Sari Järn.

Tavoitteena on, että digitoinnin opiskelijat osaavat suunnitella, toteuttaa, dokumentoida, raportoida ja arvioida pienimuotoisen digitointiprojektin sekä osaavat toimia digitointitehtävissä. Asiantuntijat puolestaan saavat osaamista, joka edistää digitointitoiminnan laadunvarmistusta, suunnittelua ja ohjausta.

Muistiorganisaatioiden digitointitarpeet

Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola kertoo Memory Campuksen olevan arkisto- ja kirjastoalan osaamis- ja palvelukeskus, joka pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen.

Memory Campuksen keskeisiä alueellisia toimijoita ovat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein lisäksi muun muassa muistiorganisaatiot Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus Muisti sekä koulutuksesta ja tutkimuskehittämisestä vastaavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin yliopistokeskus.

Kansallisarkisto varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymistä ja saatavuutta sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Kansallisarkisto päätti keväällä 2020 sijoittaa uudet massadigitoinnin toiminnot Mikkeliin. Mikkelissä tullaan massadigitoimaan viranomaisten hallussa olevat 40 vuotta nuoremmat, pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat tulee vuoteen 2030 mennessä.

Kansalliskirjasto puolestaan vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilymisestä ja edistää tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuutta verkossa. Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston lisäksi yhdistyksillä, järjestöillä ja kunnilla on tarve saattaa aineistoja digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Työväenmuseo ja Maanmittauslaitos edistävät omalta osaltaan digitaalisten aineistojen saatavuutta.

Digitoijien työllistymisnäkymät

Kansallisarkisto työllistää ja tulee työllistämään Mikkelissä mm. varastotyöntekijöitä, asiakirjojen valmistelijoita, digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita. Kansallisarkiston tuotanto käynnistyy ennen kesää ja etenee vaiheittain. Samaan aikaan muilla alueen organisaatioilla on kasvava tarve digitoinnin ammattilaisille.

Digitoinnin ammattilaiseksi -hanketta rahoittaa ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hallinnoijana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.

Seuraava Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) -koulutus järjestetään 16.8. – 7.11.2021. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/digitointikoulutus

Kirjoittanut Henna Ristolainen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.