Kuvituskuva

Hyvinvointipalveluiden ihmislähtöistä kehittämistä tulevaisuusmuotoilun avulla

30.05.2022

Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointiala on kokenut monenlaisia muutoksia useammalla muutoksen tasolla – monta asiaa on tälläkin hetkellä murroksessa. Muutokselle on tarvetta. Myös meidän ihmisten odotukset, tarpeet ja toiveet palveluille ovat muuttuneet ja kokonaisvaltaistuneet. Miten hyvinvointipalveluiden tuottajana voisi olla enemmän kartalla muutoksen suunnista, sen sijaan, että vaan äkisti reagoi muuttuneiden tilanteiden jo ollessa valloillaan?

Ihminen kehittämisen keskiössä

Arvot ja tunteet ohjaavat ihmisiä monissa tilanteissa – eritoten päätöksenteossa. Palvelumuotoilussa kehittämisen keskiössä on ihminen: käyttäjä, joka luo palvelulle arvoa. Kun ymmärrämme ihmistä, asiakastamme jolle palvelua tuotamme, pystymme paremmin vastaamaan oikeaan tarpeeseen ja se vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Mutta riittääkö se muutoksen vauhdin vain kiihtyessä?

Kysyttäessä mitä tulevaisuudesta tulee mieleen yleisellä tasolla, vastaukset kuvastavat usein tulevaisuuden epätietoisuuden ja epämääräisyyden aiheuttavan ahdistusta ja epävarmuutta. Meillä ihmisillä onkin usein taipumus miettiä asioita erilaisten uhkakuvien kautta, ja näin ollen toiveikkuudelle ei jää tilaa. Toisaalta tulevaisuuden nähdään tuovan mukanaan jatkuvan muutoksen myötä uusia mahdollisuuksia ja kehittymistä – tulevaisuus voi olla myös toiveikas.

Taklataksemme epävarman tulevaisuuden aiheuttaman lamaantumisen, voimme onneksemme haastaa rajoittavia oletuksiamme kysymällä ”entä jos?” ja kuvitella enemmän toivottavia tulevaisuuksia. Kuvittelu on tärkeää. Kuinka muutoin voisimme tehdä tekoja, jotka vievät kohti toivottavaa tulevaisuutta, jollemme pysty edes kuvittelemaan minkälainen se olisi? Sen jälkeen, kun olemme haastaneet ja kuvitelleet, on tärkeää toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi.

Sitran megatrenditPysyäkseen muutoksen matkassa mukana ja hieman edellä, yritysten tulisi nostaa katsettaan pidemmälle tästä hetkestä ja katsoa laajemmin ympärilleen – ennakoida. Toimintaympäristön tasainen tutkailu ja erilaisten muutoksista viestivien signaalien havainnointi pitää mielen avoinna.

Sitra, joka kuvaa olevansa ”se tulevaisuustalo”, on julkaissut Megatrendit 2020 -julkaisun. Siinä kuvataan 2020 vuosikymmenen laajan kaaren muutoksia ja kehityssuuntia – asioita, joihin viitaten voi tuumata, että tulevaisuus on jo täällä. Megatrendien lisäksi kokonaiskuvan kannalta on hyvä huomioida myös heikot signaalit ja näiden välillä olevia jännitteitä, muistaen, että ihminen on avaintekijänä muutoksessa niin nyt, kuin myös tulevaisuudessa.

Ennakointi: mitä se on?

Mahdollisia, toivottavia ja todennäköisiä tulevaisuuksia vaikutuksineen on mahdollista ennakoida. Ennakoinnin resepti koostuu eri tieteenaloilla kerätyistä menneisyyden ja nykyhetken faktatietoudesta, sekä kyvystä hyödyntää mielikuvitusta erilaisten tulevaisuuskuvien luomisessa.

Ennakointi on tulevaisuustietoon pohjautuvaa tekemistä, joka auttaa muutosten vastaanottamisessa ja tukee muutoskyvykkyydessä, kun ennakoinnin tulokset otetaan osaksi oikeaa toimintaa. Ennakoinnin hyödyiksi voi luetella muun muassa innovatiivisuuden kehittymisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen.

Ennakointi on tulevaisuuksientutkimukseen sidoksissa oleva toimintatapa. Se ei ole ennustamista, kuten ei ole tulevaisuuksientutkimuskaan. Ennakoinnissa ja tulevaisuuksientutkimuksessa on paljon samaa, ja niitä yhdistävät samat periaatteet siitä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa eikä tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, mutta tulevaisuuteen on mahdollisuus vaikuttaa.

Palvelumuotoilun tavoin ennakointiin on hyvä osallistaa monipuolisesti sidosryhmään kuuluvia, jotta prosessin aikana huomioidaan mahdollisimman monta näkökulmaa. Sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu. Niinpä myös ennakoinnin tulee olla jatkuvaa muutoksen ollessa jatkuvaa.

Mikään muu ei ole varmaa kuin muutos

Totta. Muutoksessa ja sen ennakoinnissa tulee kuitenkin muistaa huomioida myös pysyvyydet. Ihminen ja ihmisen perustarpeet sekä hyvinvointia tukevat seikat eivät ole muuttuneet menneiden vuosisatojen aikana. Aivomme ovat pysyneet samanlaisina läpi monenlaisten muutoksien ja muutoskausien. Hyvinvointimme pohjaa edelleen laadukkaaseen ravintoon, riittävään uneen, sekä säännölliseen liikkumiseen.

Mutta mitä me ihmiset tarvitsemme ja toivomme hyvinvointipalveluilta tulevaisuudessa? Mitkä asiat vaikuttavat muutostarpeisiin? Jotta palveluiden ja sitä myötä liiketoiminnan kehittämistä ennakoinnin avulla olisi mahdollista tehdä ihmislähtöisemmin, on tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu yhdistetty tulevaisuusmuotoiluksi, jolla tavoitellaan tulevaisuuskestävyyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimusyksikkö Active Life Labin ARVO-hankkeessa työskennellään yrityskohtaisesti yhdessä 20 eteläsavolaisen hyvinvointipalveluita tuottavan yrityksen ja toimijan kanssa. Tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu kulkevat läpi hankkeen mukana, kun hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten arkeen palveluiden vaikuttavuusnäkökulmaa ja asiakaslähtöistä palveluidenkehittämistä.

ARVO – vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota kehittämällä -hanketta toteutetaan 1.6.2021–31.8.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Kirjoittanut Enni Jaatinen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.