Konttilaivan kylki kuvattuna satamalaiturilta. Konttilaivan lastaus meneillään Vuosaaren satamassa. Kuva: Emmi Rantavuo.

Satamalogistiikan turvallisuuden varmentaminen on tärkeää

30.05.2022

Tuonnin ja viennin kannalta satamalogistiikan toimivuus on Suomessa elinehto. Suomen sijainti EU:n laidalla tekee sen, että maamme voi mahdollisesti olla alttiimpi erilaisille turvallisuusuhille verrattuna esimerkiksi EU:n keskusvaltioihin. Alueemme toimivuuden takaamiseksi alati muuttuvissa globaaleissa olosuhteissa on turvallisuuden edistämiseen ja riskienhallintaan tehtävä jatkuvaa työtä.

Satamalogistiikkaan liittyvien yritysten, viranomaisten ja muiden toimijoiden välisellä yhteistyöllä tulisikin etsiä keskeisiä turvallisuuden kehittämiskohtia sekä innovoida uusia turvallisuuden varmentamistoimenpiteitä satamalogistiikan resilienssin takaamiseksi.

Kaksi henkilöä tutkimassa ajosimulaattoria.
TLT-hankkeen asiantuntijat Antti Jakonen (Xamk) ja Maria Kämäräinen (Ekami) tutkimassa satamanosturisimulaattorin toiminnallisuuksia Ekamin tiloissa. Kuva: Emmi Rantavuo.

Satamalogistiikka näyttelee erittäin suurta osaa Suomen tuonnin ja viennin kannalta. Suomen Varustamot Ry:n mukaan noin 90 % tästä tapahtuu meriteitse, ja jopa noin puoli miljoonaa työpaikkaa on riippuvaisia viennistä. Satamat muodostavat samalla kriittisiä liikennejärjestelmien solmukohtia, joiden turvallisuus on keskeisessä asemassa myös Suomen huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta. Satamien turvallisuutta uhkaavat monet globaalit sekä paikalliset uhat. Globaaleista Suomen satamalogistiikkaan liittyvistä uhista tällä hetkellä keskeisimpiä ovat koronapandemia, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja mahdolliset ulkopuolisten toimijoiden erilaiset vaikutusyritykset. (Huoltovarmuusorganisaatio, 2018.)

Paikallisia turvallisuusriskejä satamalogistiikkaan muodostavat puolestaan satamatyön luonne ja vallitsevat työturvallisuuskulttuurit. Satamissa käsiteltävien lastien massat ovat suuria ja niiden sisällöt voivat olla ympäristölle sekä ihmiselle vaarallisia. Nämä tekijät luovat vakavia riskejä satamalogistiikan alalla työskenteleville sekä muulle väestölle ja ympäristölle. (Euroopan komissio, 2012.) Lisäksi tilastojen perusteella kuljetus- ja logistiikka-alalla työtapaturmataajuus on keskimääräistä korkeampi verrattuna kaikkien alojen kokonaistapaturmataajuuteen (Työturvallisuuskeskus).

Turvallisuutta yhteisellä innovoinnilla ja kehittämisellä

Näkymä nosturista satama-altaaseen Vuosaaren satamassa.
Satama-allas nosturista Vuosaaressa.

Miten näihin yllä mainittuihin haasteisiin voidaan vastata? Turvallinen logistiikan tulevaisuus (TLT) -hanke kokoaa sataman yrityksiä, organisaatioita, viranomaisia ja muita eri toimijoita saman pöydän ääreen pohtimaan yhdessä ratkaisuja esille nousseisiin haasteisiin. Tähän mennessä on kartoitettu turvallisuuden nykytilaa haastattelujen ja kyselyjen avulla johtotasolta työntekijöihin. Alustavien tulosten perusteella on jo havaittu monipuolisesti erilaisia oivalluksia ja kehittämiskohtia turvallisuuden varmentamiseksi.

Esiin nousseita turvallisuuden kehittämiskohtia ratkotaan syksyllä 2022 järjestettävissä sataman toimijoiden yhteistyöpajoissa. Niissä yritykset ja organisaatiot ovat itse kehittämisen keskiössä ja heidän kokemuksensa sekä tarpeensa ohjaavat työpajojen toimintaa. Työpajojen tavoitteena on tiivistää satamassa toimivien organisaatioiden välistä yhteistyötä ja löytää ratkaisuja löydettyihin turvallisuuden haasteisiin.

Yleisellä tasolla suurin haaste turvallisuuden edistämisessä tuntuu usein olevan vanhojen ajatusmallien ja tottumusten muuttaminen sekä turvallisuusajattelun sisällyttäminen kaikkeen toimintaan. Asenteet vaativat viilausta, jotta työpaikoilla jokainen ymmärtää toimivansa yhteisen turvallisuuden eteen, eikä sääntöjä ja ohjeistuksia ole tehty kenenkään kiusaamiseksi tai työn vaikeuttamiseksi. Myös ylätasolla turvallisuuden eteen tehty työ ja motiivit jäävät usein rivityöntekijältä hämärän peittoon. Asenteet ja muun muassa työskentelytottumukset ovat osa inhimillisiä tekijöitä. Inhimillisten tekijöiden tunnistaminen ja vaikutukset turvallisuuteen ovatkin kiistattomia, joten niihin tulee erityisesti paneutua satamalogistiikan turvallisuuden kehittämisessä (Alavosius ym., 2017.).

HaminaKotka Sataman alueilla turvallisuus muodostuu monesta tekijästä ja on monen hallinnoijan käsissä. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi normaalioloissakin, saati poikkeusoloissa. Satama-alueella toimijoita on paljon, eikä aina ole jokaiselle selvää, kenen vastuulle mikäkin alue tai toimenpide kuuluu.

TLT:ssä halutaan edistää muutosjoustavuutta, antaa yrityksille ja organisaatioille näkemys turvallisuuden tilasta sekä osoittaa mahdollisuuksia yhteiselle kehittämiselle jatkossakin.

TLT eli Turvallinen logistiikan tulevaisuus on ReactEU-rahoituksen saanut hanke, jossa etsitään systeemiseen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä satamasidonnaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tarkasteluun otetaan myös sään ääri-ilmiöiden ja koronapandemian vaikutukset satamalogistiikan toimivuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi hankkeessa testataan jo olemassa olevien simulaattoreiden ja oppimisympäristöjen soveltuvuutta erityisesti turvallisuusasioiden harjoitteluun.

Xamkin lisäksi hankkeen toteuttajina ovat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka sekä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI. Toteutusaika on 1.7.2021-30.6.2023.  www.xamk.fi/tlt
Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia.

Lähteet

Merenkulun avainluvut. Suomen Varustamot Ry. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://shipowners.fi/kilpailukyky/merenkulun-avainluvut/ [viitattu 6.5.2022]

Huoltovarmuusorganisaatio. 2018. Varautumisen yhteistoiminta satamissa: varautuminen ja jatkuvuudenhallinta asiakkaiden logistiikkaketjujen turvana. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/files/13c1137e808676bdb4fa0f19d52ded7d0f653000/satamaohje.pdf [viitattu 6.5.2022]

Euroopan komissio. 2012. Turvallinen työskentely satama- ja rahtialueilla. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.7.2020. Saatavissa: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/FI/Safety/WorkInDocksAndFreightAreas_FI.htm [viitattu 6.5.2022]

Työtapaturmat logistiikka- ja kuljetusalalla. Työturvallisuuskeskus. Saatavissa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/kuljetus_ja_logistiikka/tyotapaturmat_kuljetus-_ja_logistikka-alalla#42426d69 [viitattu 6.5.2022]

Alavosius, M. P., Houmanfar, R. A., Anbro, S. J., Burleigh, K. & Hebein, C. Leadership and Crew Resource Management in High-Reliability Organizations: A Competency Framework for Measuring Behaviors. J. Organ. Behav. Manage. 37, 142–170 (2017).

Kirjoittaneet Antti Jakonen ja Emmi Rantavuo

Jakonen työskentelee TKI-asiantuntijana ja Emmi Rantavuo projektipäällikkönä TLT-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.