Kuva: Pexels.

Monimuotoisuudella kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksille

04.10.2022

Monimuotoisen työyhteisön on todettu lisäävän yrityksen kehittymiskykyä ja työyhteisön innovatiivisuutta. DiversCity -hankkeen palvelumuotoilukoulutuksessa maahanmuuttajanaiset näyttivät osaamistaan liiketoiminnan kehittämisessä ja verkostoituivat yritysten kanssa.

Työyhteisön monimuotoisuudella tarkoitetaan monikulttuurisuutta, eri-ikäisyyttä ja erilaisia koulutus- ja kokemustaustoja. Monimuotoisuusbarometrissa (2020) nousi esiin luovuuden ja innovatiivisuuden vahvuus monimuotoisissa työyhteisöissä. (TTL 2020.)

Monimuotoisuus työyhteisössä tarjoaakin erilaisia ja monipuolisia näkökulmia sekä ratkaisuja työn haasteisiin ja kehittämiseen. Barometristä ilmeni, että organisaatioiden kehittymiskyvyn nähdään olevan yhteydessä henkilökunnan monimuotoisuuteen ja monipuoliseen osaamiseen. (TTL 2020.)

Työyhteisön monimuotoisuuden nähdään parantavan yrityksen palvelua väestön ja asiakaskunnan monimuotoistuessa. Monimuotoisuuden avulla erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa tulevat paremmin huomioiduksi. (TTL 2020.)

Monimuotoisuuden koettiin lisäävän erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista, ja sillä koettiin olevan positiivinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa moni näki monikulttuuristumisen tarpeellisena myös osaamisen ja riittävien resurssien näkökulmasta, ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt olivat tutkimuksen mukaan hyvin sitoutuneita työhönsä. (TTL 2020.)

”Yritykset, joiden työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia, menestyvät verrokkejaan paremmin, myös taloudellisesti. Yritysten johtoportaan monimuotoisuus korreloi vahvasti innovatiivisuuden kanssa.” Lähde: Valtionneuvosto. 2021. Työelämän monimuotoisuusohjelma.

Monimuotoista työelämää edistämässä

DiversCity-hankkeessa järjestetään palvelumuotoilun koulutusta maahanmuuttajanaisille. Koulutuksessa osallistujat oppivat palvelumuotoilun teoriaa ja pääsevät työstämään yritystoimeksiantoja palvelumuotoilun keinoin tiimeissä.

Osallistujat ovat päässeet laajentamaan ammatillisia verkostojaan yritystoimeksiantojen kautta. Koulutuksen tavoitteena onkin edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä kehittämistehtäviin ja tuoda yrityksille moninaisuuteen liittyviä näkökulmia toimintansa kehittämisessä. Keväällä 2022 toteutetussa verkkokoulutuksessa oli toimeksiantajina kolme kymenlaaksolaista mikroyritystä.

Opiskelijat toteuttivat kehittämistoimeksiannon erilaisten palvelumuotoilun työkalujen avulla:  tehtiin asiakastutkimusta ja tietoa työstettiin palvelupoluksi sekä asiakaspersooniksi (kuva 1). Ideoinnin, palveluiden prototypoinnin ja testauksen jälkeen opiskelijat koostivat ehdotuksensa toiminnan kehittämisestä konsepteiksi projektiportfolioon toimeksiantajalle.

Kuva 1. TaideTupa PikkuSelman tiimin asiakaspersoonaharjoitus.

Verkkokoulutuskierroksen toimeksiannot olivat:

– TaideTupa PikkuSelma on Kuusankosken Taideruukin tiloissa näyttelytoimintaa ylläpitävä yritys. Toimeksianto koski näyttelytilojen toiminnan kehittämistä ja maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden tavoittamista.

– Wanhan Töpinä on Haminassa, kasarmialueella sijaitseva majoitus ja matkailuyritys, jonka toimeksiannossa keskityttiin kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden tavoittamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Wanhan Töpinä toimii Wanhan Veteraanin, rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen yhteydessä.

– Fyssariikka on Kouvolan Korialla sijaitseva fysioterapiayritys, jonka toimeksianto koski toiminnan kehittämistä ja uusien asiakasryhmien löytämistä ja tavoittamista.

Projektien lopputulemana oli joukko erilaisia asiakastarpeeseen perustuvia ideoita ja konsepteja, joilla toimintaa voitaisiin kehittää (kuva 2). Projektiportfolioon kerättiin konkreettisia ehdotuksia asiakastutkimuksesta nousseista tarpeista toiminnan kehittämiseksi jokaiselle toimeksiantajalle.

Palautteen perusteella toimeksiantajat saivat uusia näkökulmia toimintansa kehittämiseen, ja asiakastutkimuksen ansiosta toimeksiantajille löytyi uusia asiakasryhmiä.

Kuva 2. Wanhan Töpinä -tiimin asiakastutkimustulokset visualisoituna.

Kansainvälisiä osaajia ja yrittäjyyttä

Koulutuksen osallistujat olivat korkeastikoulutettuja maahanmuuttajanaisia, joista suurin osa oli työttömiä. Joukkoon mahtui laaja kirjo eri alojen osaajia yrittäjästä juristiin, opettajaan ja tähtitieteiden maisteriin. Monipuolista osaamista eri aloilta löytyi valtavasti.

Suurin este työllistymiselle on kuitenkin kielitaito. Osallistujat kertoivat, että kansainvälisellä tutkinnolla ja työkokemuksella oli kovin vähän merkitystä, jos suomen kielen taito oli heikko.

Maahanmuuttajilla voi olla kansainvälisiä verkostoja ja syvää kulttuurin tuntemusta, joita tarvitaan erityisesti vientiyrityksissä. Business Finland tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla toimiville pk-yrityksille Talent Explorer -tukea, jonka avulla yritys voi palkata asiantuntijan edistämään kansainvälistymistä. (Business Finland, 2022.)

Yrittäjyys on monelle maahanmuuttajalle keino työllistyä Suomessa. Maahanmuuttajille työllistyminen voi olla haasteellista, ja yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden työhön. Yrittäjän oppaan mukaan maahanmuuttajien yrittäjyydessä on usein haasteena kieli ja suomalainen byrokratia. (Yrittäjän opas, 2019.)

Maahanmuuttaja voi toimia yrittäjänä Suomessa, jos hänen vakituinen asuinpaikkansa on Euroopassa ja oleskelulupa Suomessa. Suomessa kaikilla on mahdollisuus saada maksutonta yritysneuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa oman alueen sekä valtakunnallisista yrityspalveluista. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2022.)

DiversCity -hankkeen kolmas ja viimeinen palvelumuotoilun koulutus käynnistyy 31.10.2022 Espoon Leppävaarassa Laurean kampuksella. Lue lisää hankkeesta ja koulutuksesta www.diverscity.fi

DiversCity -hankkeessa mukana ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  Xamk ja Nicehearts ry. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteutusaika on 01.09.2021–31.08.2023.

Lähteet

Business Finland. 2022. Talent Explorer. Saatavissa: Talent Explorer – Business Finland [viitattu 26.8.2022]

Valtionneuvosto. 2021. Työelämän monimuotoisuusohjelma. Toimenpideohjelma työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-663-5 [viitattu 28.6.2022.]

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Tervetuloa Suomeen- opas. Saatavissa: Tervetuloa Suomeen (valtioneuvosto.fi) [viitattu 8.8.2022.]

Työterveyslaitos. 2020. Monimuotoisuusbarometri 2020: Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619471 [viitattu 2.8.2022.]

Yrittäjän opas. 2019. Saatavissa: Maahanmuuttajayrittäjä – Yrittäjän opas | Yrityksen perustaminen Suomeen (yrittajanopas.fi) [viitattu 8.8.2022.]

Kirjoittanut Minna Nieminen

Nieminen työskentelee DiversCity-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.