Biotuotetekniikan opiskelijat Xamkin Biosampo-yksikössä tutustumassa biojalostamovaihtoehtojen tutkimuslaitteistoihin.

Xamk vahvistaa rooliaan metsäbiotalousalan asiantuntijana

07.03.2018

Savonlinnassa Xamkin hallinnoima strateginen hanke Biosaha – Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen on valjastettu elinkeinoelämän edistämisen ja kaupungin elinvoimaisuuden asialle.

Yhteistyön tavoite on konkreettinen; edistää metsäbiotalouden teollisia investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella. Tavoite pohjautuu Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman (2016-2020) linjaukseen tukkipuun, erityisesti männyn, korjuu- ja jalostusasteen nostamisesta maakunnassa.

Yhteistyön tuloksena Xamkin on tarkoitus kasvattaa omaa rooliaan alueellisena metsäbiotalousalan asiantuntijana ja vahvistaa omia verkostojaan sekä tuoda lisäarvoa biotuotetekniikan insinöörikoulutuksella uusien teollisten investointien houkuttelemiseksi Savonlinnaan.

Etelä-Savo elää metsistä

Etelä-Savon mekaanisen metsäteollisuuden toimijat ja sijoittuminen maakunnassa. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Metsien ja metsäbiotalouden merkitys Etelä-Savolle on suuri niin imagollisesti kuin aluetaloudellisestikin. Alueen metsiin ja sen luonnonvaroista elävään metsäteollisuuteen kohdistuu tulevaisuudessa suuria odotuksia taloudellisesta kasvusta ja työpaikoista.

Etelä-Savossa järeää mäntytukkia on tarjolla yli paikallisen kysynnän, ja mäntytukkia viedäänkin tällä hetkellä naapurimaakuntiin jalostettavaksi. Lähialueiden uusien selluinvestointien myötä korjattavan kuitupuun ohessa myös järeän tukkipuun määrä lähivuosina kasvaa entisestään. Alueen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta mahdollisimman suuri osa alueelta korjattavasta puumäärästä tulisi jalostaa omassa maakunnassa. Myös tuotteiden jalostusasteen nostaminen sekä sivuvirroista jalostettavien uusien puupohjaisten tuotteiden tuotannon aloittaminen tuovat lisäarvoa ja uusia työmahdollisuuksia.

Yhteistyön voimaa

Savonlinna logistisesti sekä alueellisine toimijaverkostoineen tarjoaa erinomaisen sijoituspaikan metsäbiotalouden toimijoille. Osana hanketta tehdään kattava esiselvitys alueen tarjonnasta. Se sisältää mm. tarkennetun raaka-ainekartoituksen, kuvauksen logistiikasta ja potentiaalisista sijoituspaikoista sekä alustavaan sahamarkkina-analyysiin perustuvan sahalaitoksen määrittelyn. Sahan esiselvityksen, konsulttiterminologialla pre-feasibility studyn, kokoamisesta vastaa vahva metsäbiotaloussektorin asiantuntija Esko Nenola NC- Partnering Oy:stä.

– Xamkin työpanos alueellisten investointien edistämisessä on konkreettinen ja merkittävä, lausuu hankkeen ohjausryhmässäkin istuva Savonlinnan elinkeinojohtaja Janne Weander.

Uuden tai nykyistä kapasiteettia vahvistavan sahan sivuvirrat yhdistettynä alueen olemassa oleviin tällä hetkellä vajaasti hyödynnettyihin mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirtoihin, kuten puruun ja sahausjätteeseen, tulisi kiertotalousajattelun mukaan hyödyntää mahdollisimman korkean arvon tuotteiden valmistukseen. Tällä hetkellä polttoon kuljetettavien jakeiden jalostaminen esimerkiksi biopolttoaineiksi tai biokemikaaleiksi kiinnostaa Xamkia erityisen paljon. Xamkin Biotuotetekniikan kolmannen vuoden opiskelijat on otettu mukaan hankkeeseen puunjalostuksen sivuvirtojen biojalostuspolkujen tehdasmallinnukseen. Hankkeen selvitystöiden avulla kerrytetään myös Xamkin osaamista perinteisten ja uusien biojalostamokonseptien investointivaateista.

– Metsäbiotalous ja kiertotalous ovat koulutusohjelmamme keskeisiä opetussisältöjä ja Biosaha -hankkeen kautta tehtävät biojalostamokonseptien mallinnustyöt tarjoavat opiskelijoillemme innostavan ja konkreettisen alustan syventyä uuden sukupolven teknologiapolkuihin, Biotuotetekniikan lehtori ja Tehdassuunnittelu-kurssin vastaava opettaja Ritva Käyhkö kiteyttää.

 

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen – Biosaha

1.10.2017 – 30.3.2019

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry, Suomen Metsäkeskus, Invest In Finland, Suur-Savon Energiasäätiö

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Kokonaisbudjetti: 87 288 euroa

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan aluekehitysrahastosta

Kirjoittanut Noora Haatanen

Kirjoittaja toimii Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen – Biosaha -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.