Biotalouden osaamistarpeet.

Osaaminen on ekologisen kestävyyden edellytys

16.12.2018

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ympäristövastuullisen liiketoiminnan osuuden merkittävää lisäystä nykyisestä. Siksi tarvitaan uutta bio- ja kiertotalouden osaamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön ja kertakäyttöisyyteen perustuvaa tuotantoa pidetään syynä moniin ympäristöuhkiin. Siksi tarvitaan muutos ympäristövastuulliseen tuotantoon ja liiketoimintaan. Toimiminen osana ns. kestävää kiertobiotaloutta edellyttää organisaatioilta ja niiden henkilöstöltä paljon uutta osaamista, jonka tuottamiseksi tarvitaan joustavaa täsmäkoulutusta työelämässä oleville. Suomen ja Kymenlaakson tähdätessä edelläkävijyyteen ns. biotaloussiirtymässä korostuvat siihen liittyvät osaamis- ja koulutustarpeet juuri meillä. Mutta mitä nämä biotalouden osaamistarpeet tarkalleen ottaen ovat?

Toimialakohtaista osaamista on tiettyyn toimialaan tai sen osa-alueeseen liittyvä osaaminen, kuten lähiruoka- ja luomuosaaminen, hajautetun energiantuotannon osaaminen tai teollisen puurakentamisen rakenneratkaisut.

Liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on edellytys biotaloudessa menestymiselle ja siihen kuuluvat mm. kannattavuuslaskenta ja –tietoisuus sekä hankinta-, vienti- ja kumppanuusosaaminen. Näissä tärkeää on biotalouden erityispiirteiden huomioiminen.

Yleisiin taitoihin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joita biotalouden toimintaympäristössä vaaditaan, kuluvat mm. joustavuus ja muutosvalmius, asenne ja motivaatio, alais- ja esimiestaidot sekä viestintä-, verkostoitumis- ja asiakaspalvelutaidot. Yleiset taidot toimivat pitkälti pohjana erityistaitojen oppimiselle ja menestymiselle työelämässä, joskin eri taidot korostuvat henkilön työnkuvan mukaan.

Raaka-aine- ja kiertotalousosaamiseen kuuluvat mm. mittaus ja laadutus, raaka-aine- ja jaetuntemus, materiaalivirtojen hallinta sekä jakamis- ja alustatalousosaaminen. Korvattaessa uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla, tulee huomioida uuden raaka-aineen erilaiset ominaisuudet ja edellytykset prosessissa. Raaka-ainetuntemus on edellytys sivuvirtojen tehokkaalle hyödyntämiselle ja raaka-ainekierto-osaamista tarvitaan kiertotaloudessa.

Ympäristöosaaminen korostuu biomassojen tuotannossa sekä ympäristön hoidossa ja tuotannon ympäristövaikutusten hallinnassa ja niistä viestimisessä. Se on tärkeää biotalouden edistämiseksi tehtävien toimenpiteiden tarpeellisuuden ja perustelujen ymmärtämiseksi kaikilla työntekijätasoilla ja siihen liittyy myös yleissivistävää osaamista. Ympäristöosaamisen osa-alueita ovat mm. ympäristölainsäädännön, -standardien ja sertifikaattien tuntemus, ympäristövaikutusten laskenta ja ympäristöinformaation mallintaminen.

Teknologinen ja tietotekninen osaaminen on edellytys uuden biotalouden tuotannon edellyttämien laitteiden ja järjestelmien käyttöönotolle ja kehittämiselle. Osaamistarpeet ovat eri tyyppisiä organisaation eri tasoilla, mutta liittyvät esimerkiksi toiminta- ja tieto- sekä prosessinhallinta- ja mallinnusjärjestelmiin, ohjelmisto- ja laitetuntemukseen, paikkatietojärjestelmiin, ohjelmointiin tai datan hallintaan ja datapalveluihin.

Lähtötilanne on puolellamme: nykyinen biotalouden toiminta mm. metsä- ja elintarvikesektoreilla on korkeatasoista ja edustaa merkittävää osuutta viennistä. Lisäksi kiertotalousosaamisemme on maailmanlaajuisesti tunnustettua tasoa. On kuitenkin syytä muistaa, ettei biotaloussiirtymän ydinajatus suinkaan ole kasvattaa nykyistä biotalouden tuotantoa vaan korvata tuotannossa uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla.

Ekologisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseen liittyvät koulutustarpeet ovat moninaisia ja riippuvaisia paitsi toimialasta myös koulutettavan tehtävästä ja asemasta organisaatiossa. Koulutusta tulisikin kohdistaa eri tyyppisissä tehtävissä työskenteleviin ja huomioida osallistujien erilaiset pohjakoulutukset. Yrityksille biotalousosaamisen kokonaishallinta on tulevaisuudessa menestyksen edellytys. Työntekijälle biotalousosaaminen voi tuoda merkityksellisyyttä ja uutta näkökulmaa työhön ja sen kehittämiseen.

KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Hankkeessa on kartoitettu biotalouden osaamistarpeita alueellisen koulutuksen yhteistoimintamallin luomisen pohjaksi. Osaamiskartoitus pohjautuu alueellisesti tulevaisuuspyörämenetelmää hyödyntäen kerätylle datalle sekä eri toimialojen biotalouden osaamistarpeita koonneelle kirjallisuuskatsaukselle. Hankkeessa pilotoidaan keväällä Biotalous liiketoiminnan tukena -täsmäkoulutus biotalouden edistämiseksi ja siihen liittyvän tietoisuuden vahvistamiseksi.

Kirjoittanut Melina Maunula

Kirjoittaja työskentelee KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon –hankkeessa projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.