Kuva: Pixabay.

Vastuullisuuskin voi tuottaa lisäarvoa

04.10.2022

Vastuullisuus on nykyään osa monen yrityksen liiketoimintaa. Vastuullisuus voi tuoda lisäarvoa paitsi yritykselle itselleen, myös sen asiakkaille.

Vastuullinen liiketoiminta on kasvava trendi, ja nykypäivän yrityksen on lähes mahdotonta olla ottamatta jollain tasolla kantaa toiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisuus liittyy yrityksen tavoitteisiin hallita omia vaikutuksiaan. Vastuullisuus on yrityksen strateginen valinta ja sen tulee kattaa kaikki toiminnan osa-alueet.

Vastuullinen liiketoiminta hyödyttää yritystä

Vastuullisesta liiketoiminnasta voi olla monia hyötyjä yritykselle, mutta siitä saatavat hyödyt vaihtelevat riippuen esimerkiksi yrityksen toimialasta tai koosta. Suoria hyötyjä voi syntyä esimerkiksi resurssien- ja energiankäytön vähenemisestä tai toimitusketjun riskienhallinnan kautta. Vastuullisuuden hyödyt voivat näkyä myös brändin vahvistumisena.

Vastuullisesta liiketoiminnasta on monia hyötyjä.

Yksi tärkeä hyöty, jota vastuullisuus tuo yrityksille, on työntekijöiden tyytyväisyys. Työnantajan osoittama vastuullisuus lisää työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista työhön sekä lisää tunnetta työn merkityksellisyydestä. Vastuullinen yritys on usein myös houkuttelevampi työpaikka, mikä helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia.

Yritysten kannalta merkityksellistä on myös vastuullisen sijoittamisen trendi. Vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisuuteen liittyvien ehtojen käyttö rahoituksessa on lisääntynyt viime aikoina. Rahoittajat suosivat vastuullisia toimijoita, sillä tällöin toiminta sisältää vähemmän riskejä. Vastuullinen yritys saa rahoitusta usein helpommin ja halvemmalla.

Vastuullisuus luo lisäarvoa myös asiakkaille

Vastuullinen yritys tunnistaa myös ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien edun. Tätä kautta vastuullisuus voi tuoda lisäarvoa myös asiakkaille. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että asiakkaat tunnistavat vastuullisuudesta tulevan hyödyn. Tämän lisäarvon tunnistaminen edellyttää hyvää vastuullisuusohjelmaa sekä tehokasta vastuullisuusviestintää.

Nykypäivän asiakkaat ovat hyvin valveutuneita.

Yrityksen on hyvä pyrkiä löytämään vastuullisuutensa osaksi sellaiset toimenpiteet ja tavoitteet, joihin se voi aidosti liiketoiminnallaan vaikuttaa. Esimerkiksi tekstiiliteollisuuden alalla toimiva yritys voi pyrkiä vähentämään vedenkulutusta säästääkseen rajallisia vesialueita liikakäytöltä. Tästä on välitöntä hyötyä ympäröivälle yhteiskunnalle. Elintarviketeollisuudessa toimiva yritys taas voi lopettaa palmuöljyn käytön, sillä palmuöljyn viljely muun muassa heikentää biodiversiteettiä.

Yrityksen tavoitteena voi olla lisäksi toiminnan hiilineutraalius tai jopa hiilinegatiivisuus, jolla on globaali vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. On kuitenkin tärkeää, että nämä liiketoiminnan vastuullisuustavoitteet ovat asiakkaiden tunnistettavissa.

Asiakkaat ovat nykypäivänä hyvin valveutuneita ja antavat painoarvoa yrityksen vastuullisuudelle. Asiakkaat osaavat myös vaatia yrityksiltä toimenpiteitä ja saattavat jopa melko kriittisesti analysoida yritysten vastuutavoitteiden riittävyyttä.

Tämän vuoksi ei riitä, että yritys ainoastaan ilmoittaa toimivansa vastuullisesti, vaan sitoutuminen vastuullisuuteen edellyttää konkretiaa. Päälle liimatut vastuullisuusjulistukset eivät hyödytä ketään.

Kirjoittanut Vappu Kunnaala-Hyrkki

Kirjoittaja työskentelee vastuullisuuskoordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.