Merenpinnan alla avautuu rikas vedenalainen luonto. Kuva: Juho Lappalainen/Metsähallitus VELMU

Vedenalainen meriluonto kiinnostaa

16.12.2018

Itämeren tila on heikentynyt ihmistoiminnan seurauksena: rehevöityminen ja haitallisten aineiden päästöt vaikuttavat veden laatuun, rakentaminen ja raaka-aineiden otto muokkaavat meriympäristöä ja meriliikenne edistää vieraslajien leviämistä.

Kansallinen vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma VELMU on viime vuosien ajan kerännyt tietoa vedenalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymisestä Suomen rannikkoalueilta.

Tavoitteena on edistää merialueiden suojelua ja tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä. Kartoitustiedon pohjalta on koottu avoimen datan karttapalvelu, joka kokoaa havaintoaineistoa lajeista ja niiden elinympäristöistä sekä ihmistoimintojen sijainneista.

Testiryhmä edusti yleisöä

Open DaaS- ja CityDrivers-hankkeiden työpajassa selvitettiin tavallisia käyttäjiä edustavan fokusryhmän avulla, mitä käyttäjä haluaisi VELMU-karttapalvelulla tehdä ja erityisesti millaisesta vedenalaiseen meriluontoon liittyvästä tiedosta hän on kiinnostunut sekä miten tämä tieto saadaan helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon.

Työpajaan osallistui sen suunnittelusta ja järjestämisestä vastanneita CityDrivers-palvelumuotoilukoulutuksen opiskelijoita ja suurta yleisöä kohderyhmänä edustava fokusryhmä.

CityDrivers-hankkeen palvelumuotoilukoulutuksen osallistujat sekä luovan ja sote-alan ammattilaiset fasilitoivat harjoitustöinään erilaisia työpajoja, joista VELMU-työpaja oli yksi.

Osallistavuus ja pelit keskiössä

Fasilitointi ja erilaiset osallistavat, luovat, vuorovaikutukselliset, jopa pelilliset ja leikilliset menetelmät ovat luovan alan ammattilaisten erityistä osaamista. Niiden avulla saadaan kaivettua käyttäjiltä sellaista tietoa, jota ei saataisi ainoastaan kyselyillä tai haastatteluilla. Lisäksi luovat menetelmät auttavat virittäytymään aiheeseen ja pitävät yllä tunnelmaa.

VELMU-työpajaa veti kolmikko Anna-Maria Kaustola, Samuel Lescelius ja Anitta Ollikainen, joiden taustat ovat psykiatrisessa sairaanhoidossa, liiketaloudessa, ohjaustoiminnassa sekä kuvallisessa ja taiteellisessa työskentelyssä. Kolmikon osaamiset täydensivät hyvin toisiaan ryhmän fasilitoinnin näkökulmasta. Monialaisen työskentelyn avulla saadaan syvempää ymmärrystä useasta eri näkökulmasta.

Meriluonto ja sen tila kiinnostavat

Fokusryhmän palautteen perusteella vedenalainen meriluonto ja sen tila kiinnostavat suurta yleisöä. Ryhmän jäsenet ilmaisivat, että he haluaisivat etsiä tietoa omien lähialueiden vesistöistä, kuten millaisia kaloja vesistössä on tai millaiselta oma tuttu ympäristö näyttää pinnan alta. Heitä myös kiinnosti saada enemmän tietoa ihmistoiminnan vaikutuksista Itämereen kuten tietoa siitä, millaiset teot vaikuttavat meriekosysteemiin.

Ryhmää kiinnostivat myös mahdollisuudet simuloida esimerkiksi öljyvahinkojen aiheuttamia vaikutuksia pelillistämisen keinoin.

Lisäpalveluiksi toivottiin live-kuvaa, linkkejä sähköisiin tietokirjoihin, tietoa onnettomuusalttiista paikoista, lisäinformaatiota hylkyjen historiasta ja kuvia hylyistä, sekä tietoa laivareittien alla sijaitsevasta kasvillisuudesta. He korostivat käyttökokemuksen miellyttävyyden tärkeyttä, huumorin käyttämistä apuvälineenä, visuaalisuutta ja käyttöliittymän helppokäyttöisyyttä mertensuojelua edistävän yleisen tiedon lisäämiseksi.

Tietoisuuden lisääminen vedenalaisesta meriluonnosta edistää merialueiden suojeluhalukkuutta. Usein katsoessamme merta ja nähdessämme pelkän pinnan unohdamme, miten rikas vedenalainen luonto pinnan alla avautuu.

VELMU-karttapalvelu valokuvineen eri lajeista ja yhteisöistä avaa tämän maailman meidän kaikkien internetinkäyttäjien ulottuville.

VELMU-karttapalvelu

Kirjoittaneet Minna Jukka, Tiina Ikkonen ja Riikka Venesjärvi

Minna Jukka työskentelee avoimen datan Open DaaS -hankkeen ja Tiina Ikkonen CityDrivers-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Riikka Venesjärvi työskentelee Luonnonvarakeskuksen tutkijana.