Kuvituskuva. Näkymä Zero CO2 -pelistä. Kuva: Markus Myllylä, Ronja Pölkki ja Ella Marttila.

Digitaaliset oppimispelit osana ilmastotalkoita

14.12.2021

Koululaiset elävät 2020-luvulla globaalien mullistusten ja ilmastonmuutokseen liittyvien uhkakuvien keskellä, jotka tulevat lähelle muun muassa digitaalisen median välittämän tietotulvan kautta.

Laadukkaan tiedonvälityksen varmistaminen on tärkeää, mutta sen rinnalle tulee kehittää menetelmiä, joiden avulla lasten ja nuorten kanssa voidaan käsitellä ja hahmottaa ilmiötä tuetusti esimerkiksi kouluympäristössä. Olennaisia asioita ovat ratkaisukeskeisyys sekä toivo tulevaisuudesta, johon on vielä mahdollisuus vaikuttaa.

Taustalla huoli ilmastosta

Menneinä viikkoina maailma keskitti katseensa YK:n Glasgow’n ilmastokokoukseen, jolle asetettiin etukäteen suuria ennakko-odotuksia kansainvälisten ilmastotoimien kehittämiselle. Ensimmäinen YK:n ympäristökokous järjestettiin jo vuonna 1972 Tukholmassa, mutta varsinaisesti ilmastonmuutos nousi kokousten agendalle vasta 1992 Riossa, kun sovittiin YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksesta (Kanninen 2015). Ilmastosopimuksen ohella esimerkiksi Kioton pöytäkirja vuodelta 1997 sekä Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimus ovat olleet keskeisiä ilmastomuutoksen hillitsemistä tavoittelevia toimia (Ympäristöministeriö 07.11.2021).

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hallitsemisen ympärillä on siis tehty työtä jo vuosikymmeniä esimerkiksi valtioiden välisellä tasolla, mutta merkittäviä ratkaisuja odotetaan edelleen. Vähitellen laajamittainen herääminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin on tapahtumassa myös kansalaisten tasolla.

Tarvitaan kuitenkin edelleen paljon tutkimustietoa, mutta myös työtä ja uusia menetelmiä ilmiön ympärille, jotta pystymme ymmärtämään ilmiötä syvemmin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarjoaa erinomaisen alustan sellaisten uusien menetelmien kehittämiseksi, joita voidaan hyödyntää arjen tasolla.

Oppimispelit ja ilmastonmuutos

Zero CO2 -hankkeessa kehitettiin erityisesti 9–13-vuotiaille koululaisille kohdennettu digitaalinen oppimispeli, jonka avulla on mahdollista oppia liikenteen päästöistä sekä niiden hillitsemisestä vihreää logistiikkaa hyödyntäen. Keskeistä pelissä on muun muassa syy–seuraus-suhteiden havainnollistaminen sekä omaan hiilijalanjälkeen vaikuttaminen reittivalintojen kautta. Zero CO2 -peliä voidaan pitää menetelmänä, joka tukee häiveoppimista, mutta toimii esimerkiksi keskustelun avaajana opetustilanteessa.

Jo vuonna 2009 Marjaana Kangas, Olli Vesterinen ja Leena Kroksfors (2009, 19) kuvasivat aikakauttamme murroskaudeksi, jossa digitaalisten oppimispelien potentiaalia tunnustellaan ja kartoitetaan.  Vaikka ilmastonmuutos ja erilaiset ympäristöuhat ovat aikamme suurimpia haasteita, niin toistaiseksi niitä on lähestytty varsin vähän oppimispelien genressä.

Tällä hetkellä ei ole olemassa vielä montaakaan suomenkielistä oppimispeliä näiden teemojen ympärillä. Toisaalta uusien ja ajassa kiinni olevien lähestymistapojen kehittäminen on tärkeää, sillä ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat hankalasti ymmärrettäviä asioita, mutta samaan aikaan realismia myös lapsille ja nuorille.

Vaikka pelihankkeet ovat erinomainen alusta kehittää ja luoda uusia menetelmiä, ei oppimispelin kehitystyö kuitenkaan ole helppo sarka. Digitaaliset pelit ovat suosittuja, mutta eivät luonnollisesti kiinnosta kaikkia. Pelistä tulee siis pystyä kehittämään samalla mukaansatempaava, mutta myös riittävän motivoiva eri tasoisille pelaajille.

Yksi ratkaisu tähän haasteeseen on monialainen yhteistyö sekä kohderyhmän niveltäminen kehitystyöhön jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi testauksen ja pelitottumuskartoituksen kautta.

Myös tulevaisuudessa TKI-toiminnassa kannattaa panostaa digitaalisten oppimispelien kehittämisprosesseihin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  Oppimispelien kehittäminen esimerkiksi koulujen ja järjestöjen käyttöön antaa mahdollisuuden lähestyä haastaviakin asioita uusista ja mielenkiintoisista näkökulmista.

Zero CO2 -hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteutetaan 1.9.2019–31.12.2021.

Lähteet

Kanninen, J. 2015. Yli 20 vuotta YK:n neuvotteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi  – Tässä ilmastonsuojelun lyhyt historia. Yle 30.11.2015 Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-8467174

Kangas, M., Vesterinen, O. & Krokfors, L. Oppimispelit lapsen maailman, pelitutkimuksen ja osallistavan pedagogiikan risteyskohdassa. Teoksessa: Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (toim.) Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino 2014.

Ympäristöministeriö. Kansainväliset ilmastoneuvottelut. Saatavilla: https://ym.fi/kansainvaliset-ilmastoneuvottelut. Viitattu 07.11.2021

Kirjoittanut Riina Hämäläinen

Kirjoittaja  on Zero CO2 -hankkeen projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.