Kaksi merikapteeniopiskelijaa ohjaa laivaa simulaattorissa kohti Suomenlinnan ja Vallisaaren välissä olevaa Kustaanmiekan salmea Helsingissä. Isoista monitoreista näkymä on verrattavissa aluksen tutkien tuottamaan kuvaan konsolitasojen näytöissä. Merikapteeniopiskelijat lähestyvät simulaattoriajossa Kustaanmiekkaa Helsingissä. Kuva: Vesa Tuomala.

Human Factors -koulutusta merenkulun turvallisuuden johtamiseen

05.10.2021

Xamkin merenkulun lehtoreille, simulaattorikouluttajille ja TKI-henkilöstölle järjestettiin tämän vuoden elokuussa päättyneessä CoMET-hankkeessa Työterveyslaitoksen (TTL) inhimillisten turvallisuustekijöiden koulutus eli HF Tool™ -palvelu.

Errare humanum est – erehtyminen on inhimillistä

Otsikon latinankielinen lausahdus kuvaa hyvin sitä mahdollisuutta, että virheen sattuessa se annetaan kristillisten oppien mukaisesti helpommin anteeksi. Human error on termi vahingolle, joka on ihmisen, ei koneen aiheuttama virhe.

Inhimilliset tekijät (human factors) viittaavat ihmisen yksilöllisiin ominaisuuksiin ja työhön, organisaatioon sekä ympäristöön liittyvin tekijöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveyteen. Ihmisen persoonallisuuteen voidaan harvoin vaikuttaa, mutta toimintaa ja taitoja voidaan parantaa. Organisaation kulttuuria, viestintää, johtamista, resursseja ja työmenetelmiä tulee kehittää, sillä näillä on suuri vaikutus yksilön ja ryhmän edellytyksiin onnistua työssään.

Inhimilliset tekijät liittyvät niin yksilöön, hänen tekemäänsä työhön, ryhmänä tapahtuviin toimintoihin kuin myös organisaatiossa vaikuttaviin tekijöihin. Toiminta voi olla yhtä lailla onnistumisia kuin epäonnistumisia. Tämä on nykyisen turvallisuusajattelun mukaista ja näkökulmana myös toteuttamassamme hankkeessa.

Lääketieteen, terveydenhuollon, ilmailun ja ydinvoimatuotannon kriittiset toimialat ovat tutkineet inhimillisiä tekijöitä simulaatiokoulutuksissaan ja toiminnassaan jo hyvän aikaa, logistiikan sekä merenkulun purjehtiessa näiden perävanassa. Aiemmista tutkimuksista tulee ottaa oppia!

Xamkin projektityöryhmäläiset testaamassa merenkulun simulaattorissa uutta laivaa ja sen ominaisuuksia harjoituksia varten. Alus tekee tiukkaa käännöstä vasemmalle, merenkulun kielellä paapurin suuntaan.
Xamkin projektipäällikkö Vesa Tuomala (vas.) sekä simulaattorikouluttajat Perttu Juvonen (kesk.) ja Antti Lanki (oik.) testaavat uutta alusta simulaattoriharjoituksia varten. Kuva: Vesa Tuomala.

Loistava tilaisuus kehittää merenkulun turvallisuutta simulaattorimaailmassa

Inhimillisillä tekijöillä on suuri vaikutus jatkuvasti muuttuvien tilanteiden hallinnassa turvallisuuskriittisessä merenkulussa. Yleisimpien arvioiden mukaan näistä tekijöistä aiheutuu jopa yli 80 prosenttia onnettomuuksista.

Alukset, koneet, laitteet ja niitä käyttävät ohjelmistot ovat ihmisten tekemiä, joten ihmisen ja tekniikan välisen yhteyden ymmärtäminen on tärkeää. Perinteiset alukset eivät toimi ilman huolto-ohjelmaa, eivätkä alusten tietokoneohjelmistot ilman päivitysten korjaamista – sekä konehuoneessa että komentosillan elektronisissa laitteissa voi olla samanlaisia ohjelmointivirheitä.

Tulevaisuudessa autonomiset alukset kyntävät merta joko etäohjattuina, tai jopa automaattisina perinteisten alusten seassa. On jo nähtävissä selkeitä rajapintoja, joissa koulutustarve muuttuu ja simulaatiokoulutuksen tarve kasvaa.

CoMET-hankkeessa tuotettiin uutta tutkimustietoa merenkulkuun liittyvistä inhimillisistä tekijöistä ja kehitettiin valmiuksia kouluttaa merenkulkualan oppilaita. Tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuuskulttuuria heti uran alussa, simulaattorikoulutuksen kautta. Merenkulun kansi- ja konepuolen opettajat, simulaattorikouluttajat ja merenkulun ammattihenkilöstö saivat kattavan HF Tool™ -koulutuksen inhimillisten tekijöiden näkökulman soveltamiseksi merenkulun simulaattorikoulutuksessa. Koulutuksen toteutti Työterveyslaitos vuoden 2020 aikana.

HF Tool™ -mallia hyödyntävän projektin tavoitteena oli ymmärtää inhimillisten tekijöiden näkökulmaa osana turvallisuusajattelua, merenkulkuharjoittelua ja simulointiharjoituksia. Koulutusyksiköiden ja merenkulun TKI-yksikön johto, opettajat ja simulaattorikouluttajat koulutettiin aiheen perusteisiin ja uuteen turvallisuusajatteluun, joita voi hyödyntää tulevaisuuden koulutuksessa ja simulaattoriharjoituksissa. HF Tool™ -koulutus täydentää miehistön resurssienhallinnan perinteistä Crew Resource Management -koulutusta (CRM), joka keskittyy tilannetietoisuuteen ja tiimityöhön miehistön kannalta.

Koulutuksen jälkeen Xamk toteutti HF Tool™ -simulaattoriharjoituksen merenkulun oppilaille. Harjoituksista saatiin hyvää kokemusta yksilöiden ja tiimien toiminnasta aluksilla. Oppilaat kävivät vilkasta keskustelua ja pohdintaa merenkulussa uudenlaisesta turvallisuusajattelusta. Itsearviointilomakkeen täyttämisen jälkeen käytiin kaikkien harjoitukseen osallistuneiden yhteinen debriefing – palautekeskustelu oppilaiden, tarkkailijoiden, simulaattorikouluttajien ja HF Tool™ -tutkijoiden sekä sen kehittäjien kesken.

Koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta HF Tool™ -malli todettiin onnistuneeksi konseptiksi merenkulun simulaattoriharjoituksissa. Oppilaspalautteen mukaan merenkulun HF Tool™ – simulaattoriharjoituksia kannattaa jatkaa tulevaisuudessa ja kehittää edelleen paremmaksi konseptiksi!

Kiitämme kaikkia CoMET-hankkeeseen haastateltuja merenkulun ammattilaisia ja viranomaisia keväältä 2019, projektikumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuosien aikana ja tietenkin CoMET-hankkeen rahoittajia Interreg Central Baltic 2014–2020 -ohjelmasta.

Tiesitkö?

Act of God -termi tarkoittaa tilannetta, joka ei ole ihmisten hallittavissa. Jostakin luonnollisesta syystä tapahtuu jotakin (esimerkiksi myrsky, tulva tai maanjäristys), jota ei voi kohtuudella ennakoida tai estää.

Merenkulussa, logistiikassa ja liiketoiminnassa lauseke rajaa tai poistaa vastuun aiheutuneista menetyksistä, vahingoista ja vammoista.

Kirjoittaneet Vesa Tuomala ja Anna-Maria Teperi

Vesa Tuomala on Automare Edunet, CoMET ja GET READY -hankkeiden projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, ja on mielellään merellä, ilmassa, maalla – ja joskus jopa pinnan alla.

Anna-Maria Teperi on Inhimilliset tekijät turvallisuudessa -tutkimuslinjan seniori ja työskentelee työturvallisuuden tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hän pyrkii työssään siihen, että ihmiset, tiimit ja organisaatiot onnistuisivat työssään niin, että työpaikoilla osataan soveltaa nykyisen turvallisuustutkimuksen parhaita oppeja.