Käsi pitelee kristallipalloa, josta heijastuu metsäinen maisema. Kuva: Pixabay.

Ennakoimalla tulevaisuuskestävyyttä

14.12.2021

Kymenlaaksolaiset yritykset ovat joutuneet monenlaisten muutosten kouriin. Pandemia-aika on samanaikaisesti haastanut sekä uudistamaan liiketoimintaa että hankaloittanut tulevaisuuden suunnittelua ja kasvua.

Muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista on tarvittu ennennäkemättömällä tavalla, ja vain harvalla osaaminen on ollut haasteisiin nähden riittävällä tasolla. Ennakointikyvykkyydelle on tarvetta paitsi yritysten menestymisen, myös maakunnan elinvoiman näkökulmasta.

Covid-19 on aiheuttanut osalle toimialoista mahdottomilta tuntuvia tilanteita selvitä, kun yrityksen perusliiketoimintamahdollisuudet ovat kadonneet. Osa yrityksistä elää hankalassa osaajapulassa yrittäen selviytyä päivä päivältä eteenpäin. Joillakin asiakkaat ovat kadonneet täysin.

Muutokset koronapandemian aikana ovat olleet nopeita, yllättäviä ja hankalia ennakoida. Pidemmän tähtäimen suunnitelmia haastavat puolestaan hitaammat, mutta kenties lopulta kenties vielä perustavammanlaatuiset muutokset: erilaiset trendit ja megatrendit.

Suoraviivaisen tekemisen sijaan tulevaisuuteen varautuminen tarkoittaa taitoa havaita muutostrendejä ja ennakoida niiden vaatimia toimenpiteitä. Tätä ennakointivajetta paikkaamaan tarvitaan uudenlaista osaamista myös Covid-19-pandemian jälkeen: muutosnopeus ei ole hidastumassa tulevaisuudessakaan.

Tulevaisuuteen valmistautuminen ennakoi kasvumahdollisuuksia

Ennakointiosaamisella, tulevaisuuteen varautumisella ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisellä on todettu olevan suora yhteys yrityksen menestymiseen. Rohrbeck ja Schwarz (2013) ovat osoittaneet ennakointikäytäntöjen tuottavan arvoa muun muassa parantamalla muutoksen havaitsemiskykyä ja kykyä tulkita muutosta ja reagoida siihen sekä parantamalla organisaation oppimiskykyä.

Rohrbeck ja Kum (2018) taas saivat pitkittäistutkimuksensa tuloksena laskettua, että tulevaisuuteen valmistautuneiden yritysten kannattavuus on 33 % suurempi ja kasvu 200 % suurempaa kuin verrokkiyrityksissä. Tulevaisuudenlukutaito ja varhainen reagointi muutoksiin ovat muuttuvilla markkinoilla menestymisen edellytyksiä.

Kymenlaakson yrityksissä ennakointivajetta

Kymenlaaksolaisissa pk-yrityksissä tulevaisuusnäkymät ovat hämärät. Vuoden 2021 keväällä ETUKENO – nopea työllistyminen osaajapula-aloille -hankkeessa haastatelluista kymenlaaksolaisista yrityksistä lähes jokaisessa tulevaisuus näytti sumealta tai sitä ei pystytty pandemian aiheuttamien vaikutusten takia arvioimaan lainkaan.

Vain yksi viidestä yrityksestä uskoi pystyvänsä näkemään puoli vuotta eteenpäin, koska tilauskantaa oli sinne asti. Pahimmillaan näkymiä oli vain viikkoja eteenpäin. Sen sijaan tarvetta nähdä tulevaan koettiin olevan vuodesta muutamaan vuoteen. Minimissään puolen vuoden näkymien päälle kaivattiin vain toista puolikasta vuotta lisää. Käytännössä ennakointivajetta oli siis kaikissa vastaajayrityksissä. Tähän ennakointivajeeseen toisi ainakin osin helpotusta monipuolisempi ennakointimenetelmien ja käytäntöjen tunteminen.

Koetun ennakointivajeen lisäksi työnantajilla on vaikeuksia ennakoida osaamis- ja henkilöstötarpeita. Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen aloittaman ja juurruttamista jatkavan ETUKENO -hankkeen alueellisen ennakoinnin yhteistyötoiminnan tuloksena on kerätty ajantasaista tietoa ja tulevaisuusnäkymiä usealta toimialalta. Alueen ELY-keskuksen, yritysten, oppilaitosten ja TE-palveluiden kanssa yhteistyönä tehtyjen toimialakartoitusten tuloksissa toistuu erityisesti pk-yritysten hankaluus ennakoida ajoissa tulevia osaamistarpeita.

Myös havaittuihin osaamistarpeisiin reagoinnissa on haasteensa. Nopeasti eteen tuleviin, realisoituneisiin tarpeisiin on vaikea saada välitöntä vastinetta oppilaitoksista. Tarvittavia koulutuksia ei saada toteutettua hetkessä, eikä uusia osaajia löydy valmiina.

Ennakoimalla ja työvoimatarpeeseen varautumalla yritykset pystyisivät suunnittelemaan tarvitut koulutukset ja rekrytoinnit oikea-aikaisesti.

Tulevaisuuskestävyys edellyttää vaihtoehtojen näkemistä ja toimintaa

Haasteena tulevaisuuden ennakoinnissa ei useinkaan ole se, etteikö tietoa olisi saatavissa ja jopa kerättykin riittävästi. Haaste on tiedon hyödyntämisessä ja sen muuttamisessa toiminnaksi.

Tee tulevaisuus – pk-yrityksen ennakointioppaan (Hiltunen et al. 2014) mukaan ennakoinnilla voi paitsi varautua tulevaisuuteen, myös vaikuttaa siihen aktiivisesti omalla toiminnallaan. Tämä tulevaisuuden tekemisen muoto ja innovoiminen tuntuu Kymenlaaksossa jääneen muutosvoimien ja niistä selviytymisen kouriin.

Sen sijaan, että tulevaisuus näyttäisi lineaariselta janalta, on pyrittävä näkemään tulevaisuus monien mahdollisten tulevaisuuksien vaihtoehtoina ja katsomaan pidemmälle tulevaan. Vaihtoehtoja tarkastelemalla voidaan varautua ennakolta erilaisiin riskeihin ja ymmärtää aiempaa paremmin, milloin on aika tehdä muutoksia liiketoimintaan. Tulevaisuuden tarpeita tutkimalla voidaan puolestaan löytää liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatiomahdollisuuksia.

Tällöin muutokseen reagoimisen sijaan pyritään ottamaan asenteeksi muutoksen hyödyntäminen ja tulevaisuuden tekeminen. Aktiivisella otteella omaa liiketoimintaa voidaan viedä haluttuun suuntaan.

Huomionarvoista on myös se, että usein suunnan valinnalla on myös välittömiä tai välillisiä vaikutuksia laajempaan toimintaympäristöön. Ennakointiosaamisen myötä mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa hyödyttävät myös alueellista elinvoimaisuutta.

Lähteet

Hiltunen, Elina, Krook, Pekka, Pekkarinen, Helena ja Rimpiläinen, Esa. 2014. Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakointiopas. http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/tee_tulevaisuus_pk-yrittajan_ennakointiopascbb1.pdf?attachment_id=1284

Rohrbeck, René, Kum, Menes Etingue. 2018. Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change. Volume 129. Sivut 105-116. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.013.

Rohrbeck, René, Schwarz, Jan Oliver. 2013. The value contribution of strategic foresight: Insights from an empirical study of large European companies. Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 8. Sivut 1593-1606. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.01.004.

Lue lisää Kymenlaakson osaamistarpeen ennakointihankkeista: www.xamk.fi/etiainen ja www.xamk.fi/etukeno

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnetuille osaajapula-aloille -hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan maakunnallista ennakointitoimintaa. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittaneet Irina Kujanpää ja Kati Viljakainen

Kujanpää toimii projektipäällikkönä ja Viljakainen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovat alat -tutkimusyksikössä.