Energia-alan esittelymateriaali. Kuva: Mari Rasku.

Informaatiomuotoilua tiedonjakamiseen

29.05.2023

Käynnissä oleva digitalisaation murros muuttaa oppimisen ja työn tekemisen kulttuuria. Visuaalisen viestinnän merkitys kasvaa yhä voimakkaasti informaation painottuessa kuvia ja videoita paljon sisältäviin verkkopalveluihin. Myös käytettävyyden vaatimukset ovat kasvaneet, ajantasaista tietoa halutaan saada helposti ja nopeasti. Tämä näkyy selvästi myös yrityksissä.

Xamkilla pureuduttiin murroksen tuomiin haasteisiin tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon teknologia-alan yritysten kanssa. Havaittiin, että yhteisiä haasteita yrityksille olivat alan vetovoiman lisääminen, osaajien Iöytäminen ja jatkuvan oppimisen tukeminen.

Näihin haasteisiin vastattiin kehittämällä osaksi ratkaisua uusia digitaalisia esitys- ja koulutusmateriaaleja alan vetovoiman edistämiseen sekä henkilöstön perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Informaatiomuotoilulla tieto paketoidaan helposti tulkittavaan visuaaliseen muotoon

Materiaalien suunnittelussa tavoiteltiin hyvää käytettävyyttä interaktiivisen sisällön ja taiton sommittelun avulla.

Visuaalinen ilme pyrittiin luomaan sisältöä tukevaksi, rakenteeltaan selkeäksi sekä innostavaksi ja uteliaisuutta herättäväksi. Lisäksi sillä haluttiin helpottaa kokonaisuuden hahmottamista sekä ohjata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta.

Teksti pilkottiin nopeasti luettavaksi ja helposti löydettäviksi ”suupaloiksi”. Kerroksittaisen rakenteen ansiosta kokonaisuus hahmottuu jo ensi silmäyksellä, mutta mahdollistaa myös syventävän tai yksittäisen tiedon hakemisen.

Esittelymateriaalilla lisää tunnettuutta energia-alalle

Energia-ala tarvitsee yhä enemmän uusia osaajia energiamurroksen toteuttamiseen. Idea selkeän, innostavan ja alalle houkuttelevan esittelymateriaalin tuottamisesta tuli yrityksiltä. Tavoitteena oli luoda käyttäjälähtöinen sähköinen materiaali, joka kertoo alasta niillekin, joille se on ennestään tuntematon.

Tule energia-alalle! -materiaalissa kerrotaan monipuolisesti energia-alan eri osa-alueista. Esitys koostuu tekstistä, kuvista, videoista sekä linkeistä. Sisältö tuotettiin työryhmänä, johon osallistuivat: Blue Lake Communications Oy, Elvera Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy, Ammattiopisto Samiedu ja Xamk. Rakenteen ja visualisoinnin suunnitteli ja toteutti projektiasiantuntija Mari Rasku.

Materiaalissa esitellään energia-alaa laajasti; muun muassa alan merkityksestä jokapäiväisessä elämässä, erilaisia työtehtäviä ja uratarinoita sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Esittelypaketti on jaettu yritysten ja oppilaitosten vapaaseen käyttöön. Tästä pääset testailemaan: Tule energia-alalle!

Esityksessä voi edetä ennalta laaditun diaesityksen tavoin nuolilla tai vapaasti klikkailla, zoomailla ja raahata näkymää haluamiinsa kohtiin. Interaktiivinen ja kerroksittainen mindmap-rakenne toimii hyvin myös yksittäistä tietoa haettaessa.

Työntekijän opas avuksi visuaaliseen johtamiseen

Työntekijän opas -mallipohja suunniteltiin visuaalisen johtamisen välineeksi uudistamaan käytänteitä työntekijän perehdyttämisessä. Pyrkimyksenä oli opastajan ajan vapauttaminen yksilöidympään ja syventävämpään opastukseen sekä toimintatapojen yhtenäistäminen.

Malli kehitettiin muutaman pilottiyrityksen avulla (Norelco Oy, Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy ja Veisto Oy).  Aiemmin hajallaan olleet koulutusmateriaalit koottiin esille samalle alustalle havainnollisesti ja helposti saavutettaviksi. Näiden yrityskohtaisten pilotointien avulla luotiin kaikkien yritysten käyttöön interaktiivinen ja vapaasti muokattava ThingLink-mallipohja, joka toimii myös mobiililaitteilla.

Mallipohjaan yritys voi koota kaikki perehdytyksessä tarvitsemansa materiaalit. Sisältönä voi olla tekstin lisäksi esim. kuvia, kaavioita, videoita, animaatioita, 360-materiaaleja ja linkkejä. Kerroksittaisesti rakennettu, helppokäyttöinen ThingLink-pohja auttaa alkuun sisällön jäsentämisessä sekä visuaalisen ilmeen suunnittelussa.

Mallipohjaan pääset tutustumaan tästä: Työntekijän opas.

Esimerkkisivuja Työntekijän opas -materiaaleista.

Materiaalit käyttöön

Tuotetut aineistot ovat saaneet innostuneen ja positiivisen vastaanoton yrityksiltä. Varsinkin Työntekijän opas -malli on herättänyt mielenkiintoa pilottiyritysten ulkopuolellakin selkeytensä ja käytettävyytensä ansiosta.

Varsinaisia käyttökokemuksia saadaan kuitenkin vielä odottaa, sillä materiaalit ovat pilottiyrityksissä vielä sisäänajovaiheessa täydennettävinä.

Nyt tuotettuja visualisoinnin keinoja voidaan hyödyntää muissakin käyttökohteissa, joissa tietoa halutaan jakaa keskitetysti, havainnollisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Yllä olevat materiaalit tuotettiin osana OSKU 2025 – Osaava teknologiaklusteri 2025 -hanketta, jossa kehitettiin Etelä-Savon teknologiateollisuuden henkilöstön osaamista ja vahvistettiin alan vetovoimaisuutta. Hanke toteutettiin 1.11.2020–31.12.2022, ja sen päärahoittaja oli Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Kirjallisuutta

Näsänen, V. 2015. Tieto ja taitto − Oppimateriaalien visuaalinen käytettävyys. Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Median laitos / Graafinen suunnittelu. Maisterin opinnäyte. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18036?locale-attribute=fi

Lehto, T. 2015. Selkograafinen suunnittelu – saavutettavan viestin visuaalinen muotoilu. Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Median laitos / Graafinen suunnittelu.  Maisterin opinnäyte.
Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18037

Kirjoittaneet Mari Rasku ja Kiti Venäläinen

Rasku työskentelee projektiasiantuntijana ja Venäläinen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Elektroniikan 3K-tehtaalla Savonlinnassa.