Kohti tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta Juvenia Akatemiassa. Kuva: Pixabay

Juvenia Akatemia oppimis- ja uraohjausympäristönä

09.12.2019

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, johon voi hakeutua opiskelemaan 15–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Juvenia Akatemiassa opiskelija perehtyy nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syventää samalla erityisesti tutkimus-, kehittämis-, ohjaus-, viestintä- sekä työelämävalmiuksiaan. Opiskelijan tiimityöskentelytaidot vahvistuvat, sillä hän työskentelee asiantuntijatiimin jäsenenä. Samalla opiskelija verkostoituu nuorisokasvatuksen keskeisiin toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä vahvistaa työelämäosaamista, edistää urasuunnittelua sekä työllistymismahdollisuuksia.

Tiimiosaamisella kohti tulevaisuuden työelämää

Opiskelijan työskentely Akatemiassa alkaa kaikille yhteisöpedagogiopiskelijoille avoimessa infotilaisuudessa. Infossa esitellään seuraavan lukukauden – jatkossa koko lukuvuoden – oppimisympäristöt, joissa opiskelija voi työskennellä ja samalla suorittaa opintojaan.

Kevätlukukauden 2020 oppimisympäristöt rakentuvat neljän teeman ympärille: digitaalinen nuorisotyö, alueellisuus, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Infotilaisuuden jälkeen opiskelija hakee Juvenia Akatemiaan erillisellä hakulomakkeella.

Akatemiaan valituista opiskelijoista muodostetaan 4–6 hengen oppimistiimit, jotka työskentelevät seuraavan lukukauden ajan kehittämisteeman parissa. Oppimistiimit voivat koostua eri vuosikurssien opiskelijoista. Lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa oppimisympäristössä vähintään 15 opintopistettä opetussuunnitelmaansa kuuluvia opintoja, mutta laajempikin osallistuminen on mahdollista.

Juvenia Akatemiassa suoritettavat opinnot voivat olla opintojaksoja, harjoitteluita tai opinnäytetyön tekemistä. Samalla kun oppimistiimit työskentelevät työelämäympäristön teemojen parissa, niissä mukana olevat opiskelijat suorittavat opetussuunnitelmaansa kuuluvia opintoja eli oppivat opetussuunnitelmansa mukaisia asioita ja siten etenevät opinnoissaan tavoitteellisesti ja suunnitellusti. Tämä edellyttää Akatemian tarjoamien työelämäympäristöjen pedagogisoimista opiskelijoiden oppimisympäristöiksi.

Jokaiselle suunnitelma

Juvenia Akatemiassa opiskelija perehtyy nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syventää samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämävalmiuksiaan.Klikkaa kuva suuremmaksi.

Jokaiselle oppimistiimille laaditaan lukukauden alussa täsmällinen opinnollistamissuunnitelma, joka on kolmiosainen. Ensin täsmennetään oppimisympäristötyöskentelyn tavoitteet, sisällöt ja aikataulut. Toiseksi kuvataan oppimisympäristössä suoritettavien opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt. Kolmanneksi Juvenia Akatemia -työskentelyä jäsennetään suhteessa opintojaksojen tavoitteisiin. Tällöin kuvataan, millaisia oppimistehtäviä oppimistiimin tulee liittää toimintaansa, millaisilla tavoilla toiminnassa saavuttamaansa osaamista voi osoittaa ja millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja ohjauksella opiskelijan sekä oppimisryhmän työskentelyä lukukauden aikana tuetaan.

Opiskelijoiden työelämälähtöistä opiskelua ohjaa ja tukee kerrallaan kaksi työelämäopettajaa yhteisöpedagogikoulutuksesta. Heidän vastuullaan on opinnollistaminen, oppimisen ohjaus sekä arviointi. Oppimista tukevat myös työelämäohjaajat substanssiosaamisensa näkökulmasta. Oppimisen arviointi puolestaan tapahtuu kolmikantaisesti: siihen osallistuvat työelämäopettajat, osa työelämäohjaajista sekä oppimistiimi.

Yhteisohjaus opiskelijoiden urasuunnittelun tukena

Työelämässä tapahtuvan opiskelun lisäksi Juvenia Akatemia tarjoaa opiskelijoilleen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta. Itsetuntemuksella on merkitystä työllistymisessä, joten uraohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden resilienssiä (sopeutumiskykyä), toimijuutta sekä osaamisidentiteettiä. Tämä edistää opiskelijoiden navigointia alati muuttuvissa työelämähaasteissa, kiinnittää heidät mukaan konkreettisiin työelämäverkostoihin jo opintojen aikana sekä vahvistaa opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksia.

Uraohjaus nivoutuu osaksi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian työelämäohjausta ja -opetusta. Uraohjauksen menetelminä ovat muun muassa oppimistiimien perehdyttäminen ja ryhmäyttäminen, Juvenian työelämäkoulutukset (esimerkiksi viestintä) sekä yamk-opiskelijamentorointi. Opiskelijoiden uraohjausta kehitetään jokaisen lukukauden aikana opiskelijoilta kerätyn arviointitiedon avulla. Tavoitteena on rakentaa malli tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä ura(elämän-)suunnittelua sekä nivoutuu jatkossa myös osaksi opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops) sekä opinto- ja urasuunnittelu (5 op) opintoja.

Juvenia Akatemiaa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa 1.9. – 31.8.2019.

Kirjoittaneet Piia-Elina Ikonen, Katja Komonen ja Sari Miettinen

Ikonen työskentelee projektipäällikkönä, Komonen yliopettajana ja Miettinen lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.