Kuva: Pexels.

TKI-osaamista opiskelijoille ja alueelle

13.03.2023

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa voimakkaasti, kun väestö ikääntyy ja ennaltaehkäisevän varhaisen tuen tarve kasvaa. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja rohkeita avauksia uusille palveluinnovaatioille.

Hyvinvointipalvelujen toimiala on kasvava, ja se on etenkin Etelä-Savossa huomattavassa roolissa myös koulutuksessa. Tarvitaan yhä systemaattisempaa yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua työelämän kanssa edistämään esimerkiksi alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön (TKI) osaamisen sekä yritysten ja organisaatioiden TKI-vaikuttavuuden kasvua.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kehitetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyönä. Yhtenä pilottina on ollut TKI-osaajan valmennuspolku, joka toteutettiin osana Xamkin Wellbeing Management- koulutusohjelmaa. Jatkossa pilotissa luotua mallia on tarkoitus hyödyntää sekä tutkintokoulutuksessa että  täydennyskoulutuksena eri koulutusmuotoja soveltaen.

TKI-osaajan valmennuspolku

TKI-osaajan valmennuspolku suunniteltiin siten, että se paitsi tukee opiskelijoiden TKI-osaamista, vahvistaa myös hanketoimijoiden ja yritysten aluekehittämisosaamista. Suunnittelussa hyödynnettiin soveltuvin osin vuosina 2014–2018 Xamkissa toteutettua aluekehittäjän valmennuspolkua ja siitä nousseita kokemuksia.

Valmennuspolun pilotissa tavoitteena oli vahvistaa TKI-hankeosaamista kehittämisen tai tutkimuksen tarpeesta suunnitteluun ja valmisteluun. Opiskelijat valmistelivat harjoitustyönä konkreettisen hankkeen ja kirjoittivat hankesuunnitelman.

Valmennuspolku aluekehittämisen tukena

TKI-osaajan valmennuspolku toteutettiin pilotissa neljän tunnin työpajoina lähiopetuksena.  Työskentelykertoja oli yhteensä yhdeksän, ja rakenne oli kaikissa sama: alustus päivän teemasta, tehtävien anto, työskentelyä yksin tai parin kanssa omasta hankeaiheesta ja lopuksi tehtävien purku yhdessä keskustellen.

Painopiste oli konkreettisessa työskentelyssä ja oman hankeidean työstämisessä. Näin jokainen osallistuja sai henkilökohtaista sparrausta työpajan vetäjältä. Työpajat toteutettiin sekä suomen- että englanninkielisinä.

Pilotti osoitti, että usein aluekehittämisen työkaluna toimiva hanke vaatii laajaa osaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä myös kouluttajilta. Pitkäkestoinen ja systemaattinen aluekehittäminen ja alueiden elinvoiman säilyttäminen ja parantaminen vaatii myös TKI-henkilöstöltä oman osaamisen kehittämistä. Tähän toivomme TKI-osaajan valmennuspolun antavan jatkossa työkaluja.

TKI-osaajan valmennuspolku -pilotti toteutettiin Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023.

Kirjoittaneet Heli Peltola ja Helena Merikoski

Peltola toimii TKI-asiantuntijana Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalalla ja Merikoski tutkimuspäällikkönä Digitaalisen talouden vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.