Kuvassa tekstit Osaajatarveilmiö, Maakunnan sidosryhmäkartta ja Kymistämö. Kuva: Enni Jaatinen.

Osaajatarveilmiön sidosryhmät kartalle palvelumuotoillen

27.05.2024

Alati muuttuvassa työmarkkinaympäristössä osaajatarpeen ymmärtäminen on keskeistä alueellisen kehityksen, pitovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Tässä artikkelissa avataan Kymenlaakson osaajatarvehaasteen ratkaisujen tukemiseksi muodostetun sidosryhmäkartan rakentamisen taustoja ja prosessia. Sidosryhmäkartta on koostettu palvelumuotoilun menetelmin tarjoamaan selkeä kuva siitä, ketkä ovat keskeisiä toimijoita Kymenlaakson osaajatarveilmiössä.

Toimintaympäristön muutokset osaajatarvehaasteen ratkaisujen ajureina

Koko Suomen elinkeinorakenne on kokenut voimakkaita muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti perinteinen teollisuuden ala on menettänyt kymmeniä tuhansia työpaikkoja (TEM 2024). Kymenlaakson alueella rakennemuutos on jatkunut jo pitkään. Tilanne sukelsi vielä syvemmin vuonna 2023, kun alueen suurimmissa yrityksissä ryhdyttiin muutosneuvotteluihin sekä toimintojen siirtoihin ja lakkauttamiseen (Valtioneuvosto, 2023).

Kymenlaaksossa erityisesti metsäteollisuudella on ollut suuri rooli alueen kasvun ja kehityksen historiassa. Metsäteollisuus on osa maakunnan identiteettiä, jota tulevaisuus nyt haastaa.

Kymenlaakso ei suinkaan ole ainoa alue, jossa on kärsitty rakennemuutoksesta. Kymenlaaksolaisen – kuten myös tulevan kymenlaaksolaisen osaajan työtausta ja tilanne voi tästäkin syystä olla moninainen.

Sidosryhmäkartta tukee kokonaiskuvan ymmärrystä

Sidosryhmäkartta toimii hahmottamisen apuna, kun koostetaan kokonaiskuvaa eri osapuolista kehittämisen kohteena olevaan aiheeseen liittyen. Sidosryhmäkartan avulla on myös mahdollista tunnistaa ja kuvata toimijoiden väliset vuorovaikutussuhteet. (Palo 2023.) Kymenlaakson osaajatarveilmiötä kuvaavaan sidosryhmäkarttaan on sijoitettu keskeiset osaajatarvehaasteeseen vaikuttavat toimijat.

Sidosryhmäkartta kiteyttää ymmärryksen osaajista ja alueen toimijoista, jotka vaikuttavat maakunnan elinvoimaisuuteen. Heidän toimintansa vaikuttaa mielikuviin maakunnasta, tarjoten vastavuoroisesti mahdollisuuden osallistua aktiivisesti osaajatarvehaasteen ratkaisemiseen. Sidosryhmäkartan rakentamiseen osallistettiin alueen pito- ja vetovoiman, sekä osaajatarpeiden parissa toimivia tahoja osana Kymistämö – Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva -hanketta.

Palvelumuotoilu sidosryhmäkartan käyttäjälähtöisen ja osallistavan paketoimisen pohjana

Sidosryhmäkartan rakentaminen, kuten muutkin Kymistämö-projektin toimenpiteet, ovat noudattaneet palvelumuotoilun mukaista tuplatimanttiprosessia. Työ käynnistyi alkukartoituksella, johon sisältyi haastatteluja, kyselyitä ja tapahtumiin osallistumisia ihmisten kohtaamiseksi ja kuulemiseksi.

Haastateltavina olivat muun muassa maakunnan koulutusorganisaatioiden edustajat peruskoulusta korkeakoulutasolle sekä kansalaisopiston ja Kymenlaakson Korkeakouluyhdistyksen edustajat. Näkemystä haettiin myös ELY-keskuksen ja Kymenlaakson liiton edustajien perspektiiveistä. Kokonaisvaltaisen sidosryhmäkuvauksen luomiseksi oli tärkeä kuulla myös alueen yrityksiä ja muita osaajia työllistäviä tahoja.

Jokainen haastattelu tarjosi syvällisempää ymmärrystä ja verkostoja, joista sai arvokasta tietoa osaksi laajempaa analyysia. Haastatteluihin osallistuneet ehdottivat jatkohaastateltavia, mikä taas rikastutti ymmärrystä ja laajensi näkökulmia siitä, ketä sidosryhmäkuvaukseen on hyvä sisällyttää. Tämä osallistava lähestymistapa auttoi tunnistamaan uusia yhteyksiä, jotka ovat olennaisia osaajatarpeen kokonaiskuvan rakentamisessa.

Alkukartoituksen myötä kertynyt tieto kiteytyi sidosryhmäkartaksi

Sidosryhmää kuvaava kokonaisuus lähti rakentumaan niin, että keskiöön sijoittui osaaja, joista alueella on tarve niin nyt, kuin tulevaisuudessa. Osaajaa ympäröivä kerros, sisäkaari, edustaa yleisellä tasolla Kymenlaakson elinvoimaisuuteen vaikuttavia osapuolia.

Osaajatarvehaaste, maakunnan sidosryhmäkartta. Kuva: Enni Jaatinen. Kuvan visualisoinnin toteutus: Saara Salminen.

Kuudella eri värillä erotellut toimijat on ilmaistu tarkemmin seuraavalla, sidosryhmäkuvauksen uloimmalla kaarella. Tässä yhteydessä esimerkiksi maakuntaa tarkastellaan kuntien ja kaupunkien palveluorganisaatioiden kautta ja elinkeinoelämällä tarkoitetaan työnantajia ja yrityksiä.

Sidosryhmäkarttakokonaisuuteen on koostettu jokaisesta värein erotellusta toimijasta kuvaus siitä, minkälainen merkitys kullakin osapuolella sidosryhmän osana on. Sen lisäksi tarkempaa tietoa tarjoavalle dialle on listattu alueelliset toimijat, jotka ovat sijoitettavissa kunkin toimijaprofiilin alle.

Osaajatarvehaaste, maakunnan sidosryhmäkartta, Elinkeinoelämä Kymenlaaksossa. Kuva: Enni Jaatinen.
Kuvan visualisoinnin toteutus: Saara Salminen. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Yllä oleva kuva on esimerkki siitä, kuinka alueellisen elinkeinoelämän rooli on kuvattu työnantajien ja yritysten kautta. Kokonaisuus on toteutettu niin, että sitä on mahdollista rikastuttaa ja jatko työstää. Tämänkaltaisena se toimii elinkaariajattelua tukevana työkaluna osaajatarvehaastetta ratkottaessa.

Sidosryhmäkartoituksen merkitys alueen kehitystoimiin

Sidosryhmäkarttaan koostettuja toimijoita yhdistäviksi tekijöiksi ja teemoiksi laajan data-analyysin myötä nousi erityisesti:

– ennakoiva kehittämisote
– rooli veto- ja pitovoimatyössä
– työ-ja osaajamarkkinan kehittäminen
– ennaltaehkäisevä kehittämisote
– erilaiset hankkeistetut tutkimus- ja kehittämistoimet.

Edellämainitut, osapuolia yhdistävät tekijät voivat tukea yhteisen jaetun vision rakentumista ja strategisten toimenpiteiden suunnittelussa.

Kymistämö – Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovan talouden tutkimusyksikön projekti, jota rahoittaa Kymenlaakson Liitto kansallisesta AKKE-rahoituksesta. Projektia toteutetaan 1.9.2023–31.8.2024.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Lähteet

Jaatinen, E. 2023. Osaajatarveilmiö. Maakunnan sidosryhmäkartta. Kymistämö. Saatavissa: https://read.xamk.fi/wp-content/uploads/2024/05/Osaajatarveilmio-Sidosryhmakartta-Kymistamo-2024.pdf

Palvelumuotoilu Palo 2023. Palvelumuotoilun menetelmä – sidosryhmäkartta. Blogi. Saatavissa: https://www.palvelumuotoilupalo.fi/blogi/palvelumuotoilun-menetelma-sidosryhmakartta/ [viitattu 6.5.2024].

Työ- ja elinkeinoministeriö 2024. ”Rakennemuutos”. Verkkosivu. Saatavissa: https://tem.fi/rakennemuutos [viitattu 6.5.2024].

Valtioneuvosto 2023. ”Valtioneuvosto päätti Kymenlaakson tukemisesta rakennemuutostilanteessa. Tiedote. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/valtioneuvosto-paatti-kymenlaakson-tukemisesta-rakennemuutostilanteessa [viitattu 6.5.2024].