Taiteen ja kulttuurin kokeminen on parhaimmillaan kokonaisvaltainen kokemus, jossa aistii myös keho, iho ja niskavillat. Taide koetaan tilassa yhdessä muiden kanssa. Kuva: Pexels

Kehollisia kohtaamisia, luovaa läsnäoloa

01.06.2020

Kehollisella kohtaamisella, kulttuurikokemuksilla ja kuulluksi tulemisella on merkittäviä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Luovin menetelmin toteutetussa työnhakuvalmennuksen pienryhmässä on koettu hienoja onnistumisen ja henkilökohtaisen kasvun hetkiä.

Työnhaun performanssi -hankkeen järjestämä Työstämö-valmennus käynnistyi tammikuussa. Koronatilanteen takia ryhmätoiminta jäi tauolle ja poikkeustilan aikana yhteyttä on pidetty etänä. Elokuussa jatketaan tapaamisia – ja ryhmän valmisteleman esityksen harjoittelua!

Jo tähän mennessä on ollut selvästi havaittavissa, että osallistujat ovat ryhmätoiminnan aikana saaneet uusia oivalluksia, vahvistaneet itsevarmuuttaan ja kehotietoisuuttaan sekä saaneet uskallusta ilmaista itseään.

Kehollisia harjoitteita ja tulevaisuusohjausta

Luova työnhakuvalmennus käynnistyi tammikuussa pienellä pilottiporukalla. Kuva: Laura Lehtinen

Torstait painottuivat teatteripedagogi Elina Ylisuvannon kehollisiin harjoitteisiin. Ryhmäläiset esimerkiksi kirjoittivat ajatuksenvirtaa ja tekivät mielikuvaharjoitteita. Kohtaamisharjoitteissa katsottiin toista silmiin ja etsittiin turvallisen tilan rajoja. Impulssiliikkeessä toinen ohjasi parin liikkumista koskettamalla. Tavoitteena oli läsnäolon tunnistaminen, oman kehollisuuden positiivinen hyväksyminen, toisen kuunteleminen ja huomioiminen. Keskittyminen tekemiseen loi vahvan tunnelman, ihmiset olivat tilassa toistensa kanssa, kohdaten ja läsnäollen.

Perjantaisin etsittiin omia vahvuuksia ja pohdittiin tulevaa yhteisöpedagogi Anni Taina tulevaisuusohjauksen sisällöin. Ryhmäläiset tekivät esimerkiksi tulevaisuuskartat ja pohtivat tulevaisuuden työelämää ja kohtasivat toisensa arvostavan haastattelun menetelmällä. Iltapäivät pyrkivät vahvistamaan näkemystä omasta itsestä aktiivisena toimijana ja työtekijänä.

Ryhmätapaamisiin kuului lisäksi kuntoilua, työpaikkavierailu, uratarinoita ja käynti konsertissa. Valmennuksen sisällöt ovat monipuolisia, koska kyseessä on pilotti – ja koska ihminen on aina monipuolinen kokonaisuus. Hanke pyrkii vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, huomiomaan ihmisen tuntevana, ajattelevana ja aistivana olentona, joka on vuorovaikutuksessa sekä itsensä että ulkomaailman kanssa.

“Erilainen ryhmätoiminta, jossa oli monenlaisia uusia asioita ja oppi samalla arvokkaita neuvoja myöhempää tulevaisuutta varten. Itseluottamusta kohottavia harjoituksia myös.” 

Kohtaamisten merkitys

“Valo antaa loistonsa, ooh ilon silmille antaa. Huominen ehtii tulla, keväällä iloitaan”.

Uskaltautuminen yhdessä tekemiseen auttaa myös oman kasvun tiellä. Kuva: Elina Ylisuvanto

Ryhmätoiminta oli selvästi merkityksellistä osallistujille. Osallistumisaktiivisuus oli kiitettävää: paikalle saavuttiin ja harjoitteisiin osallistuttiin. Ilmapiiri oli rento ja osallistujien kanssa jutusteltiin niitä näitä. Osallistujat lähtivät täysillä mukaan harjoitteisiin, jotka olivat kaikille uusia. Tuntemattomat uskalsivat asettua lattialle makaamaan, jotta pari sai piirrettyä ääriviivat, sitten avautuivat kertomaan itsestään toisen kuvittaessa ruumiin tapahtumilla ja elämänkokemuksella. Hengitys- ja rentoutusharjoitusten kautta on saatu keinoja mielen rauhoittamiseen.

Nyt kohtaaminen tapahtuu etänä, mikä estää keholliset kokemukset. Samoin striimattujen kulttuuritapahtumien ja digisti koetun taiteen kohdalla jää kokemuksen ruumiillinen ulottuvuus pois. Taiteen ja kulttuurin kokeminen on parhaimmillaan kokonaisvaltainen kokemus, jossa aistii myös keho, iho ja niskavillat. Taide koetaan tilassa yhdessä muiden kanssa.

Ryhmätoiminnan aikana osallistujat tulivat näkyväksi sekä itselleen että muille. Monilla oli tarve tulla kuulluksi ja kertoa oma tarinansa. Onnistumisten, merkityksellisten kokemusten, huonojen työyhteisöjen, epäonnistuneen työnhaun tai ohjauksen kokemuksia ei ehkä oltu päästy jakamaan kenenkään kanssa.

Vertaistuen merkitys ja kokemus omasta arvosta ja merkityksellisyydestä. Joku ei ollut saanut tukea opintojen loppuun saattamiseen, joku ei muistanut koskaan saaneensa hyvää palautetta. Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeä myös itsekäsityksen muodostamiselle. Lisäksi työttömän leima on ankaran kategorisoiva ja vaikuttaa vahvasti myös omiin käsityksiin itsensä. On surullista, että työnantajatkin palkkaavat ennemmin työpaikan vaihtajia, kuin työttömiä.

“Kunnioitan nyt itseäni enemmän.” 

Kohti syksyä

Nyt etäohjauksen aikana osallistujille on annettu eri teemaisia kirjoitustehtäviä ja muita liikkumiseen tai ympäristön havainnointiin aktivoivia tehtäviä. Pyrimme hankkeen nykyisten ja tulevien toimenpiteiden kautta herättämään uskoa itseensä, innostuneisuutta tulevaisuuteen, löytämään piilevät vahvuudet, rohkeutta löytää luovuus ja herkkyys, uskallusta itsensä ilmaisuun ja tuntemattomaan tarttumiseen. Toivomme, että osallistujat oppimaan näkemään itsessä sen kaiken hyvän, näkemään itsensä arvokkaana, toimivana ja maailmaan osaa ottavana.

Työstämö-valmennus jatkuu vielä muutamin työpajoin ja harjoituksin. Elokuussa on tarkoitus esittää ryhmän itsensä koostama performanssi, joka on kevään itsetuntemuksen kasvun ja voimautumisen prosessin näkyvä tulos. Syksyn toimenpiteiden suunnittelu on työn alla, mutta tiedossa on erilaisia työpajoja, joissa hyödynnetään kehollisia ja luovia menetelmiä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdessä Kouvolan Teatterin kanssa toteuttamaa hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus ajalla 1.4.2019 – 31.12.2020.

Kirjoittanut Laura Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Työnhaun performanssi -hankkeessa.