Xamkin koulutus- ja TKI-henkilöstöä vierailulla Kouvolan RTT-terminaalissa. Kuva: Tiina Poikolainen.

Logistiikkakeskukset TKI- ja oppimisympäristöinä

04.10.2022

Kymenlaakson logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä vahvistetaan TKI-panostuksilla ja toimijoiden yhteistyöllä.

Digitalisaatio, vihreä siirtymä ja älykäs erikoistuminen haastavat logistiikka-alan toimijat kehittymään ja luomaan uutta liiketoimintaa ja palveluita. Uusia logistisia ratkaisuja kehitettäessä alaan liittyvän tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) merkitys kasvaa.

Kymenlaakso merkittävänä logistiikkamaakuntana tarvitsee uusia TKI panostuksia logistiikka-alan yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja erityisesti vahvistamaan kärkihanke Kouvola RRT toteutusta.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali TKI- ja oppimisympäristönä

Kouvola RRT on Euroopan TEN-T (Trans European Network – Transport) ydinverkon pohjoisin rautatie- ja maantieterminaali. Se on solmukohta, joka vahvistaa Suomen ja Kouvolan kilpailukykyä merkittävänä rahtiliikenteen keskuksena.

RRT-alue on osittain Euroopan unionin rahoittama, ja hanke vastaa myös ilmastotavoitteisiin. Euroopan Unionin yhtenä tavoitteena on, että yli 300 kilometrin pituiset maanteiden tavarakuljetukset siirrettäisiin esimerkiksi rautatie- tai vesiliikenteeseen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on 30 prosentin siirtymä, ja vuoteen 2050 mennessä yli 50 prosentin siirtymä. (Kouvolan kaupunki, 2022).

Rahallisten panostusten lisäksi alueen kehittymistä voidaan tukea yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa kouluttamalla osaavaa työvoimaa ja kohdentamalla TKI-toiminnan panostuksia. Vastaavasti RRT alue voi tarjota koulutusorganisaatioille suuren kehittämisalustan ja oppimisympäristön, jossa uusia kokeiluja ja pilotteja on mahdollista toteuttaa. Oppimisympäristö voi palvella koulutusorganisaatioiden lisäksi yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja yhdistyksiä.

Xamkin logistiikan TKI- toiminnoissa selvitetään kuluvan syksyn aikana aiemmin pilotoituja logistiikka-alan oppimisympäristöjä ja niiden parhaita käytäntöjä. Lisäksi tehdään vertaisoppimista tutustuen Suomen muiden korkeakoulujen logistiikan koulutukseen, laboratorioihin ja oppimisympäristöihin.

Vertaisoppia Jyväskylästä

Xamkin logistiikan koulutus- ja TKI-väki toteutti elokuussa vertaisoppimisvierailun Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) logistiikan koulutukseen ja laboratorioihin. JAMKn tekniikan laboratorio on kehitetty usean eri koulutusohjelman tarpeisiin, ja oppimisympäristöä hyödyntävät muun muassa ICT-, automaatiotekniikka- ja logistiikkaopiskelijat – jokainen hieman eri näkökulmista.

Kaikki logistiikan opiskelijat hyödyntävät laboratoriota opiskelussaan vähintään kerran, mutta valittavana on useita laboratoriossa suoritettavia kursseja. Laboratoriossa opiskelu edellyttää pakollisen turvallisuuskoulutuksen suorittamista, jossa opitaan koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö ennen varsinaisia harjoituksia.

Laboratorioharjoitukset tuovat teoriassa opittuja asioita käytäntöön ja opitut asiat siirtyvät työelämään. Lisäksi harjoitukset opettavat tutkimustaitoja, esimerkiksi mittauksia ja tulosten analysointia.

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat JAMKin laboratorion kuormansidontaan liittyvät laitteistot ja testaukset. Sidontaliinojen testihäkissä voidaan mitata sidontaliinan lujuutta sekä testata eri tavoin vaurioituneiden (esimerkiksi viilto tai solmu) sidontaliinojen kestävyyttä. Mittauksen ja testauksen avulla lisätään ymmärrystä siitä, miksi kuormansidontaliinojen tulee olla ehjiä käytössä.

Oppimisympäristöt yhteistyön alustana

Vierailu JAMKilla vahvisti ymmärrystä konkreettisten oppimisympäristöjen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Xamkissa vastaavaa logistiikan laboratoriota ei tällä hetkellä ole, mutta Kymenlaakson alueen toisen asteen oppilaitosten logistiikan koulutuksella on käytössä testauslaitteita ja simulaattoreita.

Logistiikan ammattikorkea- ja ammattitutkintokoulutusten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen on parhaillaan käynnissä, ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan myös yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Selvityksen tavoite on tunnistaa olemassa olevien oppimisympäristöjen ja Kymenlaakson logistiikkakeskittymien tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Samalla tunnistaan myös kehittämiskohteita, joihin TKI-panostusta tulisi kohdentaa ja lisätä.

Syksyn 2022 aikana haetaan myös kansainvälistä oppia ja kokemusta logistiikkakeskittymän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöstä. Valmisteilla on vertaisoppimismatka Ranskan Lillessä sijaitsevaan Euralogistics-klusteriin.

Selvityksen tulokset tiedotetaan ja testataan käytännössä keväällä 2023 toteutettavassa Xamkin pilotissa yhdessä sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Selvitys, kansainvälinen vertaisoppimismatka ja pilotti toteutetaan osana Logistiikkakeskus TKI- ja oppimisympäristönä -hanketta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2022).

Logistiikkakeskus TKI- ja oppimisympäristönä -hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteutetaan 1.7.2022–31.5.2023..

Lähteet

Kouvolan kaupunki 2022. Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT. WWW-dokumentti. Päivitetty 17.5.2022. Saatavissa: https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/strategia/karkihankkeet/rautatie-ja-maantieterminaali-kouvola-rrt/ [viitattu 13.9.2022]

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2022. Logistiikkakeskus TKI ja oppimisympäristönä. WWW-dokumentti.  Saatavilla: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/logistiikkakeskus-tki-ja-oppimisymparistona/ [viitattu 13.9.2022]

Kirjoittaneet Anni Lippo ja Tiina Poikolainen

Lippo työskentelee projektipäällikkönä ja Poikolainen tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.