Kuvassa kaksi julkaisua. SÖKÖSuomenlahti-manuaali (alla) ja sen laatimiseksi tehdyn taustatutkimuksen kokoava hankejulkaisu. Kuva: Justiina Halonen.

SÖKÖ-manuaalista öljyntorjunnan aapinen

02.06.2021

Öljyvahingon torjunta voi olla pitkäkestoinen, laajaa maantieteellistä aluetta ja suurta toimijajoukkoa koskettava tehtävä. Tehtävän koordinoinnin helpottamiseksi jokaisesta torjuntatyön osa-alueesta on laadittu omat ohjeensa ja nämä ohjeet on koottu öljyntorjuntamanuaaliksi. Manuaali on tarkoitettu paitsi vahinkohetkeen, myös öljyntorjunnan oppikirjaksi ja tueksi viranomaisten harjoitteluun.

Öljyntorjuntatyöhön sisältyy vuotaneen öljyn leviämisen rajoittaminen ja öljylle herkkien alueiden suojaaminen sekä öljyn pois kerääminen. Näiden toimien oikea-aikainen kohdentaminen ja tarkoituksenmukaisimman toimintatavan valinta edellyttävät tehokasta pelastustoiminnan johtamista ja sen tukitoimien, kuten tiedustelun, viestinnän, taloushallinnon sekä huollon ja logistiikan järjestämistä.

Laajassa öljyvahingossa edellä kuvatuissa tehtävissä voi pelastustoimen tukena toimia myös virka-apuviranomaisia, vapaaehtoisia tai ostopalveluna hankittuja toimijoita. Usean toimijan ja usein hyvin monitahoisen torjuntaoperaation koordinoimiseksi eri öljyntorjuntatyön tehtäväalueista on laadittu toimintaohjeet.

Toimintaohjeet on koottu vihkoiksi, joista muodostuu yhtenäinen öljytorjuntamanuaali. Manuaali kuvaa alusöljyvahingon torjunnan toimintamallin pelastustoimen vastuualueella eli rannikolla, saaristossa ja rantaviivalla. Toimintamalli kulkee nimellä SÖKÖ, ja siitä on aikojen saatossa laadittu versiot niin merialueelle, Saimaan syväväylälle kuin talviolosuhteisiinkin. Uusin, keväällä 2021 valmistunut SÖKÖSuomenlahti-toimintamalli on laadittu Suomenlahden rannikon pelastustoimialueille SÖKÖSuomenlahti-hankkeessa 2018–2021.

Ohjevihko jokaiselle tehtäväkokonaisuudelle

SÖKÖSuomenlahti-manuaali koostuu yhteensä 23 teemakohtaisesta vihkosta. Jokaiseen vihkoon on kuvattu öljyntorjuntaoperaation ajallinen vaihe tai jokin sisällöllinen tehtäväkokonaisuus. Kunkin vihkon lopusta löytyy sen sisällön tiivistävä, yksi tai useampi toimintaohjekortti (TOK).

Kuvassa öljyntorjuntamanuaalin vihkoja.
Manuaaliin on laadittu toimintaohjeet 23:lle öljyvahingon osa-alueelle ja ne on kuvattu omina vihkoinaan. Kuva: Justiina Halonen.

Toimintaohjekorttien tarkoitus on toimia vahinkohetkellä check list -maisina muistin apuvälineinä tai esimerkiksi käytännön lomakepohjina. Aihepiirijako helpottaa aihealueeseen perehtymistä – kaikkiaan yli 1 000-sivuisen manuaalin omaksuminen voisi muutoin tuntua mahdottomalta urakalta.

Manuaalin toimintaohjeet ovat suosituksia, sillä pelastustoiminnan johtaja päättää viime kädessä käytettävistä toimintatavoista ja -menetelmistä. Manuaali on tarkoitettu myös öljyntorjunnan oppikirjaksi koulutukseen ja harjoitteluun. Manuaalin lopusta löytyy ehdotus öljyntorjunnan koulutussuunnitelmaksi ja ohjeita harjoitustoiminnan järjestämiseen.

Kirjallisen ohjeen rinnalla paikkatietoaineistoa

Manuaalin lisäksi SÖKÖ-toimintamalliin sisältyy öljyntorjuntatehtävää tukevaa paikkatietoaineistoa. Aineistot ovat torjuntaan osallistuvien viranomaisten käytettävissä kansallisen ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmän kautta sekä pelastuslaitosten johtokeskuksiin jaettuina kartastoina.

Esimerkkeinä paikkatietoaineistosta ovat tiedustelun, torjuntatoimien kohdentamisen ja dokumentoinnin sekä jätelogistiikan tukena toimiva rantalohkojako ja etukäteen kartoitetut logistiset pisteet. Yksi toimintamallin aineisto kuvaa potentiaalisen vahinkoalueen ensisijaisesti suojattavat luontokohteet.

Taustaselvitykset tutkimusartikkeleina hankejulkaisussa

Öljyntorjuntamanuaalin taustalla on laaja selvitystyö, johon on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita. Tavoitteena on, että ohjeistukseen perehtynyt öljyntorjunnasta vastaava viranomainen voi – vahinkohetken kiireessäkin – tehdä laajaan tietopohjaan perustuvia päätöksiä.

Manuaalin ja sen aineiston luomiseksi tehty tutkimustyö esitetään erillisessä julkaisussa, johon hankkeessa laaditut selvitykset on koottu lyhentämättöminä ja lähdeviitteineen. Tutkimusartikkelit mahdollistavat ohjetekstien taustatiedon tarkastelun, sillä manuaalissa lähdeviitteiden käyttäminen olisi ollut hankalaa. Ohjeiden merkittävimmät lähteet on tuotu vihkoissa esille. Niiltä osin kuin ohjeet pohjautuvat aikaisemman SÖKÖ-työn päälle, vihkoissa on viittaus ko. hankkeen tutkimusjulkaisuun.

Yhteistyön tulosta

Toimintaohjeet on laadittu yhteistyössä SÖKÖSuomenlahti-hankkeessa, jota toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Manuaalin eri osa-alueita on tarkoitus testata elokuussa 2021 järjestävän Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksen yhteydessä, johon kaikki hankekumppanit osallistuvat.

SÖKÖSuomenlahti-hanketta rahoittavat ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva öljysuojarahasto sekä edellä mainitut pelastuslaitokset.

SÖKÖSuomenlahti-manuaali on ladattavissa Xamkin sivuilta tästä linkistä ja tutkimusjulkaisu Theseuksesta tästä linkistä. 

Kirjoittanut Justiina Halonen

Kirjoittaja työskentelee osa-aikaisesti tutkimuspäällikkönä Logistiikan ja merenkulun painoalalla sekä SÖKÖSuomenlahti-hankkeen projektipäällikkönä.