Kuva: Nick Youngson, Blue Diamond Gallery.

Ammattikorkeakoulujen tieteelliset julkaisut vuonna 2021

30.05.2022

Tieteellinen tutkimus ja sitä kautta myös tiedejulkaisut syntyvät pääasiallisesti yliopistoissa. Tieteellisiä julkaisuja tekevät kuitenkin myös muut tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut. Tässä artikkelissa pureudutaan ammattikorkeakoulujen tieteellisen julkaisemisen tilastoihin.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään yliopistoissa, joten muissa tutkimuslaitoksissa tai kouluissa tehty tutkimus ei ole yleisesti yhtä tunnettua. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa sekä tutkimusyksiköissä tehdään kuitenkin usein yhtä laadukasta ja vaikuttavaa tutkimusta kuin yliopistoissa. Lisäksi ammattikorkeakoulut työllistävät paljon tohtorikoulutuksen saaneita. Ei siis ole yllättävää, että myös ammattikorkeakouluissa syntyy vuosittain satoja tieteellisiä artikkeleita.

Tätä kirjoitusta varten ammattikorkeakoulujen julkaisutiedot on koottu yhteen Juuli-julkaisutietoportaalista. Tarkasteluun otettiin vuoden 2021 tutkimusartikkelit. Tarkemmin sanottuna otannassa on kaikki Juuli-portaaliin ilmoitetut A1-A4 -tyypin julkaisut, eli vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Hauissa julkaisuja ei suodatettu enää muiden tietojen perusteella.

Ammattikorkeakoulujen tieteelliset julkaisut aloittain

Yhteensä ammattikorkeakouluissa julkaistiin 919 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Vertailun vuoksi kaikkiaan julkaisuja on vuonna 2021 kirjattu 30 042 kappaletta. Ammattikorkeakoulut vastasivat n. 3% siivusta kaikkien tutkimuslaitoksien tieteellisistä julkaisuista.

Kuva 1: Tieteelliset julkaisut ammattikorkeakouluissa yhteensä vuonna 2021, samat tiedot tekstissä.
Kuva 1: Tieteelliset julkaisut ammattikorkeakouluissa yhteensä vuonna 2021.

Ammattikorkeakoulujen julkaisut tieteenaloittain on listattu Kuvassa 1. Eniten tieteellisiä julkaisuja syntyi yhteiskuntatieteiden (424) sekä lääke- ja terveystieteiden (241) alalta. Tekniikka (144) ja luonnontieteet (113) ovat myös hyvin edustettuina. Humanististen tieteiden julkaisuja (49) tuotetaan vähemmän, kun taas maatalous- ja metsätieteet ovat vähemmistössä (6). Poikkitieteelliset julkaisut luetaan molempien alojen alle, jolloin niiden yhteenlaskettu summa vaikuttaa hieman todellista kokonaismäärää suuremmalta.

Luokittelussa tieteenaloittain on myös syytä muistaa, että tietyillä aloilla jaottelu luonnontieteiden ja tekniikan välillä on subjektiivista: Esimerkiksi tietojenkäsittely- ja tietoliikenne luetaan luonnontieteiden alle, vaikka tutkimuksen voisi yhtä mieltää tekniikan alan alle.

Julkaisut ammattikorkeakouluittain

Kymmenen eniten tieteellisiä julkaisuja tuottavaa ammattikorkeakoulua., samat tiedot tekstissä.
Kuva 2: Kymmenen eniten tieteellisiä julkaisuja tuottavaa ammattikorkeakoulua.

Julkaisujen kokonaismäärä kertoo ammattikorkeakoulun tutkimuksen vaikuttavuudesta, sekä verkostoyhteistyöstä. Kuvassa 2 on esitetty kymmenen eniten tieteellisiä julkaisuja tuottanutta ammattikorkeakouluja sekä niiden julkaisujen määrät. Mikäli julkaisu on tehty yhteistyössä kahden ammattikorkeakoulun välillä, se näkyy molempien tilastossa.

Eniten tieteellisiä julkaisuja on tehty Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa (97). Myös Turun AMK (89) ja HAMK (70) sijoittuvat tilastossa kärkipäähän. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (54) sijoittuu listalla seitsemänneksi ollen julkaisujen määrässä suurin piirtein tasoissa JAMKin (56) sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun (49) ja LABin (48) kanssa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisut ovat olleet pääasiassa lääke- ja terveystieteiden alalta (yhteensä 19 julkaisua), tekniikan alalta (12), sekä yhteiskuntatieteistä (16). Luonnontieteellisiä julkaisuja on vähemmän (6) ja humanististen alojen julkaisuja vain yksi. Maatalous- ja metsätieteen julkaisuja ei Xamkissa viime vuonna ole syntynyt ollenkaan.

Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedot kokonaisuudessaan sekä tieteenaloittain eriteltynä on esitetty Liitteen 1 taulukossa.

Liite 1: Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedot (pdf)

Kirjoittanut Timo Hynninen

Kirjoittaja on ohjelmistoalan koulutusvastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.