Kuvituskuva: pelinappuloista muodostuu sanat lifelong learning.

Työikäisten osaamista kehitetään yksilöllisesti ja työelämän tarpeisiin

14.12.2021

Jatkuvalla ja elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä läpi elämän; opiskelua työelämää ja ammatillista pätevyyttä varten sekä elämän taitojen vahvistamista ja itsensä sivistämistä. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet kehittävät yksilöä, työelämää ja yhteiskuntaa.

Elinikäinen oppinen on käsitteenä tunnettu kauan. Se mainittiin jo 1960-luvulla Second World Conference on Adult Education -konferenssissa (UNESCO, 1960) ja siitä lähtien sen tarve ja mahdollisuudet ovat kasvaneet jatkuvasti.

Työ ja yhteiskunta muuttuvat, ja sen myötä tarvitaan uudenlaista osaamista. Yksi koulutus ei enää riitä koko työuran ajaksi. Työelämän muuttuvat tarpeet vaativat nopeaa ja joustavaa tapaa päivittää osaamista. Osaamisen kehittäminen toimii yksilölle myös hyvinvoinnin lähteenä. (Sitra 2020.)

Oppia ikä kaikki

Hippokrates sanoi: “Ars longa, vita brevis”. Sen on ymmärretty tarkoittavan, että ihmisikä ei riitä yksittäisen taidon syvälliseen oppimiseen. Oppiminen ei lopu, vaan se jatkuu läpi koko ihmiselämän.

Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko ajan. Aina sitä ei itse huomaa – esimerkiksi teknologia kehittyy jatkuvasti ja opimme hyödyntämään sitä entistä paremmin. Opiskelemme, koska haluamme oppia uusia taitoja tai päivittää olemassa olevia.

Juuri suoritettu korkeakoulututkinto ei tarkoita sitä, että oppiminen loppuu – päivän tai viikon vanha tieto voi olla jo vanhentunutta. Joskus muutokset voivat olla nopeita ja jopa repiviä.

Covid-19 pandemia on ollut esimerkki yllättävästä tapahtumasta, joka saa aikaan valtavia muutoksia työelämässä ja yhteiskunnassa koko maailman tasolla. Muuttuneen tilanteen ja sen aiheuttamien muutosten hallitsemiseksi tarvitaan uutta tietoa ja uusia taitoja. Tällä hetkellä muutkin megatrendit, kuten teknologian kehitys, työn muutos ja väestökehitys haastavat koulutusjärjestelmäämme. (OKM 2021, 3.)

Jatkuvan oppimisen tehokkaalle ja asiakaslähtöiselle tuotannolle on tarvetta. Tarpeet työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen yhteiskunnan muutostilanteessa ovat niin mittavia, että niihin ei ole mahdollista vastata tutkintoon johtavan koulutuksen keinoin. Osaamisen kehittämisen ja päivittämisen tulisi tapahtua erilaisilla räätälöidyillä, yksilöidyillä ratkaisuilla. Työssä käyvän osaamisen kehittäjän on pystyttävä osallistumaan koulutukseen helposti, joustavasti ja itselleen sopivalla tavalla. (OKM 2021, 5.)

Jatkumossa pilotoidaan palvelumalli työelämälle

Yritykset tarvitsevat henkilöstölleen täsmällistä osaamisen kehittämistä. Jatkumo-hankkeessa kymmenen suomalaista ammattikorkeakoulua kehittää ja pilotoi uusia tapoja tuottaa koulutusta työelämän tarpeisiin.

Tavoitteena on, että korkeakoulut yhteistyössä toimivat yritysten jatkuvan oppimisen tukena yhteisen palvelumallin avulla. Yhteistyö luo mahdollisuuden ammattikorkeakouluille erikoistua tiettyyn kärkiosaamiseen, joka on työelämän saatavissa valtakunnallisesti. (Lapin ammattikorkeakoulu 2021.)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on mukana hankkeessa. Hanketoimijat ovat tiiviissä yhteistyössä Xamkin jatkuvan oppimisen henkilöstön kanssa, jotta kehitystyössä pystytään ottamaan huomioon jatkuvan oppimisen valtakunnalliset ja korkeakoulutason linjaukset ja kehityssuuntaukset.

Xamkissa jatkuvaa oppimista kehitetään koordinoivan yksikön avulla yhteistyössä koulutusyksiköiden ja -alojen kanssa. Jatkumo-hanke mahdollistaa kokeiluja ja pilotteja, joiden avulla saadaan uutta tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Jatkumo – ammattikorkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisentukena -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (01.08.2020 – 31.07.2023). Päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Centria, HUMAK, JAMK, Karelia, Laurea, OAMK, LAB, Savonia ja Xamk.
Hankkeen verkkosivu: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkumo/

Lähteet

Lapin ammattikorkeakoulu 2021. Jatkumo. Www-dokumentti. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/hanke/ [viitattu 19.11.2021]

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Keskustelumuistio: Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen koulutusjärjestelmässä. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/83d58d9a-95e5-425b-9b21-8328982e883b/60f58f0e-eeec-4617-9b55-493a38fad54e/MUISTIO_20211004104121.pdf

Sitra 2020. Osaamisen aika. Www-dokumentti. Saatavissa: https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/ [viitattu 28.10.2021]

UNESCO, Second World Conference on Adult Education, Montreal 1960 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000064542

Kirjoittaneet Mari Hämäläinen ja Angelika Polak

Hämäläinen työskentelee jatkuvan oppimisen kehittämiskoordinaattorina ja Polak HUUMA – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoilla-, JATKUMO – ammattikorkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisentukena sekä TANSSIHETKI -hankkeissa projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.